Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen – Videreutdanning for barnehagelærere

Videreutdanning

Som en karrierevei for barnehagelærere tilbyr vi en videreutdanning som fokuserer på barnehagebarns språkutvikling, inkludert norsk som andrespråk og ledelse av arbeid med språk og språkmiljø i barnehagen.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. mars.

  Opptakskrav

  Opptakskrav er bestått bachelor i barnehagelærerutdanning og dokumentert arbeidstilknytning i barnehage.

  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no). 

  Søkere med utenlandsk barnehagelærerutdanning eller lærerutdanning må ha godkjenning av Utdanningsdirektoratet (UDIR). OBS! Fra 2020 skal utenlandsk barnehagelærerutdanning og lærerutdanning godkjennes av NOKUT. For mer informasjon, se NOKUTS nettsider (nokut.no). 

 • Slik søker du

  Studieplassene på denne videreutdanningen er forbeholdt søkere som blir godkjent for plass gjennom Utdanningsdirektoratets ordning Videreutdanning for barnehagelærere.

  Søknadsprosessen er todelt: 
  1.    Søk om deltakelse via Utdanningsdirektoratets søkeportal. Søknadsfristen er 1. mars.
  2.    Søkere som blir prioritert av Utdanningsdirektoratet for opptak, vil motta e-post med nærmere informasjon om opptak og registrering ved OsloMet som foretar det endelige opptaket.

 • Hva lærer du?

  Har du behov for kompetanseutvikling på områdene språkutvikling og språklæring? Denne videreutdanningen er praksisrettet, og gjennom studiet vil du få kompetanse i å avdekke språkvansker hos barn tidlig. Studiet vil ha fokus på barnehagelærerens arbeid med språk for å styrke læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner hos barn i tråd med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

  Sentrale emner er

  • barns språkutvikling
  • norsk som andrespråk og flerspråklighet 
  • forsinket språkutvikling og spesifikke språkvansker
  • ledelse av arbeid med språk og språkmiljø i barnehagen for å styrke barns læring

  Videreutdanningen barns språkutvikling og språklæring i barnehagen inkludert norsk som andrespråk (BSSB6000) skal være praksisrettet, og deltakernes yrkespraksis skal benyttes som en del av seleksjonsgrunnlaget i studiet. Videreutdanningen er en del av tilbudet for barnehagelærere innenfor strategien Kompetanse for fremtidens barnehage 2018-2022

  Studiesiden Språkutvikling og språklæring i barnehagen

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Semesteroversikt, program- og emneplaner

  Feil ved henting av programplan eller ikke implementert enda. ( BSSBO/2020/HØST )

 • Strategien "Kompetanse for framtidens barnehage"

   Videreutdanningen inngår som et av kompetanseutviklingstiltakene i regjeringens «Kompetanse for fremtidens barnehage» - Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018–2022.

   Strategien har tiltak rettet mot alle grupper ansatte i barnehagen og har som mål å bidra til at det blir flere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen, og at det blir flere barnehagelærere med utdanning på masternivå. Den har også som mål å sikre at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet. 

  Videreutdanningstilbudene for barnehagelærere skal bidra til at en økende andel barnehagelærere
  utvikler kompetanse på mastergradsnivå, i tråd med prioriterte områder i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Studiet skal styrke barnehagelæreres kompetanse i planlegging og gjennomføring av utviklingsarbeid.

  Barnehageeier kan motta midler for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om tilretteleggingsmidler og hvordan disse kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider

 • Kostnader

  Semesteravgift kr. 600,- (student.oslomet.no).

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...