Doktorgradsutvalget ved Fakultet for helsevitenskap

Styret ved OsloMet har fastsatt at universitetet skal ha et doktorgradsutvalg på fakultetsnivå. Utvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen og er delegert beslutningsmyndighet i enkeltsaker.

Mandat

Mandat og sammensetning for Doktorgradsutvalget ved Fakultet for helsevitenskap (HV) er fastsatt av dekan 30. august 2021.
Mandatet er forankret i DGU ved HV 7. juni 2021. Mandatet trådte i kraft 1. august 2021.

 • Doktorgradsutvalgets funksjon

  Doktorgradsutvalget ved Fakultet for helsevitenskap (forkortet DGU-HV og heretter referert til som utvalget) er rådgivende overfor fakultetsledelsen, og har fått delegert beslutningsmyndighet i enkeltsaker.

  Utvalget skal bidra til å utvikle fakultetets forskerutdanninger, samt bidra til at fakultetet har en helhetlig strategi for ph.d.-program, og at porteføljen av doktorgradsprogram og ph.d.-emner har høy kvalitet som reflekterer fakultetets faglige profil og egenart.

  Utvalget skal bidra til å utvikle ph.d.-program i tråd med krav til akkreditering som universitet i Studiekvalitetsforskriften og Studietilsynsforskriften.

  Utvalget skal fatte beslutninger i saker som er delegert fra dekanen og gi råd til fakultetsledelsen i strategiske spørsmål knyttet til forskerutdanningene. Utvalget skal være en arena for å drøfte fakultetets forskerutdanninger, for å utvikle fakultetets ph.d.-program ut fra erfaringer og resultater og ut fra anerkjente nasjonale og internasjonale standarder.

  Utvalget skal selv initiere utredninger på de områder utvalget finner nødvendig.

 • Doktorgradsutvalgets oppgaver

  Utvalget har fått delegert beslutningsmyndighet fra dekan til å:

  • Forvalte regelverk, retningslinjer og rutiner for ph.d.-program ved fakultetet
  • Treffe beslutninger og anbefalinger som gjelder ph.d.-program ved fakultetet
  • Treffe beslutninger i saker som angår den enkelte ph.d.-kandidat
  • Treffe beslutninger vedrørende søknader om opptak til fakultetets doktorgradsprogram ut fra en helhetlig vurdering 
  • Oppnevne bedømmelseskomiteer
  • Godkjenne nye og reviderte program- og emneplaner for fakultetets studieprogram på ph.d.-nivå*
  • Behandle framdriftsrapporter fra kandidater og veiledere og foreslå/bestemme tiltak

  *Utvalget suppleres med tre medlemmer fra Utdanningsutvalget ved fakultetet (UU-HV)  

  Doktorgradsutvalget skal også:

  • Gi innspill og råd til fakultetsledelsen vedrørende rapporter om ekstern evaluering av ph.d.-program og redegjøre for oppfølging av sakkyndig komites anbefaling
  • Se på helheten i program- og emneplaner for ph.d.-program etter en fastsatt syklus
  • Følge opp den løpende kvalitetsvurderingen av ph.d.-program
  • Behandle årlige rapporter fra fakultetet og institutter om kvalitet i utdanningene i samarbeid med UU-HV

  Utvalget skal gi innspill og råd til dekanen om:

  • Tiltak og planer for å sikre og videreutvikle kvalitet i forskerutdanningen i tråd med fakultetets strategi
  • Koordinering av ph.d.-program ved fakultetet
  • Høringsuttalelser innenfor utvalgets ansvarsområde
  • Etablering eller avvikling av ph.d.-program i samarbeid med UU-HV 

  På vegne av utvalget kan DGU-leder fatte beslutninger i følgende saker av rutinemessig karakter:

  • Forlengelser
  • Innpassing/godkjenning av eksterne ph.d.-emner
  • Godkjenning av endringer i veilederforhold
  • Søknad om fremstilling til doktorgradsprøven
  • Oppnevning av bedømmelseskomite
  • Godkjenning av bedømmelseskomiteens innstilling og merknader til innstilling, såfremt denne er positiv
  • Foreta mindre endringer i programplan og emneplaner som er av formell art og (mindre) endringer som ikke endrer planenes overordnede og/eller prinsipielle innhold

  Sakene refereres på første ordinære møte etter at beslutningen er fattet. Saker av prinsipiell karakter skal fortsatt fremmes for utvalget. Det samme gjelder saker som DGU-leder mener utvalget bør beslutte eller uttale seg om.

