Samlingsbilde av seks smilende personer som er lærere og studenter ved rektorutdanningen ved OsloMet.

Ledelse av utviklings og endringsarbeid (modulbasert videreutdanning for skoleledere)

Videreutdanning

Er du skoleleder og har behov for kompetanseutvikling innen utviklings- og endringsarbeid i skolen? Studiet gir skoleledere økt kunnskap og ferdigheter i ledelse av skoleutvikling- og endringsarbeid, og i å lede konkret forbedring og endring på den enkelte skole.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. april

  Opptakskrav

  Opptakskrav er minst tre års høyere utdanning tilsvarende 180 studiepoeng, og i tillegg bestått Nasjonal rektorutdanning (30 studiepoeng) eller minimum 30 studiepoeng i skoleledelse eller utdanningsledelse. Kvalifiserte søkere må være ansatt som rektor, assisterende rektor eller skoleleder i studieperioden. Ansettelsesforholdet må dokumenteres med oppdatert informasjon fra skoleeier.

 • Slik søker du

  Åpne lenken til Søknadsweb.
  1. Logg på via ID-porten
  2. Velg "Ny søknad"
  3. Velg "Pedagogiske og internasjonale fag"
  4. Velg "Etterutdanning og oppdrag - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Termin høst 2020"
  5. Velg i rullegardinlisten 3394 LEDU6000 Ledelse av utviklings- og endringsarbeid
  6. Lagre søknaden din
  Om du trenger å laste opp dokumentasjon, kan du gjøre dette på Søknadswebs hovedside under "Mine dokumenter".

 • Hva lærer du?

  Norsk skole er i en utvikling som vil kreve dyptgripende atferdsendringer og behov for generering av ny kompetanse blant skoleeiere, skoleledere og ikke minst pedagogene. 

  Fagområdet vektlegger fordypning i form av kunnskaper om hvordan skolen kan vise evne og vilje til endring og utvikling for å møte de store samfunnsendringene dagens skole står overfor. Skoleledelse er ikke noe en person kan gjøre alene. Tvert imot kjennetegnes ledelse i skolen av en tett samhandling mellom skoleledere og de som skal ledes. I skoleutvikling kommer dette til uttrykk ved aktørene hele tiden må forhandle om hva som skal forandres. Det betyr at de gode «oppskriftene» ikke kan kopieres fra en skole til en annen skole, eller fra en kommune/fylkeskommune til en annen kommune/fylkeskommune.

  Kunnskap om hva som skjer gjennom initierings-, implementerings- og vurderingsfasen er nyttig. Men den største utfordringen ligger i samspillet med skolens profesjonelle læringsmiljø, der problemer, konflikter og sammenbrudd kan forekomme. Emnet skal være forskningsbasert og samtidig være praksisrettet.

  Studiet har følgende seks temaer som tilbudet bygges opp om:

  • Identifisere utviklings- og endringsbehov. 
  • Planlegge og lede utviklings- og endringsarbeid.
  • Evaluere utviklings- og endringsarbeid.
  • Utvikle kollektive prosesser, herunder profesjonelle læringsfellesskap og skolebasert kompetanseutvikling. 
  • Analysere og utvikle skolens kultur.
  • Utvikle og lede nettverk. 

  Studiet skal forberede studentene på å gjennomføre intervensjoner i egen organisasjon med formål å gjøre erfaringer med implementering av et nytt læreplanverk. 

  Innpass i mastergrad

  Ledelse av utviklings- og endringsarbeid er en videreutdanning på mastergradsnivå. Etter bestått eksamen kan studietilbudet inngå som del av en masterutdanning i utdanningsledelse. Kandidater som ønsker at studiet skal kunne inngå som del av et slikt masterstudium, må søke om opptak til masterstudiet på ordinær måte, basert på de opptakskriterier som gjelder for det aktuelle masterstudiet (inkludert karakterkrav). Det vil deretter kunne søkes om fritak for deler av masterstudiet på grunnlag av gjennomført og bestått studium i ledelse av utviklings- og endringsarbeid. Det er opp til den enkelte institusjon å vurdere og fatte vedtak om eventuelt fritak. Søknad om fritak vurderes på individuell basis.

  Interessert i rektorutdanning?

  Se kort informasjonsfilm her (film.oslomet.no).

 • Samlinger og undervisning

  Videreutdanningen i ledelse av utviklings- og endringsarbeid tilbys i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Du finner oversikt over samlinger og timeplan på student.oslomet.no

  Studiet er organisert som en deltidsutdanning over to semester: 

  - 12 dager undervisning fordelt på fem samlinger à to til tre dager. 
  - To skolebesøk, ett i hvert semester.
  - 10 individuelle veiledningstimer knyttet til utprøving, trening og refleksjon på egen arbeidsplass.

  Samlingene består av korte forelesninger og arbeid i grupper. To av samlingene inneholder et skolebesøk, ett høst og ett vår. På samlingen blir deltakerne delt i permanente læringsgrupper, men med deltakere fra ulike skoleslag. Disse gruppene utgjør det profesjonelle læringsfellesskapet de skal arbeide i gjennom hele programmet. Det blir opprettet egne grupper på læringsplattformen der samhandlingen skal skje og dokumenteres.

  I perioden mellom samlingene skal deltakerne gjennomføre endringer, dokumentere endringene og reflektere over sitt utviklingsarbeid. Skriftliggjøringen skjer via fem arbeidskrav. Kolleger i læringsgruppa og prosessledere skal kommentere og reflektere på hverandres innspill.

 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).  

  I tillegg kommer utgifter til litteratur, samt reise- og oppholdskostnader i forbindelse med samlingene.

 • Om modulbaserte videreutdanninger for skoleledere

  Skoleledere som har gjennomført rektorutdanning eller tilsvarende lederutdanning, kan søke på modulbaserte videreutdanninger for skoleledere. Videreutdanningene er et tilbud til skoleledere i grunn- og videregående opplæring, og er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb som skoleleder. Studiet er en del av den nasjonale lederopplæringen for skoleledere som Utdanningsdirektoratet tilbyr.
   
  Som student på skoleledermodulene ved OsloMet blir du involvert i et fagmiljø med noen av de fremste forskerne på feltet. Fagmiljøet utgjør et team bestående av medlemmer med en variert og sjelden kombinasjon av akademisk bakgrunn og praktisk arbeidserfaringer. De fleste har omfattende erfaring fra utdanningssektoren og er medlemmer av forskergruppen Utdanningsledelse ved OsloMet.

  Les mer om rektorutdanningen og de modulbaserte videreutdanningene på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...