Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen – Videreutdanning for barnehagelærere

Videreutdanning

Som en karrierevei for barnehagelærere tilbyr vi en videreutdanning som fokuserer på barnehagebarns språkutvikling, inkludert norsk som andrespråk og ledelse av arbeid med språk og språkmiljø i barnehagen.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. mars.

  Opptakskrav

  Opptakskrav er bestått bachelor i barnehagelærerutdanning og dokumentert arbeidstilknytning i barnehage.

 • Slik søker du

  Studieplassene på denne videreutdanningen er forbeholdt søkere som blir godkjent for plass gjennom Utdanningsdirektoratets ordning Videreutdanning for barnehagelærere.

  Søknadsprosessen er todelt: 
  1.    Søk om deltakelse via Utdanningsdirektoratets søkeportal. Søknadsfristen er 1. mars.
  2.    Søkere som blir prioritert av Utdanningsdirektoratet for opptak, vil motta e-post med nærmere informasjon om opptak og registrering ved OsloMet som foretar det endelige opptaket.

 • Hva lærer du?

  Har du behov for kompetanseutvikling på områdene språkutvikling og språklæring? Denne videreutdanningen er praksisrettet, og gjennom studiet vil du få kompetanse i å avdekke språkvansker hos barn tidlig. Studiet vil ha fokus på barnehagelærerens arbeid med språk for å styrke læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner hos barn i tråd med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

  Sentrale emner er

  • barns språkutvikling
  • norsk som andrespråk og flerspråklighet 
  • forsinket språkutvikling og spesifikke språkvansker
  • ledelse av arbeid med språk og språkmiljø i barnehagen for å styrke barns læring

  Videreutdanningen barns språkutvikling og språklæring i barnehagen inkludert norsk som andrespråk (BSSB6000) skal være praksisrettet, og deltakernes yrkespraksis skal benyttes som en del av seleksjonsgrunnlaget i studiet. Videreutdanningen er en del av tilbudet for barnehagelærere innenfor strategien Kompetanse for fremtidens barnehage 2018-2022

  Studiesiden Språkutvikling og språklæring i barnehagen

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Semesteroversikt, program- og emneplaner

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Strategien "Kompetanse for framtidens barnehage"

   Videreutdanningen inngår som et av kompetanseutviklingstiltakene i regjeringens «Kompetanse for fremtidens barnehage» - Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018–2022.

   Strategien har tiltak rettet mot alle grupper ansatte i barnehagen og har som mål å bidra til at det blir flere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen, og at det blir flere barnehagelærere med utdanning på masternivå. Den har også som mål å sikre at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet. 

  Videreutdanningstilbudene for barnehagelærere skal bidra til at en økende andel barnehagelærere
  utvikler kompetanse på mastergradsnivå, i tråd med prioriterte områder i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Studiet skal styrke barnehagelæreres kompetanse i planlegging og gjennomføring av utviklingsarbeid.

  Barnehageeier kan motta midler for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om tilretteleggingsmidler og hvordan disse kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider

 • Kostnader

  Semesteravgift kr. 600,- (student.oslomet.no).

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...