English version

Evaluering av Statens barnehus

Dette prosjektet er en landsomfattende evaluering av barnehusmodellen.

Oppfyller barnehusene sitt samfunnsoppdrag på en hensiktsmessig måte, og er hensynet til barnets beste tilstrekkelig ivaretatt? Dette er overordnede spørsmål i den andre landsdekkende evalueringen av barnehusmodellen finansiert av Politidirektoratet.

Barnehusmodellen er en tverrfaglig modell basert på prinsippet om at barn og unge skal få koordinert oppfølging på ett sted i saker hvor det er mistanke om vold og overgrep, og hvor saken er anmeldt til politiet. Barnehusene er i dag en landsdekkende ordning med 11 barnehus plassert i ulike deler av landet og hvor tre av disse har underavdelinger.

Evalueringen skal frambringe grunnleggende kunnskap om barnehusmodellen og barnehusenes virksomhet per i dag, samt sammenligne resultatene i dag med forrige evaluering som NOVA gjennomførte i 2012. I tillegg skal evalueringen gi anbefalinger for det videre utviklingsarbeidet knyttet til barnehusene.

Datagrunnlag

Studien kombinerer ulike datagrunnlag:

I tillegg er det gjennomført en egen delstudie av barnehusenes håndtering av koronapandemien.  Her er det gjennomført intervjuer med barnehusledere.

Resultatene vil rapporteres i en NOVA-rapport i 2021 og vil gi et kunnskapsgrunnlag for myndighetenes styring og videre politikkutvikling rundt barnehusenes rolle i tiltakskjeden og ikke minst for barnehusenes utvikling av videre praksis.

Aktuelt fra prosjektet

Fingre til ung jente holder lekehus med rødt tak.
Dette fant forskerne ut da de evaluerte Statens barnehus

Det er mye bra med Statens barnehus, likevel er det spesielt én ting som bekymrer forskerne. Det kommer frem i en fersk evalueringsrapport om barnehusmodellen fra OsloMet.