Nytt EU-prosjekt vil endre matsystemet i byene

Fiskehandler i Danmark

OsloMet og Oslo kommune er norske partnere i prosjektet, som har fått støtte fra Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning. Fylkesmannen i Oslo og Viken har også en viktig rolle i prosjektet.

– Dette er kjempeartig, og det er noe vi har jobbet med i over to år. Det er svært gledelig at vi når gjennom i den harde konkurransen om forskningsmidler.

Det sier seniorforsker Einar Braathen ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, som skal lede innsatsen til OsloMet og en av arbeidspakkene i prosjektet. Braathen har samarbeidet om søknaden med seniorforsker Svein Ole Borgen ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Viserektor for forskning og utvikling Per Martin Norheim-Martinsen gratulerer forskerne.

- At OsloMet igjen lykkes i den harde konkurransen om forskningsmidler fra Horisont2020, er svært gledelig. Det vitner om solid forarbeid av våre forskere, evne til innovasjon og at prosjektet er samfunnsnyttig. Det er flott at et storbyuniversitet som OsloMet, sammen med Oslo kommune, er så tydelig tilstede i den internasjonale forskningsfronten på bærekraftig byutvikling, sier Norheim-Martinsen.

OsloMet er ett av tre FoU-institusjoner som satte i gang søknadsarbeidet. Siden har et tyvetalls FoU-institusjoner med ulike fagspesialiteter kommet til.

Prosjektet har fått navnet «FUSILLI - Fostering the Urban Food System Transformation through Innovative Living Labs Implementation», og skal gjennomføres i perioden 2020-2024. Prosjektet har et budsjett på drøyt 11 millioner euro, hvorav 13 % går til de norske partnerne OsloMet og Oslo kommune.

Det er en stor interesse blant byenes borgere for å leve mer miljø- og klimavennlige liv, så mat er noe byene bør ta på alvor. – Seniorforsker Einar Braathen, NIBR, OsloMet
Seniorforsker Einar Braathen, NIBR, OsloMet

Om FUSILLI-prosjektet

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en urban matplan for byene, som skal bidra til å oppnå en integrert og trygg helhetlig overgang mot sunne, bærekraftige, sikre, inkluderende, rettferdige og kostnadseffektive matsystemer, gjennom gjennomførbar og overførbar innovativ bypolitikk som fører til implementering av forbedrede tiltak i alle faser av matvarekjeden. 

Alle aktiviteter i prosjektet skal forankres i de fire FOOD 2030-politikkprioriteringene til EU (Ernæring for bærekraftige og sunne dietter; Klimasmarte og miljømessige bærekraftige matsystemer; Sirkularitet og ressurseffektive matsystemer; Innovasjon og empowerment av lokalsamfunn).

Prosjektet omfatter 12 byer i og utenfor EU med stor variasjon i størrelse (store, mellomstore, små), beliggenhet (øst, vest, nord og sør i Europa) og styringsformer. Dette gir prosjektet et mangfold og kompleksitet som forskerne ser frem til å utforske gjennom nye sammenligninger og problemstillinger.

Skal eksperimentere og skape beste praksis

Hver av de 12 byene i prosjektet vil opprette eller forbedre utviklingen av såkalte levende laboratorier («Living Labs»). Dette er åpne innovasjonsøkosystem der konkrete tiltak vil bli utformet og iverksatt med bred medvirkning fra mangfoldet av byenes aktører. Et viktig siktemål med prosjektet er derved å utvikle effektive og inkluderende metoder for innovativ byutvikling som andre byer kan lære av.

På den ene siden skal forskerne ved OsloMet formidle erfaringer i hvordan de 12 byene best omformer matsystemene sine. På den andre siden skal de følge Oslo spesielt tett og evaluere prosessen underveis. Prosjektet skal også stimulere til tettere forbindelser mellom byborgere og lokale produsenter i byenes nære omland.

Kontakt

Laster inn ...