English version

Om AFI

Mennesker på vei til jobb

Vårt mål er å gi ny kunnskap om det som rører seg i arbeidslivet på et så tidlig stadium som mulig. AFIs bidrag består både av utviklingsarbeid, kvalitative og kvantitative empiriske studier og allmenn teoridannelse.

Våre forskere er organisert i fire forskningsgrupper:

Fagene sosiologi, samfunnsgeografi, psykologi, sosialantropologi, historie, demografi, pedagogikk, kriminologi og filosofi er representert ved instituttet.

Kontakt AFI

Kontaktinformasjon til Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet − storbyuniversitetet.

Illustrasjonsfoto - dame med telefon. Foto: Priscilla Du Preez Unsplash

Oppdragsgivere

AFI er i hovedsak eksternt finansiert, og forskningen finansieres av Norges Forskingsråd, EU, Nordisk Ministerråd, departementer, direktorater, kommuner, organisasjoner og bedrifter.

AFIs ledergruppe

Laster inn ...
Etablert i
1964

under navnet Arbeidspsykologisk Institutt.

ansatte i '64
3

AFIs historie

Arbeidsforskningsinstituttet ble opprettet i 1964 som et selvstendig institutt, men del av Arbeidsforskningsinstituttene. Navnet var opprinnelig Arbeidspsykologisk Institutt, og Einar Thorsrud (nbl.snl.no) ble instituttets leder. Instituttet skulle dekke den menneskelige siden av arbeidslivet og være en faglig støtte for aktørene i arbeidslivet.

På 60-tallet gjorde Thorsrud og AFI seg internasjonalt kjent med de såkalte «samarbeidsprosjektene» (urn.nb.no) mellom LO og NAF (som i dag er NHO). Disse forsøksprosjektene var med på å legge grunnlaget for det man kan kalle "Den norske arbeidslivsmodellen", der dialog, medbestemmelse og selvstyrte grupper står sentralt.

Aksjonsforskning har vært en viktig tilnærming i mange av instituttets prosjekter og AFI har utviklet en sterk norsk forskningstradisjon for medvirkning i utviklingsarbeid. AFIs tidlige prosjekter ble gjennomført innen prosessindustrien, skipsfart, petroleumsindustrien, utdanning, medievirksomhet og sykehus og helseinstitusjoner. Instituttet startet tidlig også prosjekter om inkluderende arbeidsliv.

Arbeidsforskningsinstituttet skilte lag med de øvrige arbeidsforskningsinstituttene i 1987 - de to andre ble etter hvert til Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

I 2014 gikk AFI inn i det som da het Høgskolen i Oslo og Akershus - nå OsloMet. Sammen med Velferdsforskningsinstituttet NOVA utgjorde de Senter for Velferds og Arbeidslivsforskning (SVA). I 2016 kom også By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO inn under SVA-paraplyen. I 2018 ble HiOA til OsloMet – storbyuniversitetet.

AFI fortsetter å levere arbeidslivsforskning til oppdragsgivere i inn- og utland som del av OsloMet.

Prosjekter under AFI

Arbeidsliv i Norden

Instituttet har redaksjonsansvar for nettidsskriftene Arbeidsliv i Norden (arbeidslivinorden.org) og Nordic Labour Journal (nordiclabourjournal.org), utgitt på oppdrag fra Nordisk ministerråd (norden.org).

Norsk arbeidslivsforum (NALF)

AFI har sekretariatsfunksjonen for Norsk arbeidslivsforum (uni.oslomet.no) (NALF).

SAMSVAR-seminarene

Sammen med søsterinstituttene våre ved SVA (NOVA, NIBR og SIFO), samt Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), arrangerer AFI seminarserien SAMSVAR. Seminarene er en arena for kunnskaps- og meningsutveksling mellom politikk-, forsknings- og praksisfeltet.