English version

Kartlegging av omfanget av hatefulle ytringer om muslimer på norske sosiale medier

Ved hjelp av en kunnskapsoppsummering og analyser basert på store data kartlegger prosjektet hatefulle ytringer mot muslimer på norske sosiale medier.

Om prosjektet

Prosjektet er et oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 
Vi vil løse oppdraget gjennom ulike analysemetoder med utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål: 

  1. Hva vet vi om offentlig framsatte hatytringer rettet mot muslimer? 
  2. Hvilke typer hatytringer mot muslimer fremsettes i norsk offentlighet? 
  3. Hvor ofte forekommer hatytringene? 
  4. Hvem fremsetter hatytringene?
  5. Hvilke muligheter ligger i stordataanalyse og maskinlæring for å kartlegge og kategorisere omfanget av hatytringer nå og fremover? 

Det første spørsmålet vil vi besvare ved hjelp av en kunnskapsoppsummering av eksisterende kunnskap på feltet, samt noen kvalitative analyser av multimodale hatefulle ytringer. Spørsmål 2-4 vil vi løse gjennom innhenting av egne stordata. Gjennom prosessen vil vi systematisk dokumentere våre erfaringer med å bruke stordata på hatefulle ytringer. I sluttrapporten vil vi ha inngående beskrivelser av våre erfaringer. 

Les rapporten Kartlegging av omfanget av hatefulle ytringer og diskriminerende ytringer mot muslimer (oda.oslomet.no).

  • Medlemmer

    Laster inn ...