Juss for ledere (modul for ledere i barnehage og skole)

Videreutdanning

Er du leder i barnehage eller skole og ønsker mer kompetanse på juss? Studiet er praksisnært og gir kunnskap om juridisk metode og saksbehandlingsregler, innsikt i arbeidsgivers styringsrett og leders handlingsrom. Du vil få en dypere forståelse av de kompliserte forholdene som inngår i leders rolle, ansvar og myndighet.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist  

   3. april

  Oppstart av emnet forutsetter tilstrekkelig antall søkere.

  Opptakskrav

  Opptakskrav er fullført og bestått Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager (30 studiepoeng), Nasjonal rektorutdanning (30 studiepoeng) eller minimum 30 (eller 15+15) studiepoeng i ledelse eller tilsvarende. Med tilsvarende menes for eksempel emner i organisasjon og ledelse og/eller administrasjon og ledelse. 

  Kvalifiserte søkere må være ansatt som leder i barnehage eller skole. Ansettelsesforholdet skal dokumenters med oppdatert informasjon fra barnehage- eller skoleeier. 

  Beskrivelsen «leder i barnehage eller skole» innebærer også assisterende ledere, avdelingsledere og inspektører i skolen. Stillinger med lederansvar.

 • Slik søker du

  Åpne lenken til Søknadsweb.

  1. logg på via ID-porten
  2. velg "Ny søknad"
  3. velg "Videreutdanning og oppdragsstudier"
  4. velg "Oppdragsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier"
  5. velg i rullegardinlisten "3538 LEUSO Jus for ledere"
  6. legg inn din tittel og navn på barnehage- skoleeier (f.eks. kommune) i merknadsfeltet
  7. lagre søknaden din

  Last opp dokumentasjon på Søknadswebs hovedside under "Mine dokumenter".

 • Hva lærer du?

  Ledere innen barnehage og skole står overfor mange ansvarsområder og hensyn som må tas. Dette skjer i et komplekst kunnskapslandskap hvor en sentral del av denne kompleksiteten er knyttet til lover og forskrifter.

  Samtidig skal ledere også bidra til å utvikle gode, profesjonelle skjønnsvurderinger, og legge til rette for at personalet kan håndtere saker som omhandler barn, elever og foresatte.

  Studiet har følgende fire temaer som tilbudet bygges opp om:

  • egen lederrolle, juridisk metode og saksbehandlingsregler
  • sentrale rettigheter og plikter i barnehageloven og opplæringsloven
  • arbeidsgivers styringsrett og lederes handlingsrom
  • lederes stillingsvern, personvern, varsling og konflikthåndtering

  Gjennom studiet vil du lære om ulike juridiske problemstillinger som ledere i barnehage og skole står ovenfor. Viktige regler knyttet til opplæringsloven og barnehageloven vil også bli gjennomgått, herunder retten til et trygt og godt barnehage- eller skolemiljø (inklusiv aktivitetsplikten).

  Studiet vil ta for seg sentrale tema innenfor arbeidsretten slik som arbeidsgivers styringsrett, behandling av personalsaker, samarbeid med tillitsvalgte samt varsling. Du vil også få en gjennomgang av juridisk metode, slik at du kan finne løsninger på ulike juridiske problemstillinger. I tillegg vi studiet gi deg innsikt i forhold som regulerer samarbeid med ulike aktører.

  Det legges vekt på at du som leder skal kunne analysere situasjonen på egen arbeidsplass, samt utøve juridisk forståelse og gjennomføre forbedringstiltak innen det juridiske saksfeltet. Du vil få tett oppfølging og veiledning underveis.

  Se programplan på student.oslomet.no

  Innpass i mastergrad

  Juss for ledere er en videreutdanning på mastergradsnivå. Etter bestått eksamen kan studietilbudet inngå som del av en masterutdanning i utdanningsledelse og Master i barnehagekunnskap, studieretning Barnehageledelse.

 • Samlinger og undervisning

  Videreutdanningen i juss for ledere tilbys i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. 

  Studiet er organisert som en deltidsutdanning over to semester: 

  • 8 dager undervisning fordelt på fire samlinger
  • to møter med egen leder (eier) knyttet til utvikling av tiltak på egen arbeidsplass
  • prosessveiledning og skriftlig veiledning på to arbeidskrav 

  Du finner oversikt over samlinger og timeplan på student.oslomet.no

  Samlingsdatoer for 2024-2025

  • 10.-11.09.24
  • 25.-26.11.24
  • 12.-13.02.25
  • 08.-09.04.25 (10.04.25 frivillig)
  • 02.-03.06.25 Skriftlig eksamen

  Samlingene består av en blanding mellom forelesninger og arbeid i grupper. På første samling vil du bli del av en læringsgruppe. Denne gruppen er permanent og utgjør det profesjonelle læringsfellesskapet gjennom programmet. 

  I perioden mellom samlingene planlegger- gjennomfører- og dokumenterer dere utprøvingsarbeid på egen arbeidsplass og reflekterer over dette i egen organisasjon. Skriftliggjøringen skjer via to arbeidskrav.  I tillegg vil det være casearbeid. Kolleger i læringsgruppa og prosessveiledere kommenterer på- og reflekterer over hverandres arbeid. 

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Om modulbaserte videreutdanninger for ledere i barnehage og skole

  Som student på ledermodulene ved OsloMet blir du involvert i et fagmiljø med noen av de fremste forskerne på feltet. Fagmiljøet utgjør et team bestående av medlemmer med en variert og sjelden kombinasjon av akademisk bakgrunn og praktisk arbeidserfaringer. De fleste har omfattende erfaring fra utdanningssektoren og alle er medlemmer av forskergruppen Utdanningsledelse ved OsloMet.

  Videreutdanningene er et tilbud til ledere i barnehage og skole, og er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb. Studiet er en del av den nasjonale lederopplæringen for barnehage- og skoleledere som Utdanningsdirektoratet tilbyr.

  Les mer om styrerutdanningen eller rektorutdanningen og de modulbaserte videreutdanningene på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

 • Hva koster det?

  Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

  Utgifter til litteratur, samt reise- og oppholdskostnader i forbindelse med samlingene dekkes av den enkelte student.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...