PPU i design, kunst og håndverk

Videreutdanning - PPU

Ønsker du å inspirere og veilede neste generasjon til å uttrykke seg gjennom skapende prosesser og bidra til elevenes faglige og sosiale læring og utvikling? Målet for studiet er å utdanne lærere som kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring i grunnskole og videregående skole samt kulturskole, museer, folkehøyskole eller andre formidlings og undervisningsarenaer. Studiet tilbys både på heltid og deltid.

 • Søknadsfrist

  • 1. mars 2019 (tidlig opptak).
  • 15. april 2019.

  Deltidsstudiet har bare opptak annet hvert år. Neste søknadsfrist er i 2019.

 • Opptakskrav

  For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning må søker ha  

  -en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, jf. forskrift 23. juni 2006 nr 724 til opplæringsloven kapittel 14  

  eller 

  -en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag,  

  eller  

  -en bachelorgrad på minimum 180 studiepoeng med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag*, hvorav ett av fagene må ha et omfang på minimum 120 studiepoeng. Øvrige fag må ha et omfang på minimum 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra denne bachelorgraden. 
   
  *Dette gjelder områder/ faglig fordypning i visuell kunst, kunst- og håndverksfag, arkitektur, mote og klesdesign samt produktdesign

   

  Se alle opptakskrav på siden for PPU-opptak.

  Politiattest

  Du må legge fram en politiattest når du har fått opptak (student.oslomet.no).

  Skikkethetsvurdering

  OsloMet foretar en løpende skikkethetsvurdering av deg som student (student.oslomet.no).

  Medisinsk testing

  Du må være bevisst din smittestatus når det gjelder tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) (student.oslomet.no).

 • Hva lærer du?

  Hovedområdene i utdanningen er pedagogikk (30 stp.) og fagdidaktikk (30 stp.).

  Utdanningen retter seg mot studenter som ønsker å kvalifisere seg for undervisningsarbeid (i tråd med de til enhver tid gjeldende læreplanverk) i grunnskolen (1.-10. trinn), videregående skole (11.-13. trinn) for eksempel ved utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA) og i kulturskolen. Andre aktuelle formidlings- og undervisningsarenaer er folkehøgskole, institusjoner, museer, gallerier og samlinger.

  Faglærere i design, kunst og håndverk skal kunne legge til rette for at elevene kan utfolde seg med skaperglede, engasjement og utforskertrang.

  Faglæreren må beherske ulike materialer, redskaper og teknikker for å kunne videreformidle forståelse for og kunnskaper om sammenhenger mellom materialer, form og funksjon gjennom praktisk, estetisk og skapende arbeid.

  Det er også en viktig oppgave for faglæreren å kunne ta i bruk metoder for sansning og kreativ problemløsning, beherske ulike estetiske og kulturelle uttrykksformer og  organisere og lede praktiske aktiviteter i verksteder.

  Faglæreren bør ha erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling, samt formidle kunnskaper om og holdninger til gjenbruk og bærekraftige løsninger.

 • Praksis

  Nærhet til læreryrket er viktig, og praksisopplæringen har derfor en sentral plass i studiet. Praksisopplæringen er til sammen 60 dager fordelt mellom grunnskolen og videregående skole med veiledning av skolenes praksislærere og utdanningens praksisveiledere.

  Det kan være aktuelt med praksis ved folkehøgskole, institusjoner, museer, gallerier og samlinger.

 • Karrieremuligheter

  Studiet kvalifiserer for lærerarbeid, undervisning i kunst og håndverk i grunnskolen, i kunst, design og arkitektur (KDA) og design og håndverk (DH) i videregående opplæring. 

  Utdanningen kvalifiserer også for annen faglig / pedagogisk virksomhet som for eksempel voksenopplæring og kunst- og kulturskoler. Kompetanse i skoleverket blir fastlagt på grunnlag av omfanget av den kunstfaglige utdanningen som lærerutdanningen bygger på.

  For tilsetting i undervisning i grunnskolen (5.-10. klassetrinn) og videregående skole kreves enten bestått allmennlærerutdanning, faglærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning eller universitets- og/eller høgskoleutdanning som samlet utgjør minst 240 studiepoeng inklusive pedagogisk utdanning (jf. kap. 14 i forskrift til opplæringsloven).

  Faglærere i design, kunst og håndverk arbeider vanligvis i grunnskole, videregående opplæring, folkehøgskole og voksenopplæring. Gjennom undervisningen skal faglæreren bidra til at elevene utvikler ferdigheter, skaperglede, observasjonsevne og estetisk sans. Det er viktig at faglæreren mestrer forskjellige materialer, teknikker og arbeidsmåter og kan bidra til at elevene utvikler tillit til egne evner og muligheter.

  I videregående opplæring ved utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur og for design og håndverk arbeides det med et bredt utvalg av teknikker og materialer som grunnlag for yrker der form, farge og funksjon er viktige elementer.

  En fullført praktisk- pedagogisk utdanning i design, kunst og håndverk vil kunne kvalifisere for opptak til ulike masterutdanninger som f.eks. innen fagdidaktikk, skoleledelse eller rådgivning. 

  Oppnådd undervisningskompetanse vil også gjelde for undervisningsfag som er tatt i etterkant av praktisk- pedagogisk utdanning i design, kunst og håndverk), under forutsetning av at man oppfyller fagkravene (jfr. kap. 14 i forskrift til opplæringsloven).  
   

 • Semesteroversikt og programplan

  Heltid:

  Deltid:

  Besøk studentportalen for mer informasjon om heltidstudiet (student.oslomet.no).

  Besøk studentportalen for mer informasjon om deltidstudiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

 • Om deltidsstudiet

  Informasjon om deltidsstudiene PPU i design, kunst og håndverk og PPU i drama- og teaterkommunikasjon

  Deltidsstudiet baserer seg på samlinger på campus, samt kommunikasjon via nett. Deltagelse på samlinger er obligatorisk. Det legges opp til tre samlinger hvert semester med undervisning hovedsakelig på dagtid. Samlingene kan variere i antall dager (3-5), men vil i hovedsak være onsdag til fredag i samlingsuker. Deler av undervisningen på samlingene er felles for PPU i design, kunst og håndverk og PPU i drama- og teaterkommunikasjon. Deler av undervisningen kan være felles med PPU heltid. Eksamen, herunder også skoleeksamen kommer i tillegg til samlingene. Deltidsstudiet kan kombineres med jobb, men i praksisperiodene må det påregnes ekstra fri for å gjennomføre praksis.

  Mellom samlinger forventes studentene å arbeide selvstendig med pensum, delta i gruppeoppgaver over nett, studere/arbeide med tilgjengelig digitalt materiell osv. Obligatorisk arbeid vil fremkomme av detaljerte undervisningsplaner for hvert enkelt emne. For hvert emne skal arbeidskrav besvares og godkjennes. Arbeidskrav gjøres både individuelt og i grupper (se emneplaner for detaljer). Det arbeides med arbeidskrav mellom samlinger. Det gis veiledning/eventuelt seminar på arbeidskrav, hovedsakelig via nett. Arbeidskrav skal leveres til fastsatte frister. Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å gå opp til eksamen i emnet.

  OsloMet bruker Adobe Connect til sine web-konferanser. Det blir gitt opplæring i bruk av Adobe Connect under første samling. I forbindelse med gruppearbeid osv. kan andre løsninger som Skype, Google Hangouts og appear.in også være aktuelt å bruke.

Faglig kontakt

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema