Praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

Videreutdanningen gir deg kunnskap om praktiske og estetiske kompetanser som tilnærming til læring i skolen. Du får kunnskap om tverrfaglig læring og metode, og skapende arbeid i digitale og fysiske rom med utgangspunkt i Kunnskapsløftet 2020. Vi har ledige studieplasser uten stipend- eller vikarordning fra Utdanningsdirektoratet. Du kan søke fra 5. juni kl. 09.00.

Videreutdanningen er aktuell for lærere i alle fag i grunnskolen og kulturskolen. Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennom satsingen Kompetanse for kvalitet.

 • Søknadsfrist og opptakskrav

  Søknadsfrist

  Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (udir.no) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist i begynnelsen av mai.

  Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

  Ofte stilte spørsmål om Kompetanse for kvalitet

  Opptakskrav

  Opptakskrav er bestått lærerutdanning innrettet for undervisning i grunnskolen. Søkere med bestått førskole- eller barnehagelærerutdanning må i tillegg dokumentere PAPS 1+2 eller GLSM 60 studiepoeng. Søkere med kun GLSM 30 studiepoeng eller PAPS 1 må i tillegg dokumentere 30 studiepoeng i matematikk eller norsk rettet mot barnetrinnet.
  Studenter som får studieplass, må være i arbeid som lærer i grunnskolen eller kulturskolen, eller ha kontakt med en grunn-/kulturskole der det er mulig å ta aktivt del i undervisningen. 

  Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha fått denne godkjent av NOKUT. Se NOKUTs nettsider (nokut.no) for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning.

  Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).

  Spørsmål?

  Spørsmål om opptakskrav til studiet rettes til opptak@oslomet.no 

 • Hva lærer du?

  Videreutdanningen omhandler praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser i skolen, som utvikling av kreativitet, nysgjerrighet og evne til utforsking og problemløsning.

  I tillegg legges det vekt på å utvikle utholdenhet, mot og skaperglede i ulike fag gjennom praktiske og estetiske prosesser. Flersanselige tilnærminger til læring, tverrfaglig tenkning og samarbeid på tvers av alle fagdisipliner står sentralt i studiet.

  Videreutdanningen skal stimulere til nytenkning og innovasjon, utvikling av digitale ferdigheter og inkluderende undervisning med bruk av praktiske og estetiske uttrykksformer. I forlengelse av dette vil studentene få kunnskap om hvordan skape et læringsmiljø som stimulerer til en god og trygg identitetsutvikling.

  Gjennom en kombinasjon av praktisk arbeid, teori, utforskning og refleksjon, skal studenter med ulik fagbakgrunn få erfare varierte tilnærminger til praktisk og estetisk pedagogikk, didaktikk og praksis. Føringer i LK20 og Rammeplan for kulturskolen danner grunnlag for utforsking av handlingsrommet for fagovergripende arbeid med elevene.

  Undervisningen tilpasses studentenes fag, undervisningstrinn og aldersgruppe. Dette innebærer at studiet er relevant for lærere i kulturskolen og grunnskolen, inkludert valgfagene på ungdomstrinnet.         

  Videreutdanningen består av to emner à 15 studiepoeng, hvor det ene tilbys i høstsemesteret og det andre i vårsemesteret.

  Praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser 1 (15 stp., høstsemesteret)

  • Praktiske og estetiske kompetanser som tilnærming til læring.
  • Tverrfaglig læring og metode.
  • Skapende arbeid i digitale og fysiske rom.

  Praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser 2 (15 stp., vårsemesteret)

  • Flersanselige tilnærminger til læring.
  • Digitale ferdigheter i praktiske og estetiske læringsprosesser.
  • Tverrfaglig vurdering.   
 • Samlinger og undervisning

  Praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser er et delvis nettbasert studium med hybrid løsning. Videreutdanningen er tilpasset studenter som på grunn av bosted, arbeids- eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved universitetets campus. Du kan følge samlingene heldigitalt eller møte fysisk på campus.

  For å kunne gjennomføre videreutdanningen heldigitalt, må du ha tilgang til pc, aktuell gratis programvare og materialer. Den fysiske og digitale undervisningen vil være samkjørt

  Videreutdanningen er organisert med 3 samlinger i hvert semester.

  Det vil bli gitt undervisning og veiledning i sentrale deler av fagområdet, og studiemodulenes innhold vil veksle mellom teoretisk kunnskap, praktisk erfaring og didaktisk refleksjon.

  Det forutsettes at studenten tilegner seg innsikt og ferdigheter gjennom varierte læringsformer, både digitale og fysiske. For å sikre tilknytning til praksis skal studentene gjennomføre eget arbeid mellom samlingene, individuelt og i grupper. Det vil også legges opp til faglige utprøvninger ved egen arbeidsplass.  

  Arbeidskravene i studiet vil bli tilpasset trinnet som studenten har ved sin skole, eller fagområdet og aldersgruppe for kulturskolen. Formålet med arbeidskravene er at studentene selv skal erfare det som har vært gjennomgått i et emne gjennom eget praktisk arbeid og utprøving.

  Arbeidskravene vil være knyttet til faglig refleksjon, tekniske og praktiske erfaringer. Innholdet i arbeidskravene danner det faglige grunnlaget for å kunne gjennomføre eksamen.

  Besøk studentsidene for mer informasjon, samlinger og timeplan for dette studiet (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

 • Om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

  Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring. Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2.

  "Vi ønsker å styrke elevenes læring for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet. Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå det". Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 (regjeringen.no).

  Du finner informasjon om søknadsprosesser og frister på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no)

 • Kostnader

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig leder

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Send en mail til studieadministrasjonen på fakultetet.

Ny og unik fagovergripende videreutdanning

Fra høsten 2023 tilbyr Institutt for estetiske fag (EST) studiet “praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser”.

To jenter sitter ved en pult og skriver. En kvinnelig lærer bøyer seg over dem og ser på arbeidene.