Norsk som andrespråk - for lærere i voksenopplæringen

Videreutdanning

Gode norskkunnskaper bidrar til integrering i hverdags-, samfunns- og arbeidsliv. Lær hvordan du gjennom videreutdanningen kan lykkes med god språkopplæring for innvandrere i voksenopplæring.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Målgruppa for studiet er lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter læreplan i norsk for voksne innvandrere. 

  Søknadsfrist

  1. juni. Studiet åpner for søking i april.

  Opptakskrav

  Kommer.

 • Hva lærer du?

  Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (lovdata.no) krever at lærere i tillegg til å ha pedagogisk utdanning må oppfylle kompetansekravet (kompetansenorge.no) på 30 studiepoeng i norsk som andrespråk. Videreutdanningen tar utgangspunkt i Læreplan i norsk for voksne innvandrere (kompetansenorge.no).

  På studiet lærer du å utvikle en opplæring som hjelper deltakerne til å reflektere over og systematisere erfaringer de gjør seg med språket i og utenfor opplæringen. 

  Innhold

  • Norsk språkstruktur og hvordan norsk språk er i sammenligning med andre språk. 
  • Sentrale kjennetegn ved andrespråklæring og flerspråklighetsutvikling.  
  • Viktigheten av sosiale og menneskelige aspekter som samhandler med andrespråklæring, for eksempel motivasjon, holdninger, alder og liknende.  
  • Didaktikk knyttet til undervisning i norsk som andrespråk.  
  • Det europeiske rammeverket for språk, læreplan i norsk for voksne innvandrere og andre  
   relevante styringsdokumenter. 

  Emne 1

  Emne 1 inneholder grunnleggende tema om språkkompetanse. Det gis en innføring i grunnleggende norsk språkføring med vekt på funksjonell grammatikk på ulike nivåer i tekst, fra ordlæring til tekstforming. Språkbruk og språkforståelse som sosial praksis er et overordnet perspektiv. Lesing, skriving og muntlig kommunikasjon kombineres i opplæringen (språkbruk og -forståelse). I dette emnet vil også kompetansebehov knyttet til kommunikasjon og språkkompetanse i opplæring og yrkesliv relatert til europeisk rammeverk (OECD) og til styringsdokumenter i norsk kontekst bli presentert. 

  Emne 2

  I Emne 2 vil du praktisere og videreutvikle den grunnleggende språkkompetansen fra Emne 1 til språkbruk i en større sosial og samfunnsmessig sammenheng. Her vil også de mellommenneskelige aspekter slik som motivasjon, holdninger og verdier knyttet til andrespråklæring inngå. Emnet konsentrerer seg om språk i bruk i hverdagsliv, samfunnsliv og yrker, og kombinerer skriving, lesing (forståelse) og muntlig kommunikasjon. Her legges det også vekt på å oppøve en kritisk holdning til egen språklig formidling, men også til språklig kommunikasjon generelt i en større sammenheng.

  Studieside for Norsk som andrespråk for lærere i voksenopplæringen

  Kommer.

 • Samlinger og undervisning

  Norsk som andrespråk for voksenopplæringen er et samlingsbasert deltidsstudium med en kombinasjon av fysiske og digitale samlinger. I hvert semester er det tre samlinger på to dager. Første samling hvert semester er på Campus Kjeller. 

  Studietilbudet er på 30 studiepoeng med to emner a 15 studiepoeng.  

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer:

  • Forelesninger
  • Dialog og gruppeoppgaver
  • Erfaringsdeling
  • Litteraturstudier
  • Arbeidskrav
 • Semesteroversikt og emneplan

  Kommer.

 • Stipend- og vikarordning for lærere som tar videreutdanning i norsk som andrespråk

  Du kan søke om stipend- eller vikarordning for lærere som underviser etter integreringsloven fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no)  

  Studiet gjennomføres på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no). Direktoratet jobber for å løfte kompetansen i befolkninga, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft. 

 • Kostnader

  Studiet er gratis og har ingen studieavgift. Som student betaler du semesteravgift til Studentsamskipnaden kr. 600,- per semester (student.oslomet.no).

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...