English version
Maleri av et virus i grønt mot rød bakgrunn

PANRISK: Sosioøkonomiske risikogrupper, vaksinasjon og pandemisk influensa

Hvem får alvorlig influensasykdom, og hvordan kan sosial ulikhet i utdanning og inntekt medføre ulikhet i influensavaksinering, sykelighet og død forårsaket av influensa, og helse og dødelighet senere i livet?

En ny influensapandemi står på Verdens helseorganisasjons liste over de ti mest alvorlige truslene mot global helse. Dette skyldes at pandemier medfører store antall sykdomstilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall. I tillegg kan pandemier og alvorlige epidemier få store økonomiske konsekvenser både for samfunn og individ, gjennom for eksempel byrden på helsevesenet og tapt produktivitet gjennom sykefravær og omsorg for syke familiemedlemmer. 

Influensa - ikke bare et medisinsk problem

Kjerneideen til prosjektet «Sosioøkonomiske risikogrupper, vaksinasjon og pandemisk influensa» (PANRISK) er at influensa ikke bare kan forstås som et medisinsk problem, men at sykdommens epidemiologi og konsekvenser også er styrt av sosiale forhold, som i sin tur kan påvirke hvem som blir syke, hvem som dør og hvem som overlever. PANRISK skal derfor kartlegge sosioøkonomisk bakgrunn hos risikogruppene for alvorlig influensasykdom, særlig dem med kroniske sykdommer. Vi vil også undersøke hvordan sosial ulikhet i utdanning og inntekt kan lede til sosial ulikhet i influensavaksinering, sykelighet og død forårsaket av influensa, og helse og dødelighet senere i livet. 

Hvordan sosial ulikhet i sykelighet og dødelighet av influensa kan reduseres er verken tilstrekkelig tatt hensyn til i dagens vaksinasjonspolitikk, eller diskutert i internasjonale og nasjonale beredskapsplaner. PANRISK vil derfor undersøke hvordan offentlige helsemyndigheter kan øke vaksinasjonsdekningen blant medisinske risikogrupper og sosialt sårbare grupper i samfunnet, og dermed redusere sosial ulikhet i sårbarhet for influensa. 

Prosjektet ledes av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – storbyuniversitetet. I tillegg til forskere fra AFI deltar forskere fra Folkehelseinstituttet, Frischsenteret UiO, Umeå Universitetet og Philadelphia Department of Public Health.

Partnere

Vi har invitert følgende ledende influensaforskere:

Denne unike blandingen av forskere, policyspesialister og eksperter på influensa og beredskap vil utfylle både hverandre og prosjektgruppen. Dermed er tverrfaglige synergier fra dette prosjektet svært sannsynlige.

Forskningsnyheter

Kvinne sitter med barn på fanget og jobber på PC, