Norwegian version
Alicja Olkowska

Alicja Olkowska

Fields of study

Academic disciplines

Other subjects within psychology   Social sciences

Subject areas

Child care   Family therapy   User participation   Milieu therapy   Feedbackssytems

Research projects

Scientific publications

Geirdal, Amy Østertun ; Nerdrum, Per; Olkowska, Alicja (2024). Mental health and quality of life among Norwegian child welfare service workers. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2024.2317907

Olkowska, Alicja (2024). Relasjonell støtte gjennom veiledning. Lindeman, Sari Kaarina; Lorås, Lennart (Ed.). Håndbok i relasjonelt arbeid. p. 69-83. Fagbokforlaget.

Olkowska, Alicja (2024). Relasjonelt orientert miljøterapi. Lindeman, Sari Kaarina; Lorås, Lennart (Ed.). Håndbok i relasjonelt arbeid. p. 193-205. Fagbokforlaget.

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2024). Konflikt som kommunikasjon. Et eksempel fra barnevernet. Syrstad, Ellen; Flacke, Astrid Kleppe (Ed.). Konflikt forståelse og håndtering i møte med familier. p. 147-156. Fagbokforlaget.

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2024). Emosjonell omsorg i sosialfaglig praksis – eksemplifisert gjennom mødres fortellinger om omsorgsovertakelser. Fokus på familien. Vol. 52.
https://doi.org/10.18261/fokus.52.1.3

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2023). "Og husk at vi ikke har mistet omsorgen for våre barn. Den er blitt tatt fra oss" - Om hvordan foreldre som har blitt fratatt omsorgen inkluderes og ekskluderes i samfunnet. 32 p. Dansk Sociologi. Vol. 1/23.

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2023). The practice of zero tolerance: emergency placement by child welfare services in Norway. Critical and Radical Social Work.
https://doi.org/10.1332/204986023X16830337365821

Olkowska, Alicja ; Aamodt, Hilde Anette (2022). Om sorg ved omsorgsovertakelser. Sorgteori som en forståelsesramme for foreldrenes følelsesmessige reaksjoner etter å ha blitt fratatt omsorgen for sitt barn. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 99.
https://doi.org/10.18261/tnb.99.1.2

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2022). «Det er som om det er naboens barn som er på besøk» – en diskursiv analyse av mødres følelsesmessige erfaringer med tilbakeføring etter en omsorgsovertakelse. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 19.
https://doi.org/10.18261/tph.19.4.2

Olkowska, Alicja ; Pacuka, Amela ; Jevne, Kari Sjøhelle (2020). «Å gå i spagaten». Familieveilederes erfaringer og utfordringer i arbeid med foreldrekonflikter i barnevernstjenesten. Fokus på familien. Vol. 48.
https://doi.org/10.18261/issn.0807-7487

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete