Veilederutdanning for skole 1.-13. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

Ønsker du å utvikle egen kompetanse i pedagogisk veiledning, kommunikasjon, relasjonsbygging, læring og utvikling? Videreutdanningen gjør deg kvalifisert til å veilede studenter, nyutdannede lærere og kollegaer i skolen. Vi har ledige studieplasser uten stipend- eller vikarordning fra Utdanningsdirektoratet. Du kan søke fra 5. juni kl. 09

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (udir.no) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

  Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet.

  Ofte stilte spørsmål om Kompetanse for kvalitet

  Opptakskrav

  Opptakskravet er godkjent lærerutdanning innrettet for undervisning i grunnskolen. Søkere med bestått førskole- eller barnehagelærerutdanning må i tillegg dokumentere PAPS 1+2 eller GLSM 60 studiepoeng. Søkere med kun GLSM 30 studiepoeng eller PAPS 1 må i tillegg dokumentere 30 studiepoeng i matematikk eller norsk rettet mot barnetrinnet.
  I tillegg kreves minst to års yrkespraksis som lærer.
  Studenter som innvilges studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å ta del i undervisning.

  Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha fått denne godkjent av NOKUT. Se nokut.no for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning.

  Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).

  Hvis man søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studieprogrammet det søkes opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

  Spørsmål?

  Spørsmål om opptakskrav til studiet rettes til opptak@oslomet.no

 • Hva lærer du?

  Veilederutdanningen er på masternivå og kvalifiserer for å ha ansvar for pedagogisk veiledning individuelt og i grupper av studenter i lærerutdanning, nyutdannede lærere og kollegagrupper. Studiet skal bidra til å ta i bruk veiledning som strategi i utviklingsprosesser på skoler, og kan sees i sammenheng med ordningen for lærerspesialister i veiledning. 

  Videreutdanningen bygger på rammer for veiledning i barnehage og skole (udir.no).

  Veilederutdanningen er bygget opp av to moduler, en felles grunnmodul (15 stp) og en valgmodul (15 stp) for videre spesialisering inn mot veiledning av studenter, nyutdannede eller kollegagrupper. Alle studenter gjennomfører grunnmodulen første semester før de går videre på enten valgmodul 2a eller 2b andre semester.

  • Grunnmodul 1: Veiledning skolen (15 studiepoeng)
  • Valgmodul 2a: Profesjonskvalifisering: veiledning av studenter og nyutdannede (15 studiepoeng) eller 
  • Valgmodul 2b: Profesjonsveiledning: prosessveiledning for kvalitetsutvikling (15 studiepoeng)

  For å jobbe som kvalifisert veileder i skolen etter de nasjonale målsettingene, må du ha veilederutdanning tilsvarende 30 studiepoeng.

  Innpass i mastergrad

  Studietilbudet er en videreutdanning på mastergradsnivå og kan inngå som del av master i yrkespedagogikk eller skolerettet utdanningsvitenskap ved OsloMet. Interesserte som ønsker at det skal kunne inngå som del av et masterstudium må søke om opptak til masterstudiet på ordinær måte, basert på gjeldende opptakskrav. Etter opptak på masterstudiet kan det søkes om fritak for deler av masterstudiet på grunnlag av gjennomførte og beståtte emner. Søknad om fritak vurderes individuelt.

  Studieside for Veilederutdanning for skole 1.-13. trinn (Kompetanse for kvalitet)

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Samlinger og undervisning

  Veilederutdanningen et samlings- og nettbasert deltidsstudium som går over to semester. Det er tre samlinger á to dager hvert semester. Samlingsdager og timeplan publiseres på student.oslomet.no

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming med vekt på studentaktive læringsformer. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer:

  • temaforelesninger på nett og campus
  • praktiske øvelser
  • refleksjon over eget og andres arbeid og diskusjon med andre
  • veiledningsoppgaver på egen arbeidsplass
  • arbeidskrav og oppgaver mellom samlinger

  Studiet legger vekt på å skape sammenhenger mellom forskningsbasert kunnskap, teoretiske begreper og praktiske metoder.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  Profesjonskvalifisering: veiledning av studenter og nyutdannede
  1. semester
  Profesjonsveiledning: prosessveiledning for kvalitetsutvikling
  1. semester
 • Om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

  Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring. Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2.

  "Vi ønsker å styrke elevenes læring for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet. Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå det". Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 (regjeringen.no).

  Du finner informasjon om søknadsprosesser og frister på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).  

 • Kostnader

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...