PPU i design, kunst og håndverk

Videreutdanning - PPU

Ønsker du å inspirere og veilede neste generasjon til å uttrykke seg gjennom skapende prosesser og bidra til elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning må søker ha 

  - en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise*, jf. forskrift 23. juni 2006 nr 724 til opplæringsloven kapittel 14  

  eller 

  - en bachelorgrad på minimum 180 studiepoeng avlagt ved høyere utdanningsinstitusjon i utøvende eller skapende kunstfag*,  

  eller  

  - en bachelorgrad på minimum 180 studiepoeng avlagt ved høyere utdanningsinstitusjon med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag*, hvorav ett av fagene må ha et omfang på minimum 120 studiepoeng. Øvrige fag må ha et omfang på minimum 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra denne bachelorgraden. 

  *Dette gjelder områder/faglig fordypning relevant for undervisning i både grunnskolefaget Kunst og håndverk og tilsvarende fag i videregående skole. Fagområdet favner bredt og omhandler et vidt spekter av materialer, teknikker og uttrykksformer.  Relevante fagområder er kunst- og håndverk, arkitektur, visuell kunst, mote- og klesdesign samt produktdesign. (Bachelorgrad i grafisk design og/eller fotografi kvalifiserer normalt ikke for opptak.)

  NB: Fra 2025 vil det bli krav om mastergrad til PPU med fagdidaktikk

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader

  Det gis tilleggspoeng for pedagogisk yrkespraksis som lærer.

  Politiattest

  Du må legge fram en politiattest når du har fått opptak (student.oslomet.no).

  Skikkethetsvurdering

  OsloMet foretar en løpende skikkethetsvurdering av deg som student (student.oslomet.no).

  Medisinsk testing

  Du må være bevisst din smittestatus når det gjelder tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) (student.oslomet.no).

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  •    1. mars: Tidlig opptak  

  •    15. april: Ordinær søknadsfrist 

  Når får du svar på søknaden? 

  •    15. mai: Tidlig opptak 

  •    10. juli: Hovedopptak 

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 1450

  Deltidsstudiet har bare opptak annet hvert år. Neste søknadsfrist er i 2023 (med forbehold om endringer).

 • Hva lærer du?

  Hovedområdene i utdanningen er pedagogikk og fagdidaktikk.  Du lærer å:

  • Legge til rette for at elevene kan utfolde seg med skaperglede, engasjement og utforskertrang.
  • Planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring i grunnskole og videregående skole samt kulturskole, museer, folkehøyskole eller andre formidlings og undervisningsarenaer.
  • Beherske ulike materialer, redskaper og teknikker for å kunne videreformidle forståelse for og kunnskaper om sammenhenger mellom materialer, form og funksjon gjennom praktisk, estetisk og skapende arbeid.
  • Ta i bruk metoder for sansning og kreativ problemløsning, beherske ulike estetiske og kulturelle uttrykksformer og organisere og lede praktiske aktiviteter i verksteder.
  • Se muligheter og omsette ideer til handling, samt formidle kunnskaper om og holdninger til gjenbruk og bærekraftige løsninger.
 • Praksis

  Nærhet til læreryrket er viktig, og praksisopplæringen har derfor en sentral plass i studiet. Praksisopplæringen er til sammen 60 dager fordelt mellom grunnskolen og videregående skole med veiledning av skolenes praksislærere og utdanningens praksisveiledere.

  Det kan være aktuelt med praksis ved folkehøgskole, institusjoner, museer, gallerier og samlinger.

 • Karrieremuligheter

  Studiet kvalifiserer for lærerarbeid, undervisning i kunst og håndverk i grunnskolen, i kunst, design og arkitektur (KDA) og design og håndverk (DH) i videregående opplæring. 

  Utdanningen kvalifiserer også for annen faglig / pedagogisk virksomhet som for eksempel voksenopplæring og kunst- og kulturskoler. Kompetanse i skoleverket blir fastlagt på grunnlag av omfanget av den kunstfaglige utdanningen som lærerutdanningen bygger på.

