Spesialpedagogikk i barnehagen – Videreutdanning for barnehagelærere

Videreutdanning

Ønsker du å legge til rette for et inkluderende læringsmiljø i barnehagen gjennom tilpasning og mestring for barn med ulike læringsforutsetninger? Videreutdanningen legger vekt på dialog, samhandling og refleksjon knyttet til ulike temaer, slik at du får et godt grunnlag til refleksjon rundt problemstillinger du møter i ditt pedagogiske arbeid i egen barnehage.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets tilbud til barnehagelærere med søknadsfrist 1. mars.

  Opptakskrav

  Opptakskravet er bachelorgrad innen barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå, jfr. Barnehagelovens bestemmelser §§ 17 og 18. Studentene skal i løpet av studiet gjennomføre oppgaver og arbeidskrav som tar utgangspunkt i kunnskapsdeling og utprøving av ny faglig kunnskap i eget kollegium i barnehagen. Det er derfor et krav at studenten er i arbeid tilknyttet barnehagefeltet under hele studiet. Dette dokumenteres med en bekreftelse fra arbeidsgiver. 

  Med tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå menes følgende utdanninger i kombinasjon med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (60 studiepoeng):

  • Grunnskolelærer for trinn 1–7 eller tidligere allmennlærerutdanning
  • Faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag eller treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
  • Spesialpedagog
  • Barnevernspedagog
  • Kateket
  • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk eller Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

  Veiledet praksisopplæring knyttet til arbeid med barn må inngå som en integrert del av utdanningen.

  For lærere er det krav om undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, eller tilsvarende kompetanse fra utdanning fra utlandet.

  Språkkrav og godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).  

  Barnehage- eller lærerutdanning fra utlandet må være godkjent som «Styrer og pedagogisk leder i barnehage» eller «Lærer i grunnopplæring og/eller morsmålslærer» enten av Utdanningsdirektoratet, NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).

  Spørsmål?

  Spørsmål om opptakskrav til studiet rettes til opptak@oslomet.no

 • Slik søker du

  Studieplassene på denne videreutdanningen er forbeholdt søkere som blir godkjent for plass gjennom Utdanningsdirektoratets ordning Videreutdanning for barnehagelærere.

  Søknadsprosessen er todelt: 

  1. Søk om deltakelse via Utdanningsdirektoratets søkeportal (udir.no). Søknadsfristen er 1. mars.
  2. Søkere som blir prioritert av Utdanningsdirektoratet for opptak, vil motta e-post med nærmere informasjon om opptak og registrering ved OsloMet som foretar det endelige opptaket.
 • Hva lærer du?

  I dette studiet vil du bli presentert for ulike teoretiske innfallsvinkler til det spesialpedagogiske området. Studiet har en breddetilnærming til inkludering og tidlig innsats og målet er at du skal utvikle evne til kritisk og analytisk tenkning og handlingskompetanse. Du vil få kunnskap i å tilrettelegge for et allmennpedagogisk tilbud av god kvalitet for barn som trenger spesialpedagogisk hjelp og ekstra støtte, herunder kunnskap om omsorgssvikt og vold mot barn og vold i nære relasjoner, og hvordan barnehagen kan arbeide forebyggende med dette.  

  Videre inneholder studiet kunnskap om foreldresamarbeid og tverrprofesjonelt i arbeid med barn som trenger ekstra støtte, kommunikasjon og relasjonelt arbeid, samt observasjon, kartlegging, dokumentasjon og vurdering. Du vil også lære om hvordan digitale verktøy kan være en ressurs i det pedagogiske arbeidet når det gjelder tilrettelegging for barns lek, læring og utvikling.

  Du vil få erfaringer med å vurdere og analysere det du lærer i studiet i tråd med innholdet i Rammeplan for barnehagen. Med utgangspunkt i rammeplanens verdigrunnlag vil temaer som barn og barndom, demokrati, mangfold og respekt, likestilling og likeverd, bærekraftig utvikling, og livsmestring og helse, inngå i studiet på et overordnet og tverrprofesjonelt nivå.

  Studentside for Spesialpedagogikk i barnehagen

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se samlingsplan og seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Undervisning og samlinger

  Spesialpedagogikk i barnehagen er en samlingsbasert videreutdanning på masternivå over to semestre. Digitale læringsformer vil bli brukt mellom samlingene. 

  Studiet er samlingsbasert med inntil to fysiske og én digital samling per semester, hvor hver samling varer i to dager. Samlingene holdes på OsloMets campus i Pilestredet. Du finner oversikt over samlinger og timeplan på studiesidene (student.oslomet.no).

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming og vil bestå av blant annet:

  • forelesninger og seminarer
  • workshop og arbeid i grupper
  • individuelle arbeidsoppgaver, veiledning og selvstudium
  • arbeidskrav

  Til innlevering og vurdering av arbeidskrav benyttes universitetets digitale læringsplattform Canvas. 
  Det forventes at studentene er aktive i egne læringsprosesser og gjennom studiet kontinuerlig reflekterer over egen læring i en læringslogg. Deltakerne vil bli organisert i nettverk, hvor hver basisgruppe består av tre til fem studenter. 
  Fullført utdanning kan gjennom søknad innpasses som del av masterprogrammet i barnehagekunnskap (120 studiepoeng) ved OsloMet. Merk at du må være tatt opp som student på masterprogrammet før du kan søke om innpassing.  

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Strategien "Kompetanse for framtidens barnehage"

  Videreutdanningen inngår som et av kompetanseutviklingstiltakene i regjeringens Kompetanse for fremtidens barnehage - Revidert kompetansestrategi for perioden 2023 - 2025 (regjeringen.no).

  Strategien har tiltak rettet mot alle grupper ansatte i barnehagen og har som mål å bidra til at det blir flere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen, og at det blir flere barnehagelærere med utdanning på masternivå. Den har også som mål å sikre at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet. 

  Videreutdanningstilbudene for barnehagelærere skal bidra til at en økende andel barnehagelærere
  utvikler kompetanse på mastergradsnivå, i tråd med prioriterte områder i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Studiet skal styrke barnehagelæreres kompetanse i planlegging og gjennomføring av utviklingsarbeid.

  Barnehageeier kan motta midler for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om tilretteleggingsmidler og hvordan disse kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no)

 • Kostnader

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...