Tre mennesker sitter rundt et bord og leser og prater.

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager - Styrerutdanningen

Er du styrer i barnehagen og opptatt av å utvikle deg til en bedre leder og til å utvikle den gode barnehagen? Vår styrerutdanning er utviklingsorientert, og legger vekt på egen utvikling som leder samt å lede utviklingsarbeid med mål om å utvikle egen barnehage. Undervisningen er praksisnær og prosessorientert, du lærer å bruke diverse lederverktøy, og du får tilbud om veiledning og coaching.

Undervisningen er praksisnær og kontekstuell, det vil si at all teoriformidling knyttes opp til ditt arbeid som leder i barnehagen. Du vil være tilknyttet en fast gruppe med medstudenter gjennom hele studiet, med fast veileder på alle samlinger.

Her vil du drøfte problemstillinger og dele erfaringer med medstudenter. Du lærer å benytte ulike verktøy for å utvikle deg som leder, utvikle dine medarbeideres kompetanse, samt å lede utviklingsprosesser.

Du kan også studere videre hos oss og vår samarbeidspartner Høgskolen i Innlandet. Nytt fra 2021 er at vi tilbyr to påbygningsmoduler. Dette er 15 studiepoengsmoduler som vi tilbyr til styrere og skoleledere, disse går over ett år. De to modulene er "Juss for ledere" og "Ledelse av utviklings- og endringsarbeid".

Når du har fullført styrerutdanningen hos oss, blir du en alumni og del av vår alumnigruppe for tidligere styrerutdanningsstudenter. Vi inviterer deg til frokostseminarer og alumnisamlinger, dette gir deg mulighet til faglig oppdatering og å beholde nettverket ditt fra studiet.

Vi tilbyr dessuten to masterutdanninger:

Både styrerutdanning og moduler gir innpass på master, dette er altså studiepoeng du får godkjent som del av master.

– Styrerutdanningen er rettet mot virkeligheten min

Da Elin Marie Bergendahl bestemte seg for å ta lederutdanning for barnehagestyrere, var det for å forsikre seg om at hun var på rett spor. Hun koser seg på samlingene, og har allerede tatt ny lærdom med seg hjem.

Elin Marie Bergendahl smilende ved et bord med en bok.

Styrerutdanningen er en svært god måte å ta relevant og praksisnær videreutdanning i ledelse på. Undervisningen er både teoretisk og praktisk, og direkte overførbart til egen praksis. Det er også en stor fordel at en kan bygge videre med moduler, og at dette gir innpass i en masterutdanning.

Hvordan er det lagt opp praktisk slik at det passer inn i folks liv? 

Utdanningen er samlingsbasert, til sammen 9 samlinger fordelt på 3 semester, hver samling er på 2 dager. 

Hva lærer man?

Overordnet mål for studiet er at studentene skal utvikle seg som ledere til å bli bedre yrkesutøvere av styrerrollen innenfor fagområdet utdanningsledelse. De skal tilegne seg kritisk innsikt i egen yrkesrolle og egen praksis, økt forståelse for barnehagens formål og samfunnsmandat og styrke sin kompetanse og ferdigheter når det gjelder barnehagens rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer.

Studiet består av følgende temaer:

  1. Rollen som styrer og leder av barnehagen
  2. Ledelse av barnehagen som pedagogisk virksomhet
  3. Tidlig innsats og inkluderende fellesskap - samarbeid med andre
  4. Utvikling og endring

Hvem passer dette for?

En må være styrer eller assisterende styrer for å kunne bli tatt opp på studiet. Det passer for alle i denne gruppa som vil bli en bedre leder, og er opptatt av å utvikle den gode barnehagen.