Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen – Videreutdanning for barnehagelærere

Videreutdanning

Ønsker du økt kompetanse i utvikling av læringsmiljø og prosessledelse? Videreutdanningen har fokus på barnehagens læringsmiljø for å styrke barns læring og utvikling. Du vil også lære å gjennomføre gode utviklings- og læringsprosesser, og få verktøy for god og effektiv prosessledelse.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets tilbud til barnehagelærere med søknadsfrist 1. mars.

  Opptakskrav

  Opptakskravet er bachelorgrad innen barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå, jfr. Barnehagelovens bestemmelser §§ 24 og 25. Studentene skal i løpet av studiet gjennomføre oppgaver og arbeidskrav som tar utgangspunkt i kunnskapsdeling og utprøving av ny faglig kunnskap i eget kollegium i barnehagen. Det er derfor et krav at studenten er i arbeid tilknyttet barnehagefeltet under hele studiet. Dette dokumenteres med en bekreftelse fra arbeidsgiver.
  Med tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå menes følgende utdanninger i kombinasjon med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (60 studiepoeng):

  • Grunnskolelærer for trinn 1-7 eller tidligere allmennlærerutdanning
  • Faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag eller treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
  • Spesialpedagog, barnevernspedagog eller kateket
  • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk eller Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

  Veiledet praksisopplæring knyttet til arbeid med barn må inngå som en integrert del av utdanningen.
  For lærere er det krav om undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, eller tilsvarende kompetanse fra utdanning fra utlandet.

  Språkkrav og godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).  

  Barnehage- eller lærerutdanning fra utlandet må være godkjent som «Styrer og pedagogisk leder i barnehage» eller «Lærer i grunnopplæring og/eller morsmålslærer» enten av Utdanningsdirektoratet, NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).

  Spørsmål?

  Spørsmål om opptakskrav til studiet rettes til opptak@oslomet.no

 • Slik søker du

  Studieplassene på denne videreutdanningen er forbeholdt søkere som blir godkjent for plass gjennom Utdanningsdirektoratets ordning Videreutdanning for barnehagelærere.

  Søknadsprosessen er todelt: 

  1. Søk om deltakelse via Utdanningsdirektoratets søkeportal (udir.no). Søknadsfristen er 1. mars.
  2. Søkere som blir prioritert av Utdanningsdirektoratet for opptak, vil motta e-post med nærmere informasjon om opptak og registrering ved OsloMet som foretar det endelige opptaket.
 • Hva lærer du?

  Videreutdanningen skal bidra til å styrke og avklare den pedagogiske lederens rolle og samfunnsmandat. Ledelse som fenomen utforskes gjennom litteraturstudier, praktisk utforsking på egen arbeidsplass og diskusjoner og refleksjoner over temaet med medstudenter og lærere.

  Studentene skal tilegne seg kritisk innsikt i egen yrkesrolle og egen praksis, økt forståelse for barnehagens formål og samfunnsmandat og styrke sin kompetanse og ferdigheter når det gjelder rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer.

  Studentene skal utvikle seg som ledere til å bli bedre yrkesutøvere av rollen som pedagogisk leder. Samarbeid med foresatte, samt planlegging og gjennomføring av praktisk pedagogisk arbeid med barnegrupper i barnehagen inngår i utdanningen. Studiet vektlegger videre å oppøve ferdigheter i å gjennomføre utviklings- og læringsprosesser ved bruk av egnede verktøy for god og effektiv prosessledelse. Parallelt arbeider deltagerne med et aksjonsbasert utviklingsarbeid i egen barnehage.

  Studiet har fokus på ledelse av utviklingsprosesser i barnehagen, og legger vekt på tett tilknytning mellom teoristudier og praksisfelt.

  Læringsmiljø og pedagogisk ledelse består av følgende tema:

  • Pedagogisk ledelse, teamarbeid og prosessledelse
  • Organisasjonsforståelse og barnehagen som lærende organisasjon
  • Møtekultur og møtestrukturer
  • Veiledning
  • Planlegging, analyse og gjennomføring av utviklings- og endringsprosesser i barnehagen
  • Barnehagens leke- og læringsmiljø
  • Profesjonsetikk og pedagogisk dokumentasjon
  • Kritisk refleksjon og danningsprosesser i barnehagen

  Studieprogrammet kan inngå som del av aktuelle masterstudier. Interesserte må da søke om opptak til masterstudiet på ordinær måte, basert på de opptakskrav som gjelder for det enkelte studium (inkl. karakterkrav). Det vil deretter kunne søkes om fritak for deler av masterstudiet på grunnlag av gjennomført og bestått videreutdanning i læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen (30 studiepoeng). Det er opp til den institusjonen som tilbyr masterstudiet å vurdere og fatte vedtak om eventuelt fritak. Søknad om fritak vurderes på individuell basis.

  Studieside for Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se samlingsplan og seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Undervisning og samlinger

  Videreutdanningen er nett- og samlingsbasert med inntil tre samlinger på OsloMet hvert semester. Gjennomføring av utviklingsarbeid på egen arbeidsplass vil inngå som arbeidskrav i studietilbudet. Du finner oversikt over samlingsdager og timeplan finnes på studiesiden (student.oslomet.no).

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike læringsarenaer og digitale plattformer:

  • forelesninger og seminarer
  • workshop og arbeid i grupper
  • individuelle arbeidsoppgaver, veiledning og selvstudium
  • flipped classroom
  • arbeidskrav.
 • Strategien "Kompetanse for framtidens barnehage"

  Videreutdanningen inngår som et av kompetanseutviklingstiltakene i regjeringens «Kompetanse for fremtidens barnehage» - Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2023–2025 (regjeringen.no).

   Strategien har tiltak rettet mot alle grupper ansatte i barnehagen og har som mål å bidra til at det blir flere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen, og at det blir flere barnehagelærere med utdanning på masternivå. Den har også som mål å sikre at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet. 

  Videreutdanningstilbudene for barnehagelærere skal bidra til at en økende andel barnehagelærere
  utvikler kompetanse på mastergradsnivå, i tråd med prioriterte områder i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Studiet skal styrke barnehagelæreres kompetanse i planlegging og gjennomføring av utviklingsarbeid.

  Barnehageeier kan motta midler for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om tilretteleggingsmidler og hvordan disse kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no)

 • Kostnader

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...