Praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

Videreutdanningen gir deg kunnskap om praktiske og estetiske kompetanser som tilnærming til læring i skolen. Du får kunnskap om tverrfaglig læring og metode, og skapende arbeid i digitale og fysiske rom med utgangspunkt i Kunnskapsløftet 2020.

Lærere kan søke på ledige studieplasser uten vikar- og stipendordning fra Utdanningsdirektoratet fra 21. mai. 

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, timeplaner, pensum og mye mer finner du på studiestartsiden (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav

  Opptakskrav er bestått lærerutdanning innrettet for undervisning i grunnskolen. Søkere med bestått førskole- eller barnehagelærerutdanning må i tillegg dokumentere PAPS 1+2 eller GLSM 60 studiepoeng. Søkere med kun GLSM 30 studiepoeng eller PAPS 1 må i tillegg dokumentere 30 studiepoeng i matematikk eller norsk rettet mot barnetrinnet.

  Studenter som får studieplass, må være i arbeid som lærer i grunnskolen eller kulturskolen, eller ha kontakt med en grunn-/kulturskole der det er mulig å ta aktivt del i undervisningen. 

  Språkkrav og godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no)  

  Barnehage- eller lærerutdanning fra utlandet må være godkjent som «Styrer og pedagogisk leder i barnehage»  eller «Lærer i grunnopplæring og/eller morsmålslærer»  enten av Utdanningsdirektoratet, NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no)

  Spørsmål

  Spørsmål om opptakskrav til studiet rettes til opptak@oslomet.no

 • Slik søker du

  Lærere i grunnskolen og kulturskolen kan søke på ledige studieplasser uten vikar- og stipendordning fra Utdanningsdirektoratet fra 21. mai.

  Her finner du informasjon om hvordan du søker

  Ofte stilte spørsmål om Kompetanse for kvalitet

 • Hva lærer du?

  Videreutdanningen omhandler praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser i skolen, som utvikling av kreativitet, nysgjerrighet og evne til utforsking og problemløsning.

  I tillegg legges det vekt på å utvikle utholdenhet, mot og skaperglede i ulike fag gjennom praktiske og estetiske prosesser. Flersanselige tilnærminger til læring, tverrfaglig tenkning og samarbeid på tvers av alle fagdisipliner står sentralt i studiet.

  Videreutdanningen skal stimulere til nytenkning og innovasjon, utvikling av digitale ferdigheter og inkluderende undervisning med bruk av praktiske og estetiske uttrykksformer. I forlengelse av dette vil studentene få kunnskap om hvordan skape et læringsmiljø som stimulerer til en god og trygg identitetsutvikling.

  Gjennom en kombinasjon av praktisk arbeid, teori, utforskning og refleksjon, skal studenter med ulik fagbakgrunn få erfare varierte tilnærminger til praktisk og estetisk pedagogikk, didaktikk og praksis. Føringer i LK20 og Rammeplan for kulturskolen danner grunnlag for utforsking av handlingsrommet for fagovergripende arbeid med elevene.

  Undervisningen tilpasses studentenes fag, undervisningstrinn og aldersgruppe. Dette innebærer at studiet er relevant for lærere i kulturskolen og grunnskolen, inkludert valgfagene på ungdomstrinnet.         

  Videreutdanningen består av to emner à 15 studiepoeng, hvor det ene tilbys i høstsemesteret og det andre i vårsemesteret.

  Praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser 1 (15 stp., høstsemesteret)

  • Praktiske og estetiske kompetanser som tilnærming til læring.
  • Tverrfaglig læring og metode.
  • Skapende arbeid i digitale og fysiske rom.

  Praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser 2 (15 stp., vårsemesteret)

  • Flersanselige tilnærminger til læring.
  • Digitale ferdigheter i praktiske og estetiske læringsprosesser.
  • Tverrfaglig vurdering.   

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser er et delvis nettbasert studium med hybrid løsning. Videreutdanningen er tilpasset studenter som på grunn av bosted, arbeids- eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved universitetets campus. Du kan følge samlingene heldigitalt eller møte fysisk på campus.

  For å kunne gjennomføre videreutdanningen heldigitalt, må du ha tilgang til pc, aktuell gratis programvare og materialer. Den fysiske og digitale undervisningen vil være samkjørt

  Videreutdanningen er organisert med 3 samlinger i hvert semester.

  Det vil bli gitt undervisning og veiledning i sentrale deler av fagområdet, og studiemodulenes innhold vil veksle mellom teoretisk kunnskap, praktisk erfaring og didaktisk refleksjon.

  Det forutsettes at studenten tilegner seg innsikt og ferdigheter gjennom varierte læringsformer, både digitale og fysiske. 

  Det gis et todelt arbeidskrav hvert semester. Formålet med arbeidskravene er at studentene selv skal erfare det som har vært gjennomgått i et emne gjennom eget praktisk arbeid og utprøving.

  Arbeidskravene vil være knyttet til faglig refleksjon, tekniske og praktiske erfaringer samt utprøving og kunnskapsdeling på egen skole eller kulturskole. Innholdet i arbeidskravene danner det faglige grunnlaget for å kunne gjennomføre eksamen. Arbeidskravene er fleksible nok til å kunne tilpasses trinnet som studenten har ved sin skole, eller fagområdet og aldersgruppe for kulturskolen. 

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Hva koster det?

 • Om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

  Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring. Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2.

  "Vi ønsker å styrke elevenes læring for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet. Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå det". Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 (regjeringen.no).

  Du finner informasjon om søknadsprosesser og frister på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no)

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig leder

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Send en mail til studieadministrasjonen på fakultetet.

Ny og unik fagovergripende videreutdanning

Fra høsten 2023 tilbyr Institutt for estetiske fag (EST) studiet “praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser”.

To jenter sitter ved en pult og skriver. En kvinnelig lærer bøyer seg over dem og ser på arbeidene.