Inkludering av boligmarkedets mellomsjikt

Det eksisterer en sosioøkonomisk segregering og ulikhet i urbane boligmarkeder. Kan alternative boligkonsepter avhjelpe situasjonen?

Stadig færre personer kvalifiserer til ordinært boliglån eller behovsprøvd boligøkonomisk støtte, og disse kan defineres som boligmarkedets mellomsjikt. For disse er leiemarkedet eneste alternativ. 

De siste årene har regjeringen og stadig flere kommuner inkludert mellomsjiktet i boligpolitiske målsetninger og strategier. Samtidig har private aktører, samt noen kommuner, skreddersydd boligkonsepter for denne målgruppen, som for eksempel leie til eie, etableringsmodeller og utleiekonsepter.

Med utgangspunkt i mellomsjiktets mangfold når det gjelder inntektsgrupper og sosioøkonomi, vil jeg undersøke i hvilken grad de ulike boligkonseptene virker inkluderende og ekskluderende. 

Videre søker prosjektet å forstå bakgrunnen for strategiene og boligkonseptene, hvordan de bidrar til politisk og institusjonell endring og hvordan de adresserer sosial ulikhet, velferdsfordeling og klasse i boligmarkedet.

Økonomisk versus sosial bærekraft

Dette skal analyseres blant annet ved å undersøke de varierende problemforståelsene og rasjonalitetene til politikere, planleggere og boligutviklere.

Der utviklere handler etter markedslogikk for å sikre økonomisk bærekraft, må politikere og planleggere hensynta samfunn og innbyggere i tillegg. Når disse feltene møtes kan det studeres som møter mellom ulike profesjoner med ulik ekspertise og profesjonelle standarder. Hva slags endring oppstår i en slik kontekst?

Doktorgradsprosjektet er en del av det NFR-finansierte forskningsprosjektet  «Den sosialt bærekraftige byen – strategisk planlegging for inkluderende og heterogene lokale boligmarkeder (StrategicHousing).

StrategicHousing skal undersøke hvordan kommunen gjennom planlegging kan sikre inkluderende lokale boligmarkeder som gir lavinntektsgrupper tilgang. Hvordan kan kommunene bestille større bredde i nybyggingen som i sum gir sosialt og økonomisk mangfoldige byområder og nabolag?

Hovedveileder

Laster inn ...

Biveileder

Laster inn ...

Kontakt

Laster inn ...