English version

LOS-prosjektet: Evaluering og følgeforskning av tilskuddsordningen «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom»

Studien skal blant annet undersøke hvilken hjelp ungdom opplever at de har hatt av losen og betydning av losens organisatoriske plassering i kommune eller bydel.

Forskningsoppdraget innebærer å evaluere den nasjonale tilskuddsordningen «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom», som kommuner og bydeler kan søke på. Målgruppen for losfunksjonen er vid og omfatter ungdom i aldersgruppen 12-24 år, og det er opp til kommunene som søker om tilskudd å definere eller avgrense målgruppen.

En los har som oppgave er å bidra til å lose ungdom som står i fare for å falle ut av ordinær skolegang, gjennom skolegang samt å lose dem til riktig lokal instans i det lokale tjenesteapparatet. 

Aktivitetene det søkes om tilskudd til, kan organiseres ut fra lokale behov. Dette innebærer at rammene for de lokale prosjektene er vide, og at organiseringen av losfunksjonen vil variere mellom de kommunene som har fått tilskudd. Studiens mål er å undersøke i hvilken grad og hvordan losfunksjonen bidrar i kommunenes arbeid med å få til tett oppfølging av ungdom som står i fare for å falle ut av ordinær skolegang, og til bedre samordning av kommunale tjenester rettet mot målgruppen. 

I studien skal vi intervjue loser, ungdom, overordnet ansvarlig for ordningen i kommuner og bydeler, samt samarbeidspartnere i et utvalg kommuner. Vi skal også gjennomføre spørreundersøkelser rettet mot henholdsvis loser og ansvarlige i kommunene/bydeler for ordningen. 

Resultatene av studien har relevans for forvaltningen, kommuner, de som arbeider som loser, og deres samarbeidspartnere samt alle som er opptatt av ordninger som forhindrer frafall i skolen. 

  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...