Norskopplæring åpner for samfunnsdeltakelse

Bilde av Tatjana Bru Blixen

Fra kopiering til bevisste valg 

Mange av deltakerne på norskkurs i voksenopplæringen er flerspråklige når de kommer til Norge, og har med seg en rekke ulike erfaringer med å tilegne seg språk gjennom skole eller samhandling med andre. 

– Når man lærer et nytt språk begynner man med å kopiere og herme etter andre, før man går over til å omformulere og ta språklige valg basert på erfaringer og strategier, sier universitetslektor Tatjana Bru Blixen. Hun jobbet selv som lærer i norsk som andrespråk i voksenopplæringen i 15 år, før hun startet ved OsloMet hvor hun er fagansvarlig for norsk som andrespråk. 

– Lærerne er en viktig del av språkopplæringen, både som veiledere og som formidlere av innhold og lesestrategier for å fremme språkforståelsen. Deltakerne er i starten helt avhengige av norsklæreren for å forstå mer enn selve innholdet i teksten. Og for å få til dette, må lærerne i voksenopplæringen ha kunnskap om norsk som andrespråk som et dynamisk og levende felt i utvikling, fortsetter Bru Blixen.   

Deltakerne er i starten helt avhengige av norsklæreren for å forstå mer enn selve innholdet i teksten – Tatjana Bru Blixen

Må ha formell kompetanse i norsk som andrespråk 

Kvalitet i undervisningen av voksne innvandrere i norskopplæringen har vært sentralt  i den nye integreringsloven som ble innført i 2021. Det er nå krav om at alle som underviser i norsk på voksenopplæringen i introduksjonsprogrammet skal ha 30 studiepoeng i norsk som andrespråk. 

Bru Blixen uttrykker at som aktører i et mangfoldig samfunn, må både deltakere i voksenopplæringen og deres lærere forstå språk i krysningspunktet mellom grammatikk og pragmatikk. Hun mener derfor det er helt sentralt at lærerne får større forståelse av språkets meningsbærende funksjon. Kunnskap om det norske språkets struktur med vekt på funksjonell språkbruk, andrespråksteorier og flerspråklighet, samt lese- og skriveteorier er også viktige deler av denne videreutdanningen. 

Bruker deltakernes bakgrunn som grunnlag for opplæring

Bru Blixen forteller at lærere skal bidra til at voksne innvandrere lærer å bruke det norske språket til å skape mening, uttrykke tanker og synspunkter, og samhandle med andre. Norskopplæringen åpner dermed for deltakelse i demokratiske prosesser, engasjement og kritisk tenkning. Deltakernes kompetanse og erfaringer, kulturelle bakgrunn og flerspråklige ressurser skal anerkjennes og danne grunnlag for videre læring.  

– I de siste ti-tjue årene har det vært mye oppmerksomhet rundt at systematisk arbeid med og refleksjon rundt språklig innhold, bruk og form er essensielt. Dette betyr at lærerne må reflektere over egen praksis og hvordan de navigerer i det komplekse landskapet av flerkulturalitet, lesing, skriving og muntlig språkbruk før de gjør didaktiske valg i møte med den enkelte deltaker, avslutter Bru Blixen.   

Norskopplæringen åpner for deltakelse i demokratiske prosesser, engasjement og kritisk tenkning – Tatjana Bru Blixen

Slik er studiet organisert 

Norsk som andrespråk for lærere i voksenopplæringen er et nett- og samlingsbasert studium på 30 studiepoeng, som består av to emner på 15 studiepoeng. Videreutdanningen gjennomføres på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.  

Studiet er samlingsbasert med en kombinasjon av fysiske og digitale samlinger. Hvert semester er det tre samlinger av to dagers varighet. Første og siste samling i hvert semester gjennomføres fysisk på OsloMet for å etablere trygge relasjoner for erfaringsutveksling, styrke samarbeidet og gi økt læringsutbytte.  

Studenthistorier

Studenter går på campus og snakker sammen i sommervær
Drømmer du om å undervise i tysk, fransk eller spansk?

Nytt utdanningstilbud gjør det mulig å kombinere lærerjobben med en videreutdanning i å bli språklærer.

Portrett av lærerstudent på OsloMet, Glenn Enochsen.
Har allerede fått jobb som lærer på hjemstedet

Glenn Enochsen (23) fra Hammerfest begynte å tenke på læreryrket allerede på ungdomsskolen. Nå gleder han seg til å komme tilbake til den samme skolen – som ferdig utdannet lærer.