  Minimum en gang årlig skal DGU-HV ha fellesmøte med UU-HV og FoU-utvalget på fakultetet.

 • Sammensetning

  Doktorgradsutvalget som ressurs skal ha nødvendig kompetanse innen forskerutdanning.

  Doktorgradsutvalget bør ha følgende sammensetning:

  • Prodekan for innovasjon og tverrfaglige program (leder)
  • Programlederne for ph.d.-programmene
  • 2 representanter for UF-tilsatte med doktorgradskompetanse og veiledererfaring på ph.d.-nivå
  • 2 stipendiater, en fra hvert av fakultetets ph.d.-programmer
  • Én ekstern representant med doktorgradskompetanse
  • Én faglig representant fra ph.d.-program fra et av de andre fakultetene

  Utvalget må totalt sett:

  • representere ulike forskningsfelt
  • ha erfaring fra interne/eksterne forskningsutvalg/komiteer
  • ha erfaring med forskningsledelse
  • ha veiledererfaring

  Alle medlemmer i DGU-HV skal ha personlig vara. DGU-utvalget velger nestleder som er utvalgets varaleder.

 • Møteplan og møtebøker

  Møteplan

  Doktorgradsutvalget har jevnlige møter, ca. én gang per måned.

  Sted: Møtene avholdes i Pilestredet 32.

  Fellesmøter

  Doktorgradsutvalget-HV skal ha fellesmøte med Utdanningsutvalget-HV og FoU-utvalget på fakultetet minimum en gang årlig.

  Møtebøker

  Møtebøker (opengov.360online.com)

 • Oppnevning/valg av representanter

  • Dekan oppnevner ekstern representant (prodekan innovasjon er forslagsstiller)
  • Dekan oppnevner UF-tilsatte (prodekan Innovasjon og instituttlederne er forslagsstillere) 
  • Dekan oppnevner stipendiater for to år av gangen (prodekan innovasjon og stipendiatforum er forslagsstillere)

  Representanter for UF-tilsatte og eksterne representanter kan oppnevnes for maksimalt to påfølgende perioder.

 • Funksjonstid og gjennomføring av møter

  Utvalgets funksjonstid er fra 1. august 2021 til 31. juli 2025. Med unntak av stipendiatrepresentanter oppnevnes utvalgsmedlemmer for samme periode. Hvis medlemmer frafaller i perioden, skal dekan erstatte disse i overensstemmelse med utvalgets sammensetning.

  Doktorgradsutvalget har jevnlige møter, ca. én gang per måned.

  Ved avstemminger gjelder følgende: I saker hvor utvalget er gitt beslutningsmyndighet av dekan har hvert medlem en - 1 - stemme. Ved stemmelikhet har utvalgsleder dobbeltstemme.

 • Sekretariat

  Sekretærfunksjonen ivaretas av seksjon for FoU, HV.

Frist for å melde inn saker og søknader

Saker til DGU, samt komplette søknader om opptak til ph.d.-program, må være mottatt senest 14 virkedager før møtet skal avholdes. Søkere med utenlandsk utdannelse må påregne ekstra saksbehandlingstid. For saker som meldes inn rundt ferietider (sommer, jul og påske) må man regne med ekstra behandlingstid.

Saker bør fortrinnsvis sendes inn elektronisk til phd-hv@oslomet.no

Ph.d.-programmer ved Fakultet for helsevitenskap

Kontakt doktorgradsutvalget

Laster inn ...

Relaterte sider