Mangfoldsledelse i barnehage

Videreutdanning

Økende grad av mangfold blant ansatte, familier og barnegrupper stiller høye krav til barnehageledere. Videreutdanningen gir styrket kompetanse i ledelse av utviklingsprosesser, demokrati og kommunikasjon. Studiet er på oppdrag fra Bydel Søndre Nordstrand i forbindelse med Områdesatsingen i Oslo kommune.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. juni. Søknadsperiode 1. mai - 1 juni. 

  Studiet er kun åpent for utvalgte søkere fra Bydel Søndre Nordstrand og bydeler de tildeler plasser.  

  Opptakskrav

  Opptakskravet er bachelorgrad innen barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå, jfr. Barnehagelovens bestemmelser §§ 17 og 18. Studentene skal i løpet av studiet gjennomføre oppgaver og arbeidskrav som tar utgangspunkt i kunnskapsdeling og utprøving av ny faglig kunnskap i eget kollegium i barnehagen. Det er derfor et krav at studenten er i arbeid som leder i barnehage under hele studiet. Ansettelsesforholdet må dokumenteres ved søknad om opptak.  

  Med tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå menes følgende utdanninger i kombinasjon med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (60 studiepoeng): 

  • grunnskolelærer for trinn 1–7 eller tidligere allmennlærerutdanning 
  • faglærer (treårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag eller treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn) 
  • spesialpedagog 
  • barnevernspedagog 
  • kateket 
  • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk eller Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk 

  Veiledet praksisopplæring knyttet til arbeid med barn må inngå som en integrert del av utdanningen. 

  For lærere er det krav om undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, eller tilsvarende kompetanse fra utdanning fra utlandet. 

  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).  

  Søkere med utenlandsk barnehagelærerutdanning eller lærerutdanning må ha godkjenning av Utdanningsdirektoratet. 
   OBS! Fra 2020 skal utenlandsk barnehagelærerutdanning og lærerutdanning godkjennes av NOKUT (nokut.no). 

 • Målgruppe

  Studiet retter seg mot barnehagestyrere fra bydeler i Oslo som inngår i Områdesatsingene (bydelene som ligger i Groruddalen, Oslo indre øst og Oslo sør), med hovedvekt på søkere fra bydel Søndre Nordstrand.

 • Hva lærer du?

  Mangfoldsledelse i barnehage tar utgangspunkt i økt kulturell kompleksitet i det norske samfunnet. Dette ses i sammenheng med andre mangfolds- og forskjellsdimensjoner som etnisk bakgrunn, kjønn, sosial klasse og religion. Studentenes ledererfaringer og kritiske perspektiver er sentrale i tilnærmingen til ledelse i en mangfoldig barnehage, blant annet knyttet til ulike maktposisjoner, innenforskap og utenforskap i barnehagefellesskapet.  

  Sentrale overordnede temaer omhandler ledelse av utviklingsprosesser i barnehagen, ledelse av demokratiske prosesser og uenighetsfellesskap, og ledelse av refleksjons- og kommunikasjonsprosesser knyttet til posisjoner og relasjoner. 

  Samfunnsnivå: 

  • barnehageprofesjonen
  • å være leder i et samfunn i endring 
  • makt, mangfold og interseksjonalitet
  • nærmiljø

  Ledelse av foreldresamarbeid:

  • maktposisjon og leders rolle
  • kultursensitivitet, kommunikasjon og relasjon
  • uenighetsfellesskap
  • foresattes medvirkning

  Personalledelse og samarbeid:

  • teamledelse 
  • tverrfaglig samarbeid 
  • prosessledelse, refleksjon, «undringskultur» 
  • medarbeideren som ressurs
  • å stå i ubehaget – bruke ubehaget som ressurs

  Ledelse av pedagogisk arbeid:

  • lyttende pedagogikk 
  • normkritisk pedagogikk
  • norskhet og rasisme
  • sosial klasse
  • kjønn
  • danning, demokrati og medborgerskap

  Innpass i mastergrad 

  Fullført og bestått emne kan, etter søknad, innpasses som del av masterprogrammet i Barnehagekunnskap (120 studiepoeng) ved OsloMet. Kandidater må søke om opptak til masterstudiet på ordinær måte, basert på de opptakskriterier som gjelder for masterstudiet (inkludert karakterkrav). 

  Studieside for Mangfoldsledelse i barnehage

  Se studiesiden for mer informasjon om studiestart og timeplan - Mangfoldsledelse i barnehage (student.oslomet.no)

 • Semesteroversikt, program- og emneplaner

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

   

 • Undervisning og samlinger

  Mangfoldsledelse i barnehage er et deltidsstudium over to semestre med to fysiske samlinger à to dager per semester. 

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer: 

  • forelesninger og seminar
  • veiledning 
  • planlegging og gjennomføring av aksjonsforskningsprosjekt i barnehagen 
  • arbeidskrav 

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...