Mer om søknads- og opptaksprosessen

Utfyllende informasjon om søknads- og opptaksprosessen til ph.d.-programmet i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Finansiering

For å kunne søke opptak til ph.d.-programmet på LUI må du ha finansiering. For mer informasjon om krav til finansiering, se informasjon om opptak- og finansiering på ansattsidene (ansatt.oslomet.no).

Søknadsprosessen

Det er Doktorgradsutvalget (DGU-LUI) ved fakultetet som behandler søknader om opptak til ph.d.-programmet utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Utvalget har møte en gang i måneden. Frist for å levere søknad om opptak til hvert enkelt møte finner du på nettsiden til doktorgradsutvalget. Søknad om opptak sendes til sekretær for DGU-LUI.

Det er utarbeidet en egen mal for prosjektskisse ved LUI (på engelsk) som søker bør benytte.

Søknad om opptak til ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning (PDF-dokument på ansatt.oslomet.no).

For søkere med finansiering fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet 

Ansettelse som stipendiat og opptak til ph.d.-programmet er to adskilte søknadsprosesser. Merk at alle som får tilbud om stipendiatstilling på Fakultet LUI vil få dette under forutsetning av at de får opptak på fakultetets doktorgradsprogram. Du får altså ikke startet i stillingen som stipendiat uten at du har fått opptak på programmet. 

Søkere til stipendiatstillinger hos oss vil få egen informasjon om søknadsprosessen for søknad om opptak til ph.d.-programmet. 

Eventuelle ledige stipendiatstillinger ved OsloMet finner du her.

For søkere med finansiering utenfor Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Kandidater som har stipendiatstilling/ph.d.-stipend eller 50 prosent FoU-tid finansiert av et annet fakultet eller institusjon kan også søke opptak til ph.d.-programmet på LUI. Det samme kan søkere som er i prosess for å få offentlig sektor-ph.d. eller nærings-ph.d.-finansiering. 

Søkere med finansiering utenfor Fakultet LUI bes kontakte sekretær for DGU-LUI i god tid før de skal søke opptak på programmet, slik at de kan få detaljert informasjon om søknadsprosessen, tidsfrister, nødvendige vedlegg m.m. 

Veiledere

Veilederne dine er viktige for ph.d.-prosjektet ditt. I opptaksvedtaket skal hovedveileder og eventuelt også medveileder oppnevnes. Du må dermed komme med forslag til veiledere når du søker om opptak til ph.d.-programmet. Ta kontakt med programansvarlig  på e-post  for å diskutere veiledere før du sender inn søknaden. Minimum en av veilederne dine skal være ansatt på OsloMet.

Det er viktig at du setter deg godt inn i forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved OsloMet – storbyuniversitetet (lovdata.no) før du søker opptak til ph.d.-programmet.

Når det gjelder veiledere og veiledningens innhold, er det spesielt kapittel 3 du bør sette deg inn i.

Når du søker opptak til ph.d.-programmet, sier forskriften at du skal ha med forslag på minst én veileder (§2-2 (1) e).

Videre sier forskriften at en kandidat som hovedregel skal ha to veiledere, hvor én oppnevnes som hovedveileder.

Det er doktorgradsutvalget ved fakultetet (DGU-LUI) som oppnevner hovedveileder og medveileder.

Det er viktig at du som kandidat har veiledere som passer til prosjektet ditt og som du trives med. Derfor ønsker vi at du skal foreslå både hovedveileder og medveileder i søknaden.

Hvem kan være veileder?

Det er viktig å sette seg inn i det fagfeltet prosjektet ditt er innenfor og gjøre deg kjent med den forskningen som foregår på feltet. Da kan du lettere finne veiledere som passer for deg og ditt prosjekt. Samtidig er det noen krav som må være ivaretatt for å være kvalifisert til å veilede en ph.d.-kandidat.

Hvordan finne en veileder?

Husk at du må ta kontakt med programansvarlig Annette Hessen Bjerke på e-post for å diskutere veiledere, da dette må være på plass før du søker om opptak til programmet.

Avgjørelse om opptak til programmet

Avgjørelse om opptak til programmet baseres på en samlet vurdering av søknaden. Opptaket foretas av det lokale doktorgradsutvalget (DGU-LUI) ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Opptaket kan skje med forbehold om finansiering, opptakskapasitet, tilleggsutdanning og immaterialrettslige avtaler.

Opptak formaliseres i en avtale (UHR-avtalen) mellom ph.d.-kandidaten, veilederen og OsloMet, eventuelt også med andre fagmiljøer og institusjoner dersom kandidaten finansieres av andre enn Fakultet LUI. Avtalen regulerer partenes gjensidige rettigheter og forpliktelser for avtaleperioden. 

Ph.d.-kandidater som får innvilget søknad om opptak vil knyttes til et forskningsmiljø på relevant fagområde.

Søknad om opptak til ph.d.-programmet eller eventuelle spørsmål sendes på e-post til sekretær for DGU-LUI.

Kontaktpersoner

Sekretær for DGU-LUI

Laster inn ...

Programansvarlig

Laster inn ...