Barnehage- og skolemiljø og ledelse (modul for ledere i barnehage og skole)

Videreutdanning

Studiet gir deg som leder kompetanse til å forbedre barnehagens eller skolens miljø, og fremme en kultur som bidrar til at alle barn og unge møtes med respekt og tillit. Studiet tar utgangspunkt i din egen praksis som leder i barnehage eller skole.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  3. april

  Opptakskrav

  Opptakskrav er fullført og bestått enten a) Nasjonal utdanning for styrere i barnehager (30 studiepoeng) eller b) Nasjonal rektorutdanning (30 studiepoeng) eller c) minimum 30 (eller 15+15) studiepoeng i ledelse eller tilsvarende. Med «tilsvarende» menes for eksempel emner i organisasjon og ledelse og/eller administrasjon og ledelse. 

  Kvalifiserte søkere må være ansatt som leder i barnehage eller skole. Ansettelsesforholdet skal dokumenters med oppdatert informasjon fra barnehage- eller skoleeier.  Beskrivelsen «leder i barnehage eller skole» innebærer også assisterende ledere, avdelingsledere og inspektører i skolen. Stillinger med lederansvar.

 • Slik søker du

  Åpne lenken til Søknadsweb.

  1. logg på via ID-porten
  2. velg "Ny søknad"
  3. velg "Videreutdanning og oppdragsstudier"
  4. velg "Oppdragsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier"
  5. velg "3343 Barnehage- og skolemiljø og ledelse" i rullegardinlisten 
  6. legg inn din tittel og navn på skoleeier (f.eks. kommune) i merknadsfeltet
  7. lagre søknaden din

  Last opp dokumentasjon på Søknadswebs hovedside under "Mine dokumenter".

 • Hva lærer du?

  En forutsetning for å skape trygge og gode barnehage- og skolemiljø er et kontinuerlig arbeid med å fremme inkluderende fellesskap, og å forebygge krenkelser og mobbing. Barnehagens og skolens organisasjonskultur påvirker barn og unges rett til å ha et godt psykososialt miljø, og er et felles ansvar for alle ansatte. God ledelse i barnehager og skoler er helt sentralt i dette arbeidet. 

  Studiet har følgende hovedtemaer:  

  • Forstå og anvende regelverket om trygt og godt barnehage- og skolemiljø.
  • Forebygge, vedlikeholde og utvikle et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.
  • Utvikle en organisasjonskultur for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.
  • Lede profesjonsfellesskapet og øvrig samarbeid for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.

  Gjennom studiet vil du få kunnskap om lovkravene som stilles til nulltoleranse og forebyggende arbeid, og om hva som må skje når et barn eller en elev ikke har det trygt og godt i barnehagen eller på skolen. Aktivitetsplikten og skjerpet aktivitetsplikt i barnehageloven og opplæringsloven er sentrale temaer i studiet.

  Barnehagers og skolers psykososiale miljø utvikles gjennom kollektive lærings- og utviklingsprosesser mellom ledere, lærere og andre ansatte. Ledelse av disse kollektive prosessene framstår ofte som den tydeligste lederutfordringen.

  Studiet vil handle om hvordan du som leder kan bygge profesjonsfellesskap og organisasjonskulturer hvor alle ansatte kan støtte hverandre i arbeidet med trygt og godt psykososialt miljø. Ledernes evne til å ivareta og samarbeide med ulike aktører, er viktig i dette arbeidet. Barn og unges rett til medvirkning og til å bli hørt står sentralt. 

  Det legges vekt på at dette studiet ikke bare skal utvikle deg til å bli en bedre leder, men at det også skal bidra til et godt og trygt leke- og læringsmiljø for barn og unge i din barnehage eller skole. 

  Se programplan på student.oslomet.no

  Innpass i mastergrad

  Barnehage- og skolemiljø og ledelse er en videreutdanning på mastergradsnivå. Etter bestått eksamen kan studietilbudet inngå som del av en masterutdanning i utdanningsledelse. 
   

 • Samlinger og undervisning

  Studiet er organisert som en deltidsutdanning over to semester: 

  • 8 dager undervisning fordelt på fire samlinger.
  • Prosessveiledning og skriftlig veiledning på arbeidskrav.
  • Ferdighetstrening
  • Ett sluttsymposium  

  Samlingene består av en blanding mellom forelesninger og arbeid i grupper. På første samling vil dere bli del av en læringsgruppe. Denne gruppen er permanent og utgjør det profesjonelle læringsfellesskapet gjennom programmet. 

  Innholdet i samlingene er problemorientert og rettet mot barnehagens og skolens praksisutvikling.

  I perioden mellom samlingene planlegger- gjennomfører- og dokumenterer dere eget utviklingsarbeid og reflekterer over dette i egen organisasjon. Dere vil få veiledning av prosessveiledere underveis i studiet. 

  Videreutdanningen i ledelse av utviklings- og endringsarbeid tilbys i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. 

  Du finner timeplan på student.oslomet.no

  Samlingsdatoer 2024/25 (med forbehold om endringer)

  • 17.-18.09.24
  • 20.-21.11.24
  • 11.-12.02.25
  • 01.-02.04.25
  • Eksamen: 03.-04.06.25 Muntlig
 • Studiets oppbygging

  Det finnes dessverre ingen programplan for BASMO 2024 HØST i systemet.

 • Om modulbaserte videreutdanninger for ledere i barnehage og skole

  Barnehage- eller skoleledere som har gjennomført styrerutdanning eller rektorutdanning, eller tilsvarende lederutdanning, kan søke på modulbaserte videreutdanninger. Videreutdanningene er et tilbud til barnehageledere og skoleledere i grunn- og videregående opplæring. Studiet er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb. Studiet er en del av den nasjonale lederopplæringen for barnehage- eller skoleledere som Utdanningsdirektoratet tilbyr. 

  Som student på barnehage- eller skoleledermodulene ved OsloMet blir du involvert i et fagmiljø med noen av de fremste forskerne på feltet. Fagmiljøet utgjør et team bestående av medlemmer med en variert kombinasjon av akademisk bakgrunn og praktisk arbeidserfaringer fra Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høyskolen i Innlandet (inn.no) og OsloMet. De fleste har omfattende erfaring fra barnehage- eller utdanningssektoren, og er medlemmer av forskergruppen Utdanningsledelse ved OsloMet. 

  Les mer om modulbaserte videreutdanninger på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

 • Hva koster det?

  Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet.
  Utgifter til litteratur, samt reise- og oppholdskostnader i forbindelse med samlingene dekkes av den enkelte student.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlige

Laster inn ...

Anne Cathrine Holth, Høgskolen i Innlandet (inn.no).