HIRE? A mixed-method examination of disability and employers inclusive working life practices

Hva arbeidsgivere mener og kan om funksjonshemming påvirker trolig hvordan de vil vurdere jobbsøkere med nedsatt funksjonsevne og sjansene for at søkerne blir ansatt. Hensikten med dette forskningsprosjektet er å bidra til bedre kunnskap om arbeidsgiveres holdninger og praksiser overfor jobbsøkere som har nedsatt funksjonsevne.

Prosjektet vil belyse alle de viktigste trinnene i en ansettelse, fra vurdering av jobbsøknader til beslutning om en søker får jobben eller ikke. Prosjektet innebæreren sammenligning med tilsvarende forhold i Sverige og USA.

Prosjektet vil bli gjennomført i nært samarbeid med berørte organisasjoner og virksomheter. NAVs arbeidslivssentre i Akershus og Rogaland og Unge funksjonshemmede vil ta aktivt del i prosjektgjennomføringen. LO, NHO og Spekter vil være del av prosjektets referansegruppe. Videre vil prosjektet inngå som del av Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet – Storbyuniversitetet. KAI arbeider for å styrke koblingen mellom forskning, utdanning og praksis på feltet arbeidsinkludering.

Forskergruppen består av personer med ulik fagbakgrunn som sosiologi, økonomi, antropologi, psykologi og juss. I samarbeid med interessentene skal forskerne gjennomføre et prosjekt som tar sikte på å komplementere tidligere forskning. Gjennom å utvikle og implementere nye metoder innen forskning om funksjonshemming, vil prosjektet gi innsikt som kan bidra til bedre og mer samordnede tiltak, og, i siste instans, til at flere personer med nedsatt funksjonsevne kan få gode og egnede jobber.