Spesialpedagogikk 2 for 8.-13. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

Ønsker du å utvikle og forbedre skolens spesialpedagogiske praksis? Videreutdanningen tar utgangspunkt i studentenes erfaringer fra et mangfoldig klasserom. Målet er at elever med særskilte behov og spesialundervisning får opplæring av høy kvalitet og et inkluderende læringsmiljø.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (udir.no) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

  Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

  Ofte stilte spørsmål om Kompetanse for kvalitet

  Opptakskrav

  Opptakskravet er godkjent lærerutdanning rettet mot grunnskolen og minimum 30 studiepoeng i spesialpedagogikk 1 eller tilsvarende spesialpedagogiske emner. Søkere med bestått førskole- eller barnehagelærerutdanning må i tillegg dokumentere PAPS 1+2 eller GLSM 60 studiepoeng. Søkere med kun GLSM 30 studiepoeng eller PAPS 1 må i tillegg dokumentere 30 studiepoeng i matematikk eller norsk rettet mot barnetrinnet.
  Studenter som innvilges studieplass, må være i arbeid som lærer i studieperioden. Dette dokumenteres med en bekreftelse fra arbeidsgiver.

  Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha fått denne godkjent av NOKUT. Se nokut.no for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning.

  Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).

  Hvis man søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studieprogrammet det søkes opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

  Spørsmål?

  Spørsmål om opptakskrav til studiet rettes til opptak@oslomet.no

 • Hva lærer du?

  Spesialpedagogikk 2 er et erfaringsbasert studium som tar utgangspunkt i studentenes erfaringer fra et mangfoldig klasserom. Studiet formål er å styrke deltakernes kompetanse og profesjonalitet i å utvikle og forbedre skolens spesialpedagogiske praksis. Målet er at elever med særskilte behov og spesialundervisning får opplæring av høy kvalitet og opplever et inkluderende læringsmiljø. Studentene skal bruke sin kompetanse til å drive endringsarbeid på individ- og systemnivå på egen arbeidsplass og må derfor forholde seg til skolens praksiser, strukturer og skolens samlede læringsmiljø. 

  Les hva fagansvarlig Øyvind Laundal sier om den praksisnære videreutdanningen i spesialpedagogikk i intervjuet som er lenket opp nederst på siden.

  Emne 1 Psykososiale vansker i individ- og systemperspektiv

  I emnet Psykososiale vansker i individ- og systemperspektiv vil ulike forståelsesmåter av psykososiale vansker bli synliggjort og problematisert. Emnet skal belyse hvordan ulike vansker kan forebygges og avhjelpes, og det rettes søkelys mot ulike tilnærmingsmåter for å skape gode betingelser for utvikling og læring. Tidlig innsats og tiltak for å skape inkluderende praksiser i skolen vil være sentralt i emnet. Studiet har fokus på studentenes erfaring og legger opp til at studentene skal reflektere over egen praksis og organisasjon. 

  Emne 2 Rådgivning og endringsarbeid i skolen

  I emnet Rådgivning og endringsarbeid i skolen blir det fokusert på ulike rådgivningsperspektiver som grunnlag for spesialpedagogiske tiltak. I dette emnet får studenten innsikt i og forståelse for spesialpedagogisk rådgivning- og innovasjonsarbeid. Sentralt i hele studiet er studentenes utvikling av egen praksis, men også organisasjonsutvikling på skolene studentene tilhører. 

  Studieside for Spesialpedagogikk 2 for 8.-13. trinn (Kompetanse for kvalitet)

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Andre studietilbud i spesialpedagogikk ved OsloMet

   

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Samlinger og undervisning

  Videreutdanningen spesialpedagogikk 2 er et nettstudium med tre digitale samlinger a to dager hvert semester. Mellom samlingene er det obligatoriske aktiviteter. 

  Aktivitetene er varierte og har en praktisk tilnærming:

  • Flipped classroom.
  • Refleksjon, erfaringsdeling og arbeid i læringsgrupper på nett.
  • Praktiske øvelser og arbeid med kasusoppgaver. 
  • Veiledning individuelt og i grupper.
  • Studentfremlegg.
  • Selvstudium og arbeidskrav.
 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester
 • Om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

  Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring. Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2.

  "Vi ønsker å styrke elevenes læring for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet. Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå det". Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 (regjeringen.no).

  Du finner informasjon om søknadsprosesser og frister på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no). 

 • Kostnader

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Intervju med fagansvarlig

To smilende kvinner i tidlig førtiårene sitter ved et bord i en klasseromssituasjon.
Praksisnær videreutdanning i spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk 2 er en praksisnær videreutdanning for lærere som gir kompetanse i arbeid med psykososiale vansker.