Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen – Videreutdanning for barnehagelærere

Videreutdanning

Som barnehagelærer skal du støtte barn slik at de blir trygge på egen kropp, får en positiv selvoppfatning og blir kjent med egne følelser. I videreutdanningen lærer du å legge til rette for og å stimulere til fysisk aktivitet, lek, utfoldelse og mestringsopplevelser.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets tilbud til barnehagelærere med søknadsfrist 1. mars.

  Opptakskrav

  Opptakskravet er bachelorgrad innen barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå, jfr. Barnehagelovens bestemmelser §§ 24 og 25. Studentene skal i løpet av studiet gjennomføre oppgaver og arbeidskrav som tar utgangspunkt i kunnskapsdeling og utprøving av ny faglig kunnskap i eget kollegium i barnehagen. Det er derfor et krav at studenten er i arbeid tilknyttet barnehagefeltet under hele studiet. Dette dokumenteres med en bekreftelse fra arbeidsgiver. 

  Med tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå menes følgende utdanninger i kombinasjon med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (60 studiepoeng):

  •  Grunnskolelærer for trinn 1–7 eller tidligere allmennlærerutdanning
  • Faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag eller treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
  • Spesialpedagog
  • Barnevernspedagog
  • Kateket
  • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk eller Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

  Veiledet praksisopplæring knyttet til arbeid med barn må inngå som en integrert del av utdanningen.

  For lærere er det krav om undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, eller tilsvarende kompetanse fra utdanning fra utlandet.

  Språkkrav og godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).  

  Barnehage- eller lærerutdanning fra utlandet må være godkjent som «Styrer og pedagogisk leder i barnehage» eller «Lærer i grunnopplæring og/eller morsmålslærer» enten av Utdanningsdirektoratet, NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).

  Spørsmål?

  Spørsmål om opptakskrav til studiet rettes til opptak@oslomet.no

 • Slik søker du

  Studieplassene på denne videreutdanningen er forbeholdt søkere som blir godkjent for plass gjennom Utdanningsdirektoratets ordning Videreutdanning for barnehagelærere.

  Søknadsprosessen er todelt: 

  1. Søk om deltakelse via Utdanningsdirektoratets søkeportal (udir.no). Søknadsfristen er 1. mars.
  2. Søkere som blir prioritert av Utdanningsdirektoratet for opptak, vil motta e-post med nærmere informasjon om opptak og registrering ved OsloMet som foretar det endelige opptaket.
 • Hva lærer du?

  Studiet passer godt for deg som vil arbeide med å legge til rette for og å stimulere til fysisk aktivitet, lek, utfoldelse og mestringsopplevelse for enkeltbarn og barnegrupper.

  Du vil få kunnskap om og verktøy for hvordan du kan tilrettelegge og utvikle barnehagens fysiske miljø inne og ute. Undervisningen vil ta utgangspunkt i og drøfte nyere forskning og ulike perspektiver på barns kroppslige lek og læring. 

  Du vil få inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metode og hvordan du kan anvende kunnskapen på nye områder. Gjennom studiet skal du få innsikt i hvordan kropp og bevegelse kan inngå i tverrfaglige utviklingsprosjekt. Du vi lære om ulike perspektiver, tradisjoner, verdier og normer for fysisk aktivitet og lek i ulike fysiske miljø. Det vil legges opp til progresjon i gjennomgående temaer for å sikre at studentene kan gi et pedagogisk tilbud tilpasset barnas alder og behov og reflektere over ulike tilnærminger og teorier.

  Du skal få erfaring med å vurdere og analysere det du lærer i studiet i tråd med innholdet i Rammeplan for barnehagen. Med utgangspunkt i rammeplanens verdigrunnlag vil temaer som barn og barndom, demokrati, mangfold og respekt, likestilling og likeverd, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse, inngå i studiet på et overordnet og tverrprofesjonelt nivå.

  Studiet består av tre hovedtemaer:

  • Barns motoriske utvikling og læring
  • Læringsmiljø
  • Kropp og bevegelse i et samfunnsperspektiv

  Studieside for Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se samlingsplan og seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Undervisning og samlinger

  Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen er en samlingsbasert videreutdanning på masternivå over to semestre. 
  Det vil i utgangspunktet tilbys tre fysiske samlinger á to dager hvert semester. Samlingene holdes på OsloMets campus i Pilestredet. Du finner oversikt over samlinger og timeplan på studiesiden (student.oslomet.no)

  Undervisningen vil i stor grad ta utgangspunkt i eksempler fra studentenes erfaringer. Arbeidsmåtene vil variere mellom forelesning og annen undervisning på campus og nett, turer, praktisk utprøving, seminarer, gruppearbeid og gruppeoppgaver, individuelle arbeidsoppgaver, veiledning og selvstudium. 

  Mellom hver samling skal studentene benytte digitale verktøy til dokumentasjon, refleksjon, læringsfelleskap med medstudenter og veiledningsmøter med lærer. Her vil video som veiledningsverktøy fungere som en driver for utvikling av pedagogrollen. 

  Mellom samlingene vil kommunikasjon mellom studenter og studenter og lærere foregå via universitetets digitale læringsplattform Canvas.  Denne brukes også til innlevering og vurdering av arbeidskrav. 

  Det forventes at studentene er aktive i egne læringsprosesser og gjennom studiet kontinuerlig reflekterer over egen læring i en læringslogg. Deltakerne vil bli organisert i nettverk, hvor hver basisgruppe består av tre til fem studenter. 

  Gjennom hele studiet vil studentene arbeide med et utviklingsprosjekt i egen barnehage, som danner grunnlaget for avsluttende eksamen. I andre semester er det krav til erfarings- og kunnskapsdeling i eget kollegium både knyttet til kropp og bevegelse, og bruk av profesjonsfaglig digital kompetanse.

  Fullført utdanning kan gjennom søknad innpasses som del av masterprogrammet i barnehagekunnskap (120 studiepoeng) ved OsloMet. Merk at du må være tatt opp som student på masterprogrammet før du kan søke om innpassing. 

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage»

  Videreutdanningen inngår som et av kompetanseutviklingstiltakene i regjeringens «Kompetanse for fremtidens barnehage» - Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2023–2025 (regjeringen.no).

   Strategien har tiltak rettet mot alle grupper ansatte i barnehagen og har som mål å bidra til at det blir flere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen, og at det blir flere barnehagelærere med utdanning på masternivå. Den har også som mål å sikre at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet. 

  Videreutdanningstilbudene for barnehagelærere skal bidra til at en økende andel barnehagelærere
  utvikler kompetanse på mastergradsnivå, i tråd med prioriterte områder i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Studiet skal styrke barnehagelæreres kompetanse i planlegging og gjennomføring av utviklingsarbeid.

  Barnehageeier kan motta midler for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om tilretteleggingsmidler og hvordan disse kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no)

 • Hva koster det?

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...