English version

Helse- og velferdsforskning

Seksjon for helse- og velferdsforskning ivaretar en langvarig forskningstradisjon på NOVA på temaet velferdsstatens tjenester og ytelser, organisering og brukere.

Velferdspolitikkens formål er å sikre befolkningen gode levekår og et inkluderende samfunn. Målsettingen krever stadig oppdatert kunnskap om sosialpolitikkens utforming og konsekvensene av ulike tjenester og stønader.

Et sentralt spørsmål er hvordan velferdsstaten virker for brukere generelt og utsatte grupper spesielt. Særlig viktig er det å belyse konsekvenser av fattigdom og sosialt utenforskap.

Helse- og velferdsseksjonen på Velferdsforskningsinstituttet NOVA bidrar med kunnskap på disse feltene.

NOVAs forsking om stats- og medborgarskap

Ny bok: Korleis opplever sosialt marginaliserte grupper sosial ekskludering i demokratiske velferdsstatar?

Forside av boka Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State

Forskningsleder

Laster inn ...

Forskning fra seksjonen

Portrett av Cristina Valenti
Cristina Valenti: Eg valde forskingstrening fordi eg var nysgjerrig på korleis det er å jobbe i eit forskarteam.

– Ambisjonen min er å kunne fordjupe meg i forsking innan øko-sosial velferd eller arbeid med prosjekt som har samfunnets berekraft i fokus, fortel masterstudent Cristina Valenti.

Portretter av Mona Gjerstad
Mona Gjerstad: Eg er nysgjerrig på det meste, så det er veldig mykje eg gjerne vil fordjupe meg i!

Eit draumeprosjekt for meg kunne vere å kople saman nokre av mine ulike kunnskapsområde og til dømes forske fram løysingar for betra sosial velferd og levekår i landbrukssektoren.

Portretter av Elisabeth Ugreninov og Justyna Bell
Skal forske på diskriminering i arbeidslivet

Elisabeth Ugreninov og Justyna Bell ved OsloMet skal lede et nytt EU-prosjekt som skal gi ny innsikt i hvilke forhold som skaper barrierer, eller legger til rette for inkludering av ulike grupper i arbeidslivet.

Mann på vei inn på et Nav-kontor.
Arbeidsledighet er helseskadelig – spesielt for menn

Menn får flere helseproblemer av arbeidsledighet enn kvinner, ifølge fersk forskning fra OsloMet.

Portrett av Lars Grue (Foto: Halvard Dyb)
Lars Grue: – Noen må kontinuerlig minne samfunnets maktfolk på hvordan det står til

Nytenker, folkeopplyser og forsker Lars Grue fylte nylig 75 år. Gjennom sin forskergjerning har Grue spilt en sentral rolle i utviklingen av så vel ungdomsforskning som funksjonshemmetforskning.

Ung mann med skjegg og briller leser bok i biblioteket
Utdanning er ikke en garanti mot arbeidsløshet og fattigdom

Til tross for at utdanningsnivået i befolkningen øker, betyr ikke det at risikoen for å bli arbeidsledig, sosialhjelpsmottaker eller uføretrygdet reduseres i tilsvarende grad, viser fersk forskning fra OsloMet.

Tankefull ung mann.
Voksne med ADHD sliter oftere med angst og depresjon enn andre

Det kan være flere grunner til det, kommer det frem i fersk forskning fra OsloMet.

Illustrasjonsbilde av en mann som sitter på bakken og ser utover mot vannet.
Arbeidsgivere er skeptiske til søkere med psykiske helseproblemer

Åpenhet om psykiske plager lønner seg ikke for jobbsøkere. Martin er en av mange unge som har fått erfare det.