Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap (modul for ledere i skolen)

Videreutdanning

Gjennom studiet lærer du hvordan du kan utvikle skolens lærende fellesskap og lede planarbeidet på din skole på en profesjonell måte. Ledergrupper kan gjerne søke studiet sammen.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  3. april

  Opptakskrav

  Opptakskrav er fullført og bestått Nasjonal rektorutdanning (30 studiepoeng) eller minimum 30 (eller 15+15) studiepoeng i ledelse eller tilsvarende. Med tilsvarende menes for eksempel emner i organisasjon og ledelse og/eller administrasjon og ledelse. 

  Kvalifiserte søkere må være ansatt som leder i skole. Ansettelsesforholdet skal dokumenters med oppdatert informasjon fra skoleeier. 

  Beskrivelsen «leder i skole» innebærer også assisterende ledere, avdelingsledere og inspektører. Stillinger med lederansvar.

 • Slik søker du

  Åpne lenken til Søknadsweb.

  1. logg på via ID-porten
  2. velg "Ny søknad"
  3. velg "Videreutdanning og oppdragsstudier"
  4. velg "Oppdragsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier"
  5. velg i rullegardinlisten "3393 LEDL6000 Ledelse av lærings- og læreplanarbeid"
  6. legg inn din tittel og navn på skoleeier (f.eks. kommune) i merknadsfeltet
  7. lagre søknaden din

  Last opp dokumentasjon på Søknadswebs hovedside under "Mine dokumenter".

 • Hva lærer du?

  I arbeidet med lærings- og læreplanarbeidet må du som leder, sammen med din ledergruppe, utvikle og lede skolens profesjonsfellesskap på en måte som skaper motivasjon og endringsvilje. Gjennom studiet vil du i læringsgrupper og gjennom refleksjon med veiledere, få praktisk trening i konkret design av læringsarenaer. Du vil også få øving i metoder for gjennomføring og oppfølging av læringssentrerte møter, metoder for å utvikle pedagogisk analysekapasitet i kolleger, samt metoder for observasjon av praksis.

  Studiet er forskningsbasert og praksisrettet og bygges opp rundt følgende fire temaer: 

  • tolke og forstå læreplanverket
  • skape en felles forståelse på skolen av sentrale begreper og prinsipper i læreplanverket
  • bruke læreplanverket til å lede ansattes lærings- og utviklingsarbeid
  • utvikle og lede profesjonsfellesskapet ved skolen

  Gjennom studiet vil du utvikle spesialisert kunnskap om tolking av læreplanverket og forståelse av ideene bak. Du vil få innsikt i hvordan ansvarliggjøring skjer gjennom kompetanseutvikling, samt kunnskap om hvordan skoleledere i samarbeid med skolens tilsatte kan utvikle organisasjonen som et profesjonelt lærende fellesskap. 

  En kritisk fase i arbeid med læreplananalyse er at samtalene om læreplanen blir på et abstrakt nivå og ikke fører til ny praksis. For å kunne lede lokalt læreplanarbeid må derfor skoleledere kjenne til og identifisere de ulike læreplannivåene. Dette studiet gir deg innsikt i disse læreplannivåene, slik at du får en god analytisk tilnærming til læreplanarbeidet på din skole. 

  Studiet skal forberede deg på å gjennomføre intervensjoner i egen organisasjon, med formål om å gjøre erfaringer med implementering av et nytt læreplanverk. Skolens ledergruppe oppfordres til å ta studiet sammen, da det er en unik mulighet til å utvikle en felles forståelse og praksis, og gjennom dette videreutvikle det profesjonelle lærende lederfellesskapet på skolen.

  Om du tar studiet som den eneste fra din skole, eller sammen med resten av ledergruppen, legger vi vekt på at studiet skal utvikle deg til å bli en bedre leder og samtidig sette et avtrykk på din skole. Du vil få tett oppfølging og veiledning underveis.

  Se programplan på student.oslomet.no

  Innpass i mastergrad

  Ledelse av lærings- og læreplanarbeid er en videreutdanning på mastergradsnivå. Etter bestått eksamen kan studietilbudet inngå som del av en masterutdanning i utdanningsledelse. 

   

 • Samlinger og undervisning

  Videreutdanningen i ledelse av profesjonelle læringsfellesskap tilbys i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

  Studiet er samlingsbasert og går over to semestre:

  • 8 dager undervisning fordelt på fire samlinger og to litteratur-webinarer
  • veiledning og gruppecoaching på samlinger 
  • observasjon av lederkolleger (medstudenter) i læringsgruppe og refleksjon i et designet opplegg
  • veiledning knyttet til utprøving, trening og refleksjon på egen arbeidsplass

  Innholdet i samlingene er problembasert og rettet mot skolenes lærings- og læreplanarbeid. I tillegg er arbeidsformene og læringsaktivitetene er varierte og omfatter:

  • forelesninger
  • digitale læringsressurser
  • selv-vurderinger og problemanalyse
  • casearbeid i læringsgrupper
  • ferdighetstrening i læringsgrupper
  • faglig belysning og diskusjoner i basisgruppe og plenum
  • gruppeveiledning/gruppecoaching
  • formativ vurdering gjennom studierådsmetodikk
  • simulering og reflekterende team

  Du finner timeplan på student.oslomet.no

  Samlingsdatoer 2024-25 (med forbehold om endringer):

  • 16.-17.09.24
  • 19.-20.11.24
  • 12.-13.02.25
  • 23.-24.04.25
  • Eksamen: 11.-12.06.25 Muntlig
 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Kostnader

  Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet.
  Utgifter til litteratur, samt reise- og oppholdskostnader i forbindelse med samlingene dekkes av den enkelte student.

 • Om modulbaserte videreutdanninger for skoleledere

  Som student på ledermodulene ved OsloMet blir du involvert i et fagmiljø med noen av de fremste forskerne på feltet. Fagmiljøet utgjør et team bestående av medlemmer med en variert og sjelden kombinasjon av akademisk bakgrunn og praktisk arbeidserfaringer. De fleste har omfattende erfaring fra utdanningssektoren og alle er medlemmer av forskergruppen Utdanningsledelse ved OsloMet.

  Videreutdanningene er et tilbud til ledere i alle skoleslag og er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb. Studiet er en del av den nasjonale lederopplæringen for barnehage- og skoleledere som Utdanningsdirektoratet tilbyr.

  Les mer om rektorutdanningen og de modulbaserte videreutdanningene på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...