Ledelse og digitalisering (modul for ledere i skolen)

Videreutdanning

Studiet vil ruste deg som skoleleder i den vedvarende digitale utviklingen av skolen, og se dette i sammenheng med skoleledelsens overordnede ansvar for elevenes læring.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  25. juni

  Opptakskrav

  Opptakskrav er fullført og bestått Nasjonal rektorutdanning (30 studiepoeng) eller minimum 30 (eller 15+15) studiepoeng i ledelse eller tilsvarende. Med tilsvarende menes for eksempel emner i organisasjon og ledelse og/eller administrasjon og ledelse. 

  Kvalifiserte søkere må være ansatt som leder i skole. Ansettelsesforholdet skal dokumenters med oppdatert informasjon fra skoleeier. 

  Beskrivelsen «leder i skole» innebærer også assisterende ledere, avdelingsledere og inspektører. Stillinger med lederansvar.

 • Slik søker du

  Åpne lenken til Søknadsweb.

  1. logg på via ID-porten
  2. velg "Ny søknad"
  3. velg "Videreutdanning og oppdragsstudier"
  4. velg "Oppdragsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier"
  5. velg "3537 LEDGO Digitalisering og ledelse" i rullegardinlisten 
  6. legg inn din tittel og navn på skoleeier (f.eks. kommune) i merknadsfeltet
  7. lagre søknaden din

  Last opp dokumentasjon på Søknadswebs hovedside under "Mine dokumenter".

 • Hva lærer du?

  Den digitale utviklingen har stor betydning for hva slags samfunn dagens elever skal utdannes til, og leve i, både nå og i fremtiden. Gjennom dette studiet vil du øke din kompetanse i å gjennomføre analyser og anvende analytisk kunnskap i skolens digitaliseringsarbeid, herunder risikovurdering relatert til datasikkerhet. Du vil få dybdekunnskap om hva som kjennetegner lærings- og innovasjonsprosesser i digitalisering av skolen, og om ledelse av slike prosesser. Studiet vil også ta for seg dilemmaer, motsetninger og interessekonflikter som kan oppstå i omstillingsprosesser generelt og i digitale omstillingsprosesser spesielt.

  Studiet har følgende fem temaer som tilbudet bygges opp om:

  • ledelse for digitalisering i skolen
  • helhetlig planverk for digitalisering i skolen
  • digitale systemer, infrastruktur og prosesser for pedagogiske administrative oppgaver
  • utvikling av digital kompetanse for alle skolens ansatte
  • vurdere skolens bruk av og behov for digitalt utstyr og reserver

  Du vil få kompetanse i å vurdere relevante problemstillinger og håndtere utfordringer knyttet til skolens digitaliseringsarbeid på måter som støtter elevens læring og utvikling i et inkluderende skolemiljø, der enkeltelevers forutsetninger og behov blir ivaretatt. Du vil også få inngående kunnskap om hvordan du som skoleleder selv kan ta aktivt eierskap til digital omstilling i skolen og fremstå som rollemodell i digitaliseringsarbeidet.

  Studiet vektlegger anvendelse av ledernes læring ved å la studentene ta utgangspunkt i aktuelle og utfordrende problemstillinger knyttet til digitaliseringsarbeidet ved egne skoler, som krever god ledelse for å bli løst.

  Det legges vekt på at studiet ikke bare skal utvikle deg til å bli en bedre leder, men også til konkret forbedring av din skoles arbeid med digitalisering. Dere vil få tett oppfølging og veiledning underveis.

  Se programplan på student.oslomet.no

  Innpass i mastergrad

  Ledelse og digitalisering er en videreutdanning på mastergradsnivå. Etter bestått eksamen kan studietilbudet inngå som del av en masterutdanning i utdanningsledelse. 

 • Samlinger og undervisning

  Videreutdanningen i digitalisering og ledelse tilbys i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. 

  Studiet er organisert som en deltidsutdanning over to semestre med åtte dager undervisning fordelt på fire samlinger og to litteratur-webinarer. Samlingene består av forelesninger, casearbeid og ferdighetstrening i læringsgrupper, gruppeveiledning, og faglig belysning av emner med diskusjoner i grupper og plenum.

  I perioden mellom samlingene skal deltakerne planlegge og gjennomføre et utprøvingstiltak innenfor digitaliseringsarbeid på egen arbeidsplass. Dokumentasjon og skriftliggjøring skjer via obligatoriske arbeidskrav. Studentene mottar både individuell veiledning og gruppeveiledning på arbeidskravene.

  Videreutdanningsmodulen i digitalisering og ledelse vurderes som bestått/ikke bestått ved individuell muntlig/digital eksamen.

  Du finner timeplan på student.oslomet.no

  Samlingsdatoer 2024-25 (med forbehold om endringer):

  • 04.-05.09.24
  • 30.-31.10.24
  • 14.11.24 Webinar 
  • 29.-30.01.25
  • 06.03.25 Webinar
  • 02.-03.04.25
  • 26.-27.05.25 Muntlig eksamen
 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Om modulbaserte videreutdanninger for skoleledere

  Skoleledere som har gjennomført rektorutdanning eller tilsvarende lederutdanning, kan søke på modulbaserte videreutdanninger for skoleledere. Videreutdanningene er et tilbud til skoleledere i grunn- og videregående opplæring, og er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb som skoleleder. Studiet er en del av den nasjonale lederopplæringen for skoleledere som Utdanningsdirektoratet tilbyr.

  Som student på skoleledermodulene ved OsloMet blir du involvert i et fagmiljø med noen av de fremste forskerne på feltet. Fagmiljøet utgjør et team bestående av medlemmer med en variert og sjelden kombinasjon av akademisk bakgrunn og praktisk arbeidserfaringer. De fleste har omfattende erfaring fra utdanningssektoren og er medlemmer av forskergruppen Utdanningsledelse ved OsloMet.

  Les mer om modulbaserte videreutdanninger på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

 • Kostnader

  Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet.
  Utgifter til litteratur, samt reise- og oppholdskostnader i forbindelse med samlingene dekkes av den enkelte student.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...