Praksisnær videreutdanning i spesialpedagogikk

To smilende kvinner i tidlig førtiårene sitter ved et bord i en klasseromssituasjon.

Hvordan skal undervisningen best legges opp når noen elever trekker seg tilbake og ikke deltar, mens andre elever opptrer forstyrrende? Hvordan kan du som lærer bistå elever som krever spesiell tilrettelegging innenfor klassen som fellesskap? 

Øyvind Laundal har i mange år jobbet med sosiale utfordringer som veileder og rådgiver i videregående skole. I dag er han ansatt som universitetslektor ved OsloMet og underviser i spesialpedagogikk. Laundal er fagansvarlig for Spesialpedagogikk 2, en videreutdanning som tar utgangspunkt i studentenes erfaringer fra et mangfoldig klasserom. 

Praktisk forståelse av spesialpedagogikk

– Målet er å fylle på lærernes spesialpedagogiske kompetanse ved å gi dem både forskningsbasert kunnskap og praktisk forståelse av faget. I undervisningen benyttes verktøy og metoder som kan anvendes i skolen, sier Laundal.

Videreutdanningen skal gi studentene økt kompetanse og kunnskap i å tilrettelegge for god og systematisk opplæring, slik at elever med særskilte behov blir inkludert i læringsmiljøet.   

– Videreutdanningen vektlegger studentenes refleksjoner rundt egen praksis, og vi forsøker å knytte dette til spesialpedagogisk teori. Studentene får teoretisk påfyll gjennom litteraturstudier og samlinger, utdyper Laundal.

Anvendbar utdanning

– Vår videreutdanning har fokus på veiledning og utviklingsarbeid i skolen. Den skal tilføre kompetanse som er anvendbare i jobben som lærer, sier Øyvind Laundal. 

Videreutdanningen tar utgangspunkt i hvordan miljøet påvirker atferd, og hvordan man kan tilrettelegge for å skape gode læringsmiljøer og inkluderende praksiser. 

– Spesialpedagogikk skal være et praktisk fag og ha enkeltmennesket i fokus. Mange av tiltakene i forbindelse med psykososiale vansker handler derfor om relasjonen mellom lærer og elev, elev og elev, skolen og foreldre og skolen og eksterne aktører, påpeker Laundal. 

Utveksling av erfaringer

– En del av hverdagen for lærerstudentene på videreutdanningen er å bli kjent med andre studenters arbeidserfaringer. - Spesialpedagogikk utøves forskjellig på ulike skoler. Styrken ved å ta en videreutdanning ligger i at du møter mange ulike lærere, og at  hvor dere sammen kan reflektere over, og utvikle spesialpedagogisk praksis, sier Laundal. 

Fakta om Spesialpedagogikk 2

Gjennom utdanningen presenteres du for forskningsbasert kunnskap om psykososiale vansker. Sentrale tema i studiets første del er hvordan ulike vansker kan forebygges og avhjelpes, og hvordan ulike tilnærmingsmåter for å skape gode betingelser for utvikling og læring. Tidlig innsats og tiltak for å skape inkluderende praksiser i skolen er grunnleggende i videreutdanningen.

I studiets andre del fokuseres det på ulike rådgivningsperspektiver som grunnlag for spesialpedagogiske tiltak. Her får studentene innsikt i og forståelse for spesialpedagogisk rådgivning- og innovasjonsarbeid som danner grunnlaget for utvikling av egen praksis. 

  • Studiet kan tas som en del av Kompetanse for kvalitet og er for lærere i ungdomsskole og videregående skole som har tatt Spesialpedagogikk 1.
  • Videreutdanningen i spesialpedagogikk er samlings- og nettbasert, går over ett år og er tilpasset lærere i jobb.
  • Med ordningen følger det mulighet for vikar- og stipendmidler. Tilsetning i skole er en forutsetning for å komme inn på utdanningen. 
  • Lærere som ønsker styrke sin spesialpedagogiske kompetanse etter spesialpedagogikk 2, kan bygge på med en lærerspesialistutdanning. Lærerspesialistutdanningen i spesialpedagogikk 1.-13. trinn er et tilbud for lærere som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave.

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 19.02.20 | Ida Viksveen Larsen