English version

Doktorgradsutvalet ved Fakultet for helsevitskap

Styret ved OsloMet har fastsett at universitetet skal ha eit doktorgradsutval på fakultetsnivå. Utvalet er rådgivande overfor fakultetsleiinga og er delegert avgjerdsstyresmakt i enkeltsaker.

Doktorgradsutvalet møtest omlag éin gong i månaden. Minst ein gong i året skal doktorgradsutvalget ha felles møte med utdanningsutvalget og FoU-utvalet ved fakultetet.

Møta blir haldne i Pilestredet 32.

Saksdokument og møteplan (opengov.360online.com).

 • Funksjon

  Doktorgradsutvalet ved Fakultet for helsevitskap er rådgivande overfor fakultetsleiinga, og har fått delegert avgjerdsstyresmakt i enkeltsaker.

  Ved avstemmingar gjeld følgjande: I saker der utvalet er gitt avgjerdsstyresmakt av dekan har kvart medlem ein - 1 - stemme. Ved stemmelikskap har utvalsleiar dobbeltstemme.

  Utvalet skal bidra til å utvikla forskarutdanningane til fakultetet, og dessutan bidra til at fakultetet har ein heilskapleg strategi for ph.d.-program, og at porteføljen av doktorgradsprogram og ph.d.-emne har høg kvalitet som reflekterer den faglege profilen og eigenarten til fakultetet.

  Utvalet skal bidra til å utvikla ph.d.-program i tråd med krav til akkreditering som universitet i Studiekvalitetsforskriften og Studietilsynsforskriften.

  Utvalet skal ta avgjerder i saker som er delegerte frå dekanen og gi råd til fakultetsleiinga i strategiske spørsmål knytt til forskarutdanningane. Utvalet skal vera ein arena for å drøfta forskarutdanningane til fakultetet, for å utvikla fakultetets ph.d.-program ut frå erfaringar og resultat og ut frå anerkjende nasjonale og internasjonale standardar.

  Utvalet skal sjølv initiera utgreiingar på dei områda utvalet finn nødvendig.

 • Oppgåver

  Utvalet har fått delegert avgjerdsstyresmakt frå dekan til å:

  • forvalta regelverk, retningslinjer og rutinar for ph.d.-program ved fakultetet.
  • treffa avgjerder og tilrådingar som gjeld ph.d.-program ved fakultetet.
  • treffa avgjerder i saker som gjeld kvar enkelt ph.d.-kandidat.
  • treffa avgjerder rundt søknader om opptak til doktorgradsprogrammet til fakultetet ut frå ei heilskapleg vurdering.
  • utnemna vurderingskomitéar.
  • godkjenna nye og reviderte program- og emneplanar for studieprogrammet til fakultetet på ph.d.-nivå*.
  • behandle framdriftsrapportar frå kandidatar og rettleiarar og foreslå/avgjerda tiltak.

  *Utvalet blir supplert med tre medlemmer frå utdanningsutvalet ved fakultetet.  

  Doktorgradsutvalet skal også:

  • gi innspel og råd til fakultetsleiinga rundt rapportar om ekstern evaluering av ph.d.-program og gjera greie for oppfølging av sakkunnig komités tilråding.
  • sjå på heilskapen i program- og emneplanar for ph.d.-program etter ein fastsett syklus.
  • følgja opp den løpande kvalitetsvurderinga av ph.d.-program.
  • behandle årlege rapportar frå fakultetet og institutt om kvalitet i utdanningane i samarbeid med utdanningsutvalet.

  Utvalet skal gi innspel og råd til dekanen om:

  • tiltak og planar for å sikra og vidareutvikla kvalitet i forskarutdanninga i tråd med strategien til fakultetet.
  • koordinering av ph.d.-program ved fakultetet.
  • høyringsfråsegner innanfor ansvarsområdet frå utvalet.
  • etablering eller avvikling av ph.d.-program i samarbeid med utdanningsutvalet.

  På vegne av utvalet kan utvalsleiar ta avgjerder i følgjande saker av rutinemessig karakter:

  • Forlengingar
  • Innpassing/godkjenning av eksterne ph.d.-emne
  • Godkjenne endringar i rettleiarforhold
  • Søknad om framstilling til doktorgradsprøva
  • Oppnemne vurderingskomité
  • Godkjenne innstillinga og merknadene frå vurderingskomiteen til innstilling, såframt denne er positiv
  • Gjennomføre mindre endringar i programplan og emneplanar som er av formell art og (mindre) endringar som ikkje endrar overordna eller prinsipielle innhald

  Sakene blir refererte på første ordinære møte etter at avgjerda er teken. Saker av prinsipiell karakter skal framleis fremjast for utvalet. Det same gjeld saker som utvalsleiar meiner utvalet bør vedta eller uttala seg om.

  Doktorgradsutvalet skal ha fellesmøte med utdanningsutvalet og FoU-utvalet på fakultetet minst ein gong årleg.

 • Mandat og samansetning

  Mandat og samansetning for doktorgradsutvalet ved blei fastsett av dekan 30. august 2021. Mandatet blei forankra i doktorgradsutvalet 7. juni 2021, og trådte i kraft 1. august 2021.

  Doktorgradsutvalet som ressurs skal ha nødvendig kompetanse innan forskarutdanning, og bør ha følgjande samansetning:

  • Prodekan for innovasjon og tverrfaglege program (leiar)
  • Programleiarane for ph.d.-programma
  • To representantar for UF-tilsette med doktorgradskompetanse og rettleiarerfaring på ph.d.-nivå
  • To stipendiatar, ein frå kvart av fakultetets ph.d.-program
  • Éin ekstern representant med doktorgradskompetanse
  • Éin fagleg representant frå ph.d.-program frå eit av dei andre fakulteta

  Utvalet må totalt sett:

  • representera ulike forskingsfelt.
  • ha erfaring frå interne/eksterne forskingsutval/komitéar.
  • ha erfaring med forskingsleiing.
  • ha rettleiarerfaring.

  Alle medlemmer i doktorgradsutvalet skal ha personleg vara. Utvalet vel nestleiar, og nestleiar er vara for leiar.

 • Oppnemning og val av representantar

  Dekan utnemner ekstern representant. Prodekan for innovasjon stillar forslag.

  Dekan utnemner UF-tilsette. Prodekan for innovasjon og instituttleiarane stillar forslag.

  Dekan utnemner stipendiatar for to år av gongen. Prodekan for innovasjon og stipendiatforum er stillar forslag.

  Representantar for UF-tilsette og eksterne representantar kan utnemnast for maksimum to etterfølgjande periodar.

 • Funksjonstid

  Funksjonstida er frå 1. august 2021 til 31. juli 2025. Med unntak av stipendiatrepresentantar blir utvalsmedlemmer utnemnde for same periode.

  Viss medlemmer fell frå i perioden, skal dekan erstatta desse i tråd med samansetninga av utvalet.

 • Sekretariat

  Sekretærfunksjonen blir ivareteken av seksjon for FoU ved Fakultet for helsevitskap.

Frist for å melda inn saker og søknader

Saker til doktorgradsutvalet, og dessutan komplette søknader om opptak til ph.d.-program, må vera motteke seinast tre veker før møtet skal haldast.

Søkjarar med utanlandsk utdanning må rekna med ekstra saksbehandlingstid.

For saker som blir melde inn rundt ferietider (sommar, jul og påske) må ein rekna med ekstra behandlingstid.

Saker bør fortrinnsvis sendast inn elektronisk til phd-hv@oslomet.no

Relaterte sider

Kontakt doktorgradsutvalet

Laster inn ...