Yrkesdidaktikk og entreprenørskap i arbeidslivsfaget (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

Gjennom å jobbe med praktiske arbeidsoppgaver og verdiskapning får elever erfaring med opplæringssituasjoner og yrkesutøvelse. Du lærer å tilrettelegge undervisning i tråd med utviklingen i arbeidslivet og LK20, for elever som er interessert i å velge yrkesfag i videregående opplæring.

Lærere kan søke på ledige studieplasser uten vikar- og stipendordning fra Utdanningsdirektoratet fra 21. mai. 

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Søknadsprosessen er todelt. Det må først søkes til Utdanningsdirektoratet (udir.no) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist, vanligvis tidlig i mai måned.

  Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

  Ofte stilte spørsmål om Kompetanse for kvalitet

  Opptakskrav

  Opptakskravet er fullført allmenn-/ yrkesfag-, faglærer-, grunnskolelærerutdanning (5-10), PPU eller PPU-Y. 

  Studenter som innvilges studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å ta aktivt del i undervisningen i arbeidslivsfaget.

  Språkkrav og godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).  

  Barnehage- eller lærerutdanning fra utlandet må være godkjent som «Styrer og pedagogisk leder i barnehage» eller «Lærer i grunnopplæring og/eller morsmålslærer» enten av Utdanningsdirektoratet, NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).

  Spørsmål?

  Spørsmål om opptakskrav til studiet rettes til opptak@oslomet.no

 • Hva lærer du?

  Gjennom arbeidslivsfaget skal elevene få praktisk erfaring med å løse reelle arbeidsoppgaver i et arbeidsfellesskap. Hovedelementer i studiet er kunnskap om yrkespedagogiske og yrkesdidaktiske for gjennomføring av praktiske oppgaver og forståelse for hvordan entreprenørielle kan fremme læring. Aktuell forsking på området, og gjennomføring av utviklingsprosjekter gir deg grunnlag for å utvikle faget på egen skole og i samarbeid med eksterne aktører. 

  Emne 1 - Yrkesdidaktikk og bærekraft i arbeidslivsfaget

  I dette emnet lærer du å planlegge, gjennomføre, og vurdere praktiske arbeidsprosesser og oppgaver i et yrkespedagogisk og yrkesdidaktisk perspektiv. De tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring ses opp mot undervisning i arbeidslivsfaget. Bærekraft i arbeidslivsfaget er et viktig element som er gjennomgående i faget. Helse, miljø og sikkerhet er vektlagt. Introduksjon til fag- og yrkesopplæring og yrkesveiledning er også en del av emnet.

  Innhold:

  • yrkesdidaktikk og yrkespedagogikk
  • tverrfaglige temaer i arbeidslivsfaget
  • planlegging, gjennomføring av undervisning i arbeidslivsfaget
  • veiledning og vurdering i arbeidsprosesser og arbeidsoppgaver
  • bærekraftige arbeidsprosesser, produkter og tjenester
  • helse, miljø og sikkerhet
  • fag- og yrkesopplæring

  Emne 2 - Entreprenøriell læring i arbeidslivsfaget

  I dette emnet lærer du å arbeide med kreative, innovative og induktive læringsformer i skapende og utforskende prosesser. 

  Innhold:

  • entreprenørielle læreprosesser
  • entreprenørielle verktøy og metoder
  • bærekraft i arbeidslivsfaget
  • veiledning av entreprenørielle læreprosesser
  • samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv
  • multimodale presentasjoner

  Studieside for Yrkesdidaktikk og entreprenørskap i arbeidslivsfaget 

  Besøk studentportalen for mer informasjon, samlinger og timeplan for dette studiet (student.oslomet.no).

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Samlinger og undervisning

  Yrkesdidaktikk og entreprenørskap i arbeidslivsfaget er et samlingsbasert deltidsstudium over ett år med to emner på 15 studiepoeng. Videreutdanningen har tre samlinger a tre dager hvert semester. Mellom samlingene er det obligatoriske aktiviteter. Du finner oversikt over samlinger og timeplan på studentportalen (student.oslomet.no).

  Aktivitetene er varierte og har en praktisk tilnærming:

  • forelesninger
  • dialogbasert undervisning
  • erfaringsdeling
  • individuelle- og gruppeoppgaver
  • arbeidskrav
  • selvstudium
 • Om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

  Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring. Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2.

  "Vi ønsker å styrke elevenes læring for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet. Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå det". Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 (regjeringen.no).

  Du finner informasjon om søknadsprosesser og frister på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no). 

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...