Fem hender fra helsepersonell holder puslespillbiter.

Koordinering og kontinuitet i kommunale tjenester til den eldre multisyke

Hva mener du vi må forske på for å sikre et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten til eldre med to eller flere sykdommer? Vi ønsker innspill fra pasienter, pårørende og ansatte i kommunene.

Bakgrunn

I følge Kvalitetsforskriften skal kommunen ha et system som sikrer et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud, som ivaretar kontinuitet i tjenesten.

Multisyk - pasienter med to eller flere sykdommer

Det å ha to eller flere sykdommer kan i utgangspunktet være uproblematisk. Derimot ser man en økt risiko for å få flere sykdommer når man først har fått to. I tillegg er det økt risiko for overbruk av medisiner, og vanskeligheter med behandlingen mellom de ulike sykdommene. Dagens medisin sorterer sykdom og kompleksitet basert på hver enkelt diagnose, noe som blir problematisk når en person har flere viktige sykdommer som må behandles samtidig. Denne pasientgruppen trenger en samordnet kommunal tjeneste og et helhetlig helsetilbud, men hvordan får vi til det?

Vi trenger innspill fra deg

For å identifisere hva slags kunnskap vi trenger for å gi pasienter med to eller flere sykdommer en bedre hverdag, har vi spurt eldre, pårørende og ansatte i kommunene: Hva mener du det er viktig at vi forsker på, for at eldre med to eller flere sykdommer skal få en bedre hverdag?

Spørreundersøkelsen

Spørreskjemaet henviste til fire ulike områder som kan knyttes til koordinering og kontinuitet av tjenestetilbud i kommunen. Eldre, pårørende og ansatte fikk anledning til å skrive ett eller flere spørsmål innenfor ett eller flere av de områdene som de opplevde var viktige å se nærmere på.

Svarene fra spørreundersøkelsen ble formet til forskerspørsmål. Disse forskerspørsmålene skulle i utgangspunktet gjennom en workshop ende i en prioritert topp ti-liste, med viktige spørsmål formet fra dere. På grunn av covid-19, og anbefalinger fra helsemyndighetene ble denne workshopen avlyst. Den prioriterte listen med spørsmål vil derfor basere seg på hvilke spørsmål som ble stilt flest ganger. Ph.d.-stipendiat Karoline Madsen vil basere sin doktorgrad på spørsmål fra denne topp ti-listen.

Kontakt

Laster inn ...

Karoline Madsen er sykepleier og har en mastergrad i sykepleie med kommunehelseperspektiv med fordypning i hjemmesykepleie. Hun har erfaring fra hjemmebaserte tjenester i Stor-Oslo og i Troms og ønsker å jobbe som forsker for å bidra til å utvikle bærekraftige kommunehelsetjenester for både pasienter, pårørende og helsepersonell. 

Første del av prosjektet er å kartlegge praksisfeltets behov for forskning. En behovsidentifiserende tilnærming gjør at prosjektet har en unik mulighet til å bidra med kunnskap som vil være nyttig for praksis. I Brobyggerprosjektet skal Karoline være 40% på Senter for fagutvikling og forskning/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oslo Sykehjemsetat, hvor fokus vil være å jobbe med utvikling av læringsarenaer for studenter i praksis. 

Fakta om Brobyggerprosjektet

Forskningsstudien er en del av Brobyggerprosjektet ved Fakultet for helsevitenskap, der ph.d.-stipendiater skal finne sine forskningsspørsmål gjennom behovsidentifisert forskning.

Brobyggerprosjektet i helsevitenskap