Norwegian version
Alicja Olkowska

Alicja Olkowska

Fields of study

Academic disciplines

Other subjects within psychology   Social sciences

Subject areas

Child care   Family therapy   User participation   Milieu therapy   Feedbackssytems

Scientific publications

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2024). Konflikt som kommunikasjon. Et eksempel fra barnevernet. Syrstad, Ellen; Flacke, Astrid Kleppe (Ed.). Konflikt forståelse og håndtering i møte med familier. p. 147-156. Fagbokforlaget.

Olkowska, Alicja (2024). Relasjonelt orientert miljøterapi. Lindeman, Sari Kaarina; Lorås, Lennart (Ed.). Håndbok i relasjonelt arbeid. p. 193-205. Fagbokforlaget.

Olkowska, Alicja (2024). Relasjonell støtte gjennom veiledning. Lindeman, Sari Kaarina; Lorås, Lennart (Ed.). Håndbok i relasjonelt arbeid. p. 69-83. Fagbokforlaget.

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2023). "Og husk at vi ikke har mistet omsorgen for våre barn. Den er blitt tatt fra oss" - Om hvordan foreldre som har blitt fratatt omsorgen inkluderes og ekskluderes i samfunnet. 32 p. Dansk Sociologi. Vol. 1/23.

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2023). The practice of zero tolerance: emergency placement by child welfare services in Norway. Critical and Radical Social Work.
https://doi.org/10.1332/204986023X16830337365821

Olkowska, Alicja ; Aamodt, Hilde Anette (2022). Om sorg ved omsorgsovertakelser. Sorgteori som en forståelsesramme for foreldrenes følelsesmessige reaksjoner etter å ha blitt fratatt omsorgen for sitt barn. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 99.
https://doi.org/10.18261/tnb.99.1.2

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2022). «Det er som om det er naboens barn som er på besøk» – en diskursiv analyse av mødres følelsesmessige erfaringer med tilbakeføring etter en omsorgsovertakelse. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 19.
https://doi.org/10.18261/tph.19.4.2

Olkowska, Alicja ; Pacuka, Amela ; Jevne, Kari Sjøhelle (2020). «Å gå i spagaten». Familieveilederes erfaringer og utfordringer i arbeid med foreldrekonflikter i barnevernstjenesten. Fokus på familien. Vol. 48.
https://doi.org/10.18261/issn.0807-7487

Olkowska, Alicja (2013). Fortsettelsen av jakten på X-Files – Familieterapeuters refleksjoner omkring bruk av personlige historier og erfaringer i familieterapi. Fokus på familien. Vol. 2.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete