Digital kompetanse i barnehagen – Videreutdanning for barnehagelærere

Videreutdanning

Mediekulturer og teknologi påvirker barns lek, oppvekst og læring i dagens digitale samfunn. På videreutdanningen lærer du hvilken betydning medier og digitale verktøy har og hvordan du kan bruke dette aktivt i barns lek og læringsprosesser.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets tilbud om videreutdanning for barnehagelærere (udir.no) og har søknadsfrist 1. mars. 

  Opptakskrav

  Opptakskravet er bachelorgrad innen barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå, jfr. Barnehagelovens bestemmelser §§ 17 og 18. Studentene skal i løpet av studiet gjennomføre oppgaver og arbeidskrav som tar utgangspunkt i kunnskapsdeling og utprøving av ny faglig kunnskap i eget kollegium i barnehagen. Det er derfor et krav at studenten er i arbeid tilknyttet barnehagefeltet under hele studiet. Dette dokumenteres med en bekreftelse fra arbeidsgiver. 

  Med tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå menes følgende utdanninger i kombinasjon med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (60 studiepoeng):

  • Grunnskolelærer for trinn 1–7 eller tidligere allmennlærerutdanning
  • Faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag eller treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
  • Spesialpedagog
  • Barnevernspedagog
  • Kateket
  • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk eller Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

  Veiledet praksisopplæring knyttet til arbeid med barn må inngå som en integrert del av utdanningen.

  For lærere er det krav om undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, eller tilsvarende kompetanse fra utdanning fra utlandet.

  Språkkrav og godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).  

  Barnehage- eller lærerutdanning fra utlandet må være godkjent som «Styrer og pedagogisk leder i barnehage» eller «Lærer i grunnopplæring og/eller morsmålslærer» enten av Utdanningsdirektoratet, NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).

  Spørsmål?

  Spørsmål om opptakskrav til studiet rettes til opptak@oslomet.no

 • Slik søker du

  Studieplassene på denne videreutdanningen er forbeholdt søkere som blir godkjent for plass gjennom Utdanningsdirektoratets ordning Videreutdanning for barnehagelærere.

  Søknadsprosessen er todelt: 

  1. Søk om deltakelse via Utdanningsdirektoratets søkeportal (udir.no). Søknadsfristen er 1. mars.
  2. Søkere som blir prioritert av Utdanningsdirektoratet for opptak, vil motta e-post med nærmere informasjon om opptak og registrering ved OsloMet som foretar det endelige opptaket.
 • Hva lærer du?

  I en tid hvor barn vokser opp i et digitalisert samfunn, er det viktig at barnehagelærere forstår og har kunnskap om hvordan mediekulturer og teknologi påvirker barns lek, oppvekst og læring.
  På videreutdanningen lærer studentene hvilken betydning medier og digitale verktøy har, og om kritisk pedagogisk teori knyttet til det digitale hverdagslivet. 

  Studentene skal gjennom studiet gjøre erfaringer og tilegne seg kunnskap i form av digitale ferdigheter, i tillegg til å bruke det aktivt inn mot barns lek og læringsprosesser knyttet til barnehagens verdigrunnlag og styringsdokumenter. 

  Innhold:

  • kunnskapsbasert bruk av teknologi i barnehager
  • etiske vurderinger i forhold til personvern, privatliv og dokumentasjon
  • oversikt over grunnlagsdokumenter for digitale praksiser i barnehagen
  • digital dømmekraft med forståelse for de etiske og juridiske perspektivene
  • digitale danningsprosesser med kritisk refleksjon og forståelse for teknologisk påvirkningskraft
  • bruk av teknologi i inkluderende praksis

  Rammeplanens føringer (regjeringen.no) om at barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring vil danne utgangspunkt for det forskningsbaserte innholdet i emnet, samtidig som studentenes kritiske refleksjon og evne til digital dømmekraft utvikles gjennom praktisk utprøving, refleksjon og diskusjon i egen praksis. Studentene skal reflektere over utprøving i egen praksis, og opplegget skal tilpasses egen barnegruppe og gjenspeile en inkluderende praksis, og forutsetter også erfaringsdeling i studentens eget kollegium.

  Studieside for Digital kompetanse i barnehagen

  Besøk studentportalen for mer informasjon, samlinger og timeplan for dette studiet (student.oslomet.no).

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Undervisning og samlinger

  Videreutdanningen er nettbasert med tre to-dagers samlinger hvert semester og vil ta for seg følgende temaer:

  • Barnehagens digitale praksis
  • Verktøy til kartlegging av egen praksis
  • Barns lek og mediekultur
  • Multimodal læring
  • Oppvekst. lek og læring i et digitalt samfunn
  • Estetikk og digital lek - å skape sammen
  • Digital teknologi i kommunikasjon
  • Digital dømmekraft
  • Profesjonsfaglig digital kompetanse
  • Miljø og bærekraft
  • Spill som pedagogikk

  Mellom samlingene skal studentene jobbe med arbeidskrav og utforske sin egen rolle som pedagog gjennom å ta i bruk ny kunnskap for å utvikle barnehagens digitale praksis i tett samspill med kollegaer. Du finner oversikt over samlingsdatoer og timeplan her.

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike læringsarenaer og digitale plattformer:

  • Flipped classroom og forelesninger på nett
  • Arbeid i kollokviegruppe, diskusjoner og refleksjonsoppgaver
  • Individuell veiledning og tilbakemelding på oppgaver
  • Presentasjon og vurdering av ulike verktøy
  • Ny faglitteratur
  • Arbeidskrav og utviklingsprosjekt
 • Strategien "Kompetanse for framtidens barnehage"

  Videreutdanningen inngår som et av kompetanseutviklingstiltakene i regjeringens «Kompetanse for fremtidens barnehage» - Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2023–2025 (regjeringen.no).

  Strategien har tiltak rettet mot alle grupper ansatte i barnehagen og har som mål å bidra til at det blir flere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen, og at det blir flere barnehagelærere med utdanning på masternivå. Den har også som mål å sikre at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet. 

  Videreutdanningstilbudene for barnehagelærere skal bidra til at en økende andel barnehagelærere
  utvikler kompetanse på mastergradsnivå, i tråd med prioriterte områder i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Studiet skal styrke barnehagelæreres kompetanse i planlegging og gjennomføring av utviklingsarbeid.

  Barnehageeier kan motta midler for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om tilretteleggingsmidler og hvordan disse kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettside (udir.no)

 • Hva koster det?

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...