Politikken bak inkluderende boligpolitikk og boliginitiativer

Ulikhet i boligsystemet tar mange former, blant annet ulikhet i tilgang på gode bosituasjoner i både leiemarkedet og eiermarkedet. Hvordan kan initiativ som boligkjøpsmodeller og allmennboliger avhjelpe situasjonen? Og hvordan blir de forhandlet i bolig- og plansystemet?

Kommersielle og ikke-kommersielle aktører jobber med ulike boligkonsepter rettet mot boligmarkedets mellomsjikt, som er de som verken kvalifiserer til behovsprøvd boligøkonomisk støtte eller ordinært boliglån, og sliter på det private leiemarkedet. Samtidig ser stadig flere kommuner at de trenger nye verktøy for å løse utfordringene i boligsystemet, og har utformet boligpolitiske målsetninger og strategier for å nå denne målgruppen.

Hva er bakgrunnen for boligkonseptene og de boligpolitiske målsetningene og strategiene? Hvordan forhandles de i bolig- og plansystemet? Hvordan bidrar til politisk og institusjonell endring, og hvordan adresserer de sosial ulikhet, velferdsfordeling og klasse i boligsystemet?

Økonomisk versus sosial bærekraft

Prosjektet søker å forstå dette ved å undersøke de varierende problemforståelsene og rasjonalitetene til politikere, planleggere og boligutviklere.

Der utviklere handler etter markedslogikk for å sikre økonomisk bærekraft, må politikere og planleggere hensynta samfunn og innbyggere i tillegg. Når disse feltene møtes kan det studeres som møter mellom ulike profesjoner med ulik ekspertise og profesjonelle standarder. Hva slags endring oppstår i en slik kontekst?

Doktorgradsprosjektet er en del av det NFR-finansierte forskningsprosjektet  «Den sosialt bærekraftige byen – strategisk planlegging for inkluderende og heterogene lokale boligmarkeder (StrategicHousing).

StrategicHousing skal undersøke hvordan kommunen gjennom planlegging kan sikre inkluderende lokale boligmarkeder som gir lavinntektsgrupper tilgang. Hvordan kan kommunene bestille større bredde i nybyggingen som i sum gir sosialt og økonomisk mangfoldige byområder og nabolag?

Hovedveileder: Heidi Bergsli, OsloMet

Biveiledere:

Kontakt

Laster inn ...