Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag (Videreutdanning for yrkesfaglærere)

Videreutdanning

I studiet lærer du hvordan du kan ta i bruk ny teknologi og utarbeide gode undervisningsopplegg på dine programområder.

Lærere, faglige ledere, instruktører og andre tilsatte i videregående opplæring kan søke på ledige studieplasser uten vikar- og stipendordning fra Utdanningsdirektoratet fra 21. mai. 

 • Søknadsfrist og opptakskrav

  Studiet er en del av yrkesfaglærerløftet 2022/23 og retter seg primært mot yrkesfaglærere. I tillegg til yrkesfaglærere, har OsloMet anledning til å ta opp faglærere, fellesfaglærere, faglige ledere, instruktører og andre tilsatte i videregående opplæring. Disse omfattes ikke av vikar- og stipendordning, og skal søke opptak direkte til OsloMet. 

  Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, og tilsetting som yrkesfaglærer, instruktør eller faglig leder i bedrift, avdelingsleder eller fellesfaglærer på yrkesfaglige utdanningsprogram, eller fagskolelærer.   

  Følgende krav må oppfylles for å være kvalifisert realkompetansesøker:  Søkere må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse.  

  Søkere må dokumentere ETT av følgende:  

  • fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant yrkespraksis; eller 
  • minimum fem års relevant yrkespraksis. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende.  

  Søkere må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet. Faget norsk (eller annet nordisk språk) skal bestå av minimum 112 årstimer fra videregående opplæring eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre. Alternativt kan kravet til norsk dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver som beskriver hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig og muntlig (eller annet nordisk språk) som en vesentlig del av sitt arbeid. Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning.  

  Relevant deltidsarbeid av ulikt omfang og lengde kan regnes om til heltid, etter gjeldende regelverk.  

  Søknadsfrist

  Søknadsfrist til Utdanningsdirektoratet er 1. mars. Søk via Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no). Etter søknadsbehandling hos direktoratet må du søke opptak ved OsloMet. Denne søknadsfristen oppgis senere.

  Ofte stilte spørsmål om videreutdanning for yrkesfaglærere

 • Slik søker du

  Åpne lenken til Søknadsweb (fsweb.no).

  1. Logg på via ID-porten eller som Feidebruker om du er det. 
  2. Velg "Ny søknad"
  3. Velg "Videreutdanning og oppdragsstudier"
  4. Velg "Oppdragsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier"
  5. Velg i rullegardinlisten  3482 «Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag»
  6. Registrer opplysninger om deg selv og last opp nødvendig dokumentasjon for å dokumentere at du oppfyller opptakskravene (f.eks. vitnemål fra Bachelorgrad og bekreftelse fra arbeidsgiver om minimum ett års relevant yrkespraksis, evt. den dokumentasjonen som etterspørres for å dokumentere realkompetanse). Se mer informasjon om opptakskrav under punktet "Opptakskrav og søknadsfrist". Last opp dokumentasjonen på Søknadswebs hovedside under "Mine dokumenter".
  7. Lagre søknaden din

  Du skal få en kvittering på epost når søknaden er fullført i Søknadsweb. 

  Har du spørsmål om Søknadsweb og opptakprosessen skriv til: opptak-lui@oslomet.no. Merk e-posten «Søknad til anvendelse av ny teknologi i yrkesfag"

 • Hva lærer du?

  Studiet består av to emner: 

  1. ATEKO6100 Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag: Kartlegging, analyse og utprøving, 15 studiepoeng  
  2. ATEKO6200 Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag: Planlegging og gjennomføring, 15 studiepoeng

  Elever i videregående skole vil møte teknologiske utfordringer i større og større grad, og undervisningen må tilrettelegges med gode didaktiske undervisningsopplegg for å møte dette behovet. Gjennom studiet vil du lære å utvikle din teknologiforståelse, slik at du kan lage gode og relevante undervisningsopplegg som elevene vil ha nytte av i framtiden. 

  • Hvordan skape relevans mellom ditt yrkesfag og teknologien som benyttes i dag?
  • Hvordan skape gode didaktiske tilnærminger til teknologibruk og digital kompetanse i en yrkesfaglig kontekst?

  Studiet er basert på at studentene skal utvikle egen teknologiforståelse i samarbeid med virksomheter/bedrifter. 

  Alle yrker har i dag utstrakt bruk av avansert teknologi. For at elevene i videregående skole skal være forberedt i møte med disse utfordringene vil det være viktig med gode undervisningsopplegg som inkluderer teknologi innenfor alle utdanningsprogram. Det være seg innen helsesektoren med robotisering og avansert teknologi eller i mer tradisjonelle håndverksfag. 

  Studieside for Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag (Yrkesfaglærerløftet)

  Besøk studentportalen for mer informasjon om å studere ved OsloMet (student.oslomet.no).
  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Samlinger og undervisning

  Studiet er et asynkront nettbasert tilbud, uten fellessamlinger.  

  Det forventes at deltakerne: 

  • følger den oppsatte progresjonen
  • deltar i nettbasert samhandling 
  • gjennomfører hospitering (3-5 dager pr emne) i relevante virksomheter
  • leverer arbeidskrav knyttet til studiet.

  Studentene arbeider både individuelt og i grupper med fagstoff og utvikling av undervisningsopplegg.  I forbindelse med arbeidskravene skal studentene dele erfaringer, oppdagelser og refleksjoner med hverandre og kollegaer. 

  Du finner oppstartsdato for studiet på studentportalen (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Om videreutdanning for yrkesfaglærere

  Norge har en lang og stolt fagarbeidertradisjon som vi skal ta vare på. Gode fagarbeidere forutsetter en god utdanning og mange nok dyktige yrkesfaglærere. Faglig sterke yrkesfaglærere kan utgjøre en stor forskjell. De bidrar til en fag- og yrkesopplæring av høy kvalitet som er tilpasset arbeidslivets behov. Strategien «Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere» skal blant annet bidra til:

  • økt rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærere
  • god kvalitet og relevans i yrkesfaglærerutdanningene
  • gode muligheter for kompetanseutvikling

  "Yrkesfaglærerne har en sentral rolle i regjeringens yrkesfagløft. Faglig sterke, engasjerte og dedikerte yrkesfaglærere er et viktig bidrag for å sikre at vi har de  fagarbeiderne vi trenger for å bygge fremtidens Norge" Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere (regjeringen.no).

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet.

  Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

 • Hva koster det?

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Les mer om:

Bilde av helsearbeider som simulerer å legge inn venflon
Hilde-Cathrine innfører simulering blant helsefag-elever på videregående skole

Gjennom videreutdanningen Anvendelse av ny teknologi i yrkesfagene jobber Hilde-Cathrine Rønning med simuleringsteknologi i utdanningen av helsefagarbeidere. Studieåret bruker hun til å lage relevante undervisningsopplegg som elevene vil ha nytte av i framtiden.

Bilde av Tatjana Bru Blixen
Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag

Grunnleggende digital kompetanse i programmering og teknologiforståelse er avgjørende for lærere som skal forberede elever til å møte teknologiske utfordringer i sine fremtidige yrker.