  For tilsetting i undervisning i grunnskolen (5.-10. klassetrinn) og videregående skole kreves enten bestått allmennlærerutdanning, faglærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning eller universitets- og/eller høgskoleutdanning som samlet utgjør minst 240 studiepoeng inklusive pedagogisk utdanning (jf. kap. 14 i forskrift til opplæringsloven).

  Faglærere i design, kunst og håndverk arbeider vanligvis i grunnskole, videregående opplæring, folkehøgskole og voksenopplæring. Gjennom undervisningen skal faglæreren bidra til at elevene utvikler ferdigheter, skaperglede, observasjonsevne og estetisk sans.

  Det er viktig at faglæreren mestrer forskjellige materialer, teknikker og arbeidsmåter og kan bidra til at elevene utvikler tillit til egne evner og muligheter.

  I videregående opplæring ved utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur og for design og håndverk arbeides det med et bredt utvalg av teknikker og materialer som grunnlag for yrker der form, farge og funksjon er viktige elementer.

  En fullført praktisk- pedagogisk utdanning i design, kunst og håndverk vil kunne kvalifisere for opptak til ulike masterutdanninger som f.eks. innen fagdidaktikk, skoleledelse eller rådgivning. 

  Oppnådd undervisningskompetanse vil også gjelde for undervisningsfag som er tatt i etterkant av praktisk- pedagogisk utdanning i design, kunst og håndverk), under forutsetning av at en oppfyller fagkravene (jfr. kap. 14 i forskrift til opplæringsloven).  
   

 • Semesteroversikt og programplan

  Heltid:

  Deltid:

   

  Se student.oslomet.no for fullstendig programplan for heltidsstudiet 

  Se student.oslomet.no for fullstendig programplan for deltidsstudiet 

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

 • Om deltidsstudiet

  Informasjon om deltidsstudiene PPU i design, kunst og håndverk og PPU i drama- og teaterkommunikasjon:

  Deltidsstudiet baserer seg på samlinger på campus, samt kommunikasjon via nett. Deltagelse på samlinger er obligatorisk.

  Det legges opp til tre samlinger hvert semester med undervisning hovedsakelig på dagtid. Samlingene kan variere i antall dager (3-5), men vil i hovedsak være onsdag til fredag i samlingsuker.

  Deler av undervisningen på samlingene er felles for PPU i design, kunst og håndverk og PPU i drama- og teaterkommunikasjon. Deler av undervisningen kan være felles med PPU heltid.

  Eksamen, og også skoleeksamen kommer i tillegg til samlingene. Deltidsstudiet kan kombineres med jobb, men i praksisperiodene må en regne med å ta ekstra fri for å gjennomføre praksis.

  Mellom samlinger forventes studentene å arbeide selvstendig med pensum, delta i gruppeoppgaver over nett, studere/arbeide med tilgjengelig digitalt materiell osv. Obligatorisk arbeid vil vises i detaljerte undervisningsplaner for hvert enkelt emne.

  For hvert emne skal arbeidskrav besvares og godkjennes. Arbeidskrav gjøres både individuelt og i grupper (se emneplaner for detaljer). Det arbeides med arbeidskrav mellom samlinger.

  Det gis veiledning/eventuelt seminar på arbeidskrav, hovedsakelig via nett. Arbeidskrav skal leveres til fastsatte frister. Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å gå opp til eksamen i emnet.

  OsloMet bruker Adobe Connect til sine web-konferanser. Det blir gitt opplæring i bruk av Adobe Connect under første samling. I forbindelse med gruppearbeid osv. kan andre løsninger som Skype, Google Hangouts og appear.in også være aktuelt å bruke.

Administrativ kontakt

Laster inn ...

Faglig kontakt for heltidsstudiet

Laster inn ...

Faglig kontakt for deltidsstudiet

Laster inn ...