Digitale verktøy og tilpasset opplæring i yrkesfag (Videreutdanning for yrkesfaglærere)

Videreutdanning

Studiet gir innsikt og erfaring i hvordan digitale verktøy og teknologi kan anvendes i fag- og yrkesopplæringen for å realisere målet om likeverdig opplæring for alle elever.

Lærere, faglige ledere, instruktører og andre tilsatte i videregående opplæring kan søke på ledige studieplasser uten vikar- og stipendordning fra Utdanningsdirektoratet fra 21. mai. 

 • Søknadsfrist og opptakskrav

  Søknadsfrist

  Søknadsfrist til Utdanningsdirektoratet er 1. mars. Søk via Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no). Etter søknadsbehandling hos direktoratet må du søke opptak ved OsloMet. Denne søknadsfristen oppgis senere.

  Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, og tilsetting som yrkesfaglærer, instruktør eller faglig leder i bedrift, avdelingsleder eller fellesfaglærer på yrkesfaglige utdanningsprogram, eller fagskolelærer. Følgende krav må oppfylles for å være kvalifisert realkompetansesøker:

  Søkere må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse. Søkere må dokumentere ett av følgende:

  • fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant yrkespraksis
  • minimum fem års relevant yrkespraksis. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende.

  Søkere må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet. Faget norsk (eller annet nordisk språk) skal bestå av minimum 112 årstimer fra videregående opplæring eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre. Alternativt kan kravet til norsk dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver som beskriver hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig og muntlig (eller annet nordisk språk) som en vesentlig del av sitt arbeid. Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning.

  Relevant deltidsarbeid av ulikt omfang og lengde kan regnes om til heltid, etter gjeldende regelverk.

  Studiet er en del av yrkesfaglærerløftet og hovedmålgruppen er yrkesfaglærere som underviser i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dersom det er ledige studieplasser, vil OsloMet ha mulighet for å ta opp instruktører og faglige ledere i bedrift, avdelingsledere for yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole, fellesfaglærere som underviser på yrkesfaglige utdanningsprogram og fagskolelærere. Informasjon om dette gis i mai/juni. Disse deltakerne er imidlertid utenfor den statlige vikar- og stipendordningen og skal søke opptak direkte til OsloMet. 

  Ofte stilte spørsmål om videreutdanning for yrkesfaglærere

 • Hva lærer du?

  Videreutdanningen består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. 

  1. Profesjonsfaglig digital kompetanse i yrkesfag: Emnet omhandler den profesjonsfaglige digitale kompetansen til yrkesfaglærere og i profesjonsfellesskapet. 
  2. Digital teknologi og undervisningsdesign i tilpasset opplæring: Emnet legger vekt på å anvende digitale verktøy innenfor eget utdanningsprogram og å utvikle læringsoppgaver og undervisningsopplegg for å imøtekomme elevenes ulike behov. 

  Økende digital praksis i opplæringen forutsetter digitale ferdigheter hos den enkelte lærer, og i skolen som organisasjon. Ny teknologi fordrer endrede pedagogiske og didaktiske rammer, og påvirker undervisning og læringsprosesser.  

  Studiet gir innsikt og erfaring i hvordan digitale verktøy og teknologi kan anvendes i fag- og yrkesopplæringen for å realisere målet om likeverdig opplæring for alle elever. Studentenes digitale praksis og utprøving av digital teknologi med elever på egen eller annen egnet arbeidsplass, står sentralt gjennom hele studiet. 

  Se introduksjonsfilm og les mer om videreutdanningen Digitale verktøy og tilpasset opplæring i yrkesfag (oslomet.instructure.com).

  Studieside for Digitale verktøy og tilpasset opplæring i yrkesfag (Yrkesfaglærerløftet)

  Besøk studentportalen for mer informasjon om å studere ved OsloMet, samlinger og timeplan (student.oslomet.no).

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Samlinger og undervisning

  Studiet er et asynkront nettbasert tilbud, uten fellessamlinger.

  Det forventes at deltakerne: 

  • følger den oppsatte progresjonen
  • deltar i nettbasert samhandling 
  • leverer arbeidskrav knyttet til studiet.

  Studentene arbeider både individuelt og i grupper med fagstoff og utvikling av undervisningsopplegg.  I forbindelse med arbeidskravene skal studentene dele erfaringer, oppdagelser og refleksjoner med hverandre og kollegaer. 

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Studietilbud i spesialpedagogikk ved OsloMet

 • Om videreutdanning for yrkesfaglærere

  Norge har en lang og stolt fagarbeidertradisjon som vi skal ta vare på. Gode fagarbeidere forutsetter en god utdanning og mange nok dyktige yrkesfaglærere. Faglig sterke yrkesfaglærere kan utgjøre en stor forskjell. De bidrar til en fag- og yrkesopplæring av høy kvalitet som er tilpasset arbeidslivets behov. Strategien «Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere» skal blant annet bidra til:

  • økt rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærere
  • god kvalitet og relevans i yrkesfaglærerutdanningene
  • gode muligheter for kompetanseutvikling

  "Yrkesfaglærerne har en sentral rolle i regjeringens yrkesfagløft. Faglig sterke, engasjerte og dedikerte yrkesfaglærere er et viktig bidrag for å sikre at vi har de  fagarbeiderne vi trenger for å bygge fremtidens Norge" Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere (regjeringen.no).

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet.

  Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

 • Kostnader

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Studenthistorier

Bilde av helsearbeider som simulerer å legge inn venflon
Hilde-Cathrine innfører simulering blant helsefag-elever på videregående skole

Gjennom videreutdanningen Anvendelse av ny teknologi i yrkesfagene jobber Hilde-Cathrine Rønning med simuleringsteknologi i utdanningen av helsefagarbeidere. Studieåret bruker hun til å lage relevante undervisningsopplegg som elevene vil ha nytte av i framtiden.