English version
!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

To kolleger i samtale vandrer ned trappa ved biblioteket med gule OsloMet bærenett

Postdoktorstilling – langtidsutfall blant unge voksne med smerter og psykiske plager

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Senter for Muskelskjeletthelse (CIM) ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi har en ledig åremålsstilling som postdoktor. Stillingen har en varighet på to år i 100%, og arbeidsforhold må inngås før august 2024.

CIM ble nylig tildelt status som ett av fem eksellente akademiske forskningsmiljøer ved OsloMet. Ett hovedmål for CIM er å skape en felles arena for eksperter fra ulike vitenskapelige områder innen helse, teknologi og samfunnsvitenskap, der man vil anvende avanserte metoder, inkludert kunstig intelligens (KI) og maskinlæringsmetoder i høykvalitets forskning på muskelskjeletthelse i et livsløpsperspektiv. CIM representerer et økosystem av brukerrepresentanter, forskere og undervisere på tvers av disipliner. Både forskere fra forskningsgruppen for Muskelskjellethelse, AI-laboratoriet ved Fakultet for teknologi, kunst og design, samt nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere deltar i CIM.

CIM vil utvikle, evaluere og implementere effektive, innovative og praktiske løsninger for å bedre muskelskjeletthelse hos individer og i samfunnet. Det forventes at postdoktoren vil delta aktivt i daglige aktiviteter og møter i CIM og ha regelmessig fysisk tilstedeværelse ved OsloMet.

Forskningsområde for postdoktorprosjektet

Den verdensomspennende studien “The Global Burden of Disease Study” har i mange år vist at muskelskjelettsmerter og psykiske lidelser er blant topp 10 sykdommer med høyest sykdomsbyrde. Tidlig debut av muskelskjelettsmerter og lettere psykiske lidelser hos ungdom kan utvikles til mer tilbakevendende og kroniske problemer, som individer kan slite med gjennom et helt livsforløp. Studier av ungdom i USA har vist at de med kroniske smerter og depresjonssymptomer har høyere risiko for å falle ut av skole/utdanning. Disse komorbide tilstandene har også store konsekvenser for helse, livskvalitet og sosiale aspekter av de unges liv.

Postdoktorprosjektet inngår i prosjektet «Smerter og mentale plager: Fra ungdomstid til voksen alder» (REK søknadsnummer: 265585). I dette postdoktorprosjektet er målet å utføre forskning innenfor to hovedområder knyttet til personer med smerter og psykisk plager i ungdomsår og tidlig voksen alder:

  1. Undersøke hvordan smerte og psykiske plager i ungdomstiden og tidlig voksenliv er assosiert med langtidsutviklingen for arbeidsmarkedstilknytning og inntektsnivå, samt risikoen for å motta sykepenger og uførepensjon
  2. Undersøke hvordan smerte og psykiske plager i ungdomstiden og tidlig voksenliv er assosiert med ulike langtidsbaner for bruk av primær- og spesialisthelsetjenester, og samtidig beregne de økonomiske kostnadene knyttet til bruk av helsetjenester.

Store populasjonsbaserte data (Ung-HUNT) koblet til ulike nasjonale registre (helseregistre og registerdata fra SSB) utgjør datamaterialet i prosjektet. Det forventes at postdoktorprosjektet vil resultere i minst to publiserte artikler i fagfellevurderte tidsskrift, der postdoktoren er førsteforfatter.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en kandidat som har:

Søkere som ikke har engelsk som morsmål må dokumentere språkferdigheter ved hjelp av en offisiell språktest (gjelder ikke søkere fra nordiske land). Følgende tester anses som gyldig dokumentasjon: TOEFL, IELTS (akademisk versjon), Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Du må ha testresultater som nevnt under eller bedre.

Generelle kriterier for ansettelse i åremålsstilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvillkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Vilkår

Ved søknad på stillingen må du legge ved en prosjektbeskrivelse for kvalifiseringsarbeidet basert på den overordnede prosjektprotokollen for det opprinnelige prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen skal beskrive punktene nedenfor for én artikkel for hver av de hovedområdene beskrevet under «Forskningsområde for postdoktorprosjektet»:

Prosjektbeskrivelsen må også inneholde en fremdriftsplan for postdoktorperioden, og skal være på maksimalt 5 sider.

Personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess og sakkyndig komité

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «søk stillingen». Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven(lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1352 postdoktor, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 584 500-745 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Søknadsfrist: 14. april 2024

Ref: 24/09037

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram