Spesialpedagogikk 1

Videreutdanning

Alle elever i grunnopplæringen har rett til tilpasset opplæring. Studiet gir deg grunnlag for å legge til rette for en likeverdig opplæring for elever og lærlinger med særskilte behov.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført lærerutdanning. Søkere med fullført bachelorgrad innen fagområdene pedagogikk, psykologi, og helse- og sosialfag, og minimum ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning er også kvalifisert for opptak. Relevant yrkespraksis er arbeid med barn/elever/pasienter/brukere med spesielle behov. 

  Poengberegning og rangering

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Det gis 2 tilleggspoeng for søkere med yrkesdidaktisk bakgrunn. Med yrkesdidaktisk bakgrunn menes yrkesfaglærere, inkludert søkere med fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) med yrkesdidaktikk. 

  Poenggrense ved siste opptak

  3,22

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  •    1. mars: Tidlig opptak  

  •    15. april: Ordinær søknadsfrist    

  Når får du svar på søknaden? 

  •    1. mai: Tidlig opptak 

  •    10. juli: Hovedopptak 

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 5237

 • Hva lærer du?

  Studiet gir deg grunnleggende kompetanse i arbeidet med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

  Som student i spesialpedagogikk vil du utvikle din forståelse av lærevansker, og du vil øke din bevissthet rundt samspillet mellom individuelle utfordringer og miljøfaktorer som påvirker læring. Du vil styrke din handlingskompetanse i forebyggende og tiltaksorientert spesialpedagogisk arbeid. Samtidig vil du utvikle evne til kritisk tenkning og vurdering av egen praksis.

  Litt om innholdet i emnene

  Kartlegging, analyse og individuelle opplæringsplaner (emne SP16100):

  • rammefaktorer i spesialpedagogisk arbeid
  • lærevansker
  • kartleggingsmetoder
  • individuelle opplæringsplaner

  Spesialpedagogiske tiltak og arbeidsmåter (emne SP16200):

  • spesialpedagogiske arbeidsmåter
  • samarbeid

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Spesialpedagogikk 1 er samlingsbasert og går over to semester. Samlingsdager og timeplan vil du finne på student.oslomet.no

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Vi bruker ulike arbeids- og undervisningsformer:

  • undervisning med interne og eksterne forelesere
  • gruppearbeid, læringsseminar/fremlegg og faglige dialoger
  • prosjektarbeid
  • refleksjon og erfaringsutveksling
  • utprøvinger i praksis og rapportskriving
  • individuelt studiearbeid og litteraturstudier
  • veiledning
  • digital undervisning med "the flipped classroom"

  Spesialpedagogikk 1 er et praksisorientert studium. Du skal utvikle innsikt i spesialpedagogisk arbeid i praksisfeltet og selv prøve ut ny kunnskap og nye erfaringer i egen eller andres praksis.

  Arbeidskrav 

  Arbeidskravene skal bidra i din spesialpedagogiske kompetanseutvikling, og gi grunnlag for å knytte sammen teori og praksis. Arbeidskravene i studiet forutsetter tilbakemeldinger og vurderinger både fra faglærer og medstudenter.

  Arbeidskravene skal være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Har du noen spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.  

Du kan også nå oss ved å ringe fakultetets infosenter:
67 23 77 77 (10.00-11.30 og 12.00-14.00).