Velferdsteknologi – masternivå

Videreutdanning

Norske myndigheter satser nå på velferdsteknologi for å bistå med framtidas utfordringer. Velferdsteknologiske løsninger for personer med nedsatt funksjon krever helsefaglig, teknologisk og pedagogisk kompetanse.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist: 1. september 2020.

  Opptakskrav: Bachelorgrad i helsefag, ingeniørfag eller pedagogiske fag eller tilsvarende realkompetanse.

 • Hva lærer du?

  Teknologiske løsninger som skal fremme selvstendighet, aktivitet og samfunnsdeltagelse på brukerens egne premisser kan ikke erstatte menneskelig omsorg, men bidra til at det blir enklere å mestre hverdagen. 

  Studiet vektlegger kompensasjons- og velværeteknologi, trygghets- og sikkerhetsteknologi og teknologi for sosial kontakt.

  Målet med studiet

  Utdanningens målgruppe er personer med utdanning innen helsefag, ingeniørfag eller pedagogiske fag som ønsker spesialkompetanse innen velferdsteknologi.

  Studiet skal bidra til å møte behov for økt kompetanse innen sektorovergripende og tverrfaglig teknologisk assistanse rettet mot trygghet, sikkerhet, samfunnsdeltagelse og styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjon.

  For å oppnå selvstendighet, sosial deltakelse og likestilling, er det nødvendig at tjenesteapparatet har kompetanse om teknologiske muligheter, løsninger, grensesnitt mellom menneske, teknologi og miljø. Det vil bli en økende etterspørsel etter kompetanse på dette området i kommunene, habiliteringstjenesten, spesialisthelsetjenesten, det spesialpedagogiske støttesystemet og ved hjelpemiddelsentralene.

  Slik kompetanse vil også være viktig for innovasjon og næringsutvikling innen velferdsteknologiområdet.

 • Semesteroversikt og programplan

 • Undervisning

  Studiet kombinerer fellessamlinger på OsloMet med selvstudier og nettbasert studentsamarbeid. Det er inndelt i to emner. Begge emner har to samlinger av fem dagers varighet. På samlingene veksles det mellom forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Deler av gruppearbeidet er veiledet. Et viktig redskap for læringen er arbeid med praksisrelaterte problemstillinger i tverrfaglige grupper, både på samlingene og i mellomperiodene.

  Undervisningsspråket er i hovedsak norsk, men utenlandske forelesere vil bruke engelsk i sin undervisning.

  I mellomperiodene skal studentene arbeide selvstendig. Faglærer legger ut skriftlige og praktiske oppgaver på nett for å understøtte selvstudiene. Besvarelser kan sendes inn for å få tilbakemelding fra faglærer under forutsetning av at de er levert innen fastsatte frister. Det forventes samarbeid og deltakelse i nettbaserte diskusjoner.

  Det kreves minimum 80 prosent tilstedeværelse på fellessamlinger fordi samlingene har fokus på problemstillinger og temaer som ikke kan læres på egenhånd. Kravene til tilstedeværelse må være tilfredsstilt for å fremstille seg til eksamen. Studenten må ha bestått eksamen i det første emnet, VETEK6000, for å kunne delta på det andre, VETEK6100.

 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig leder

Laster inn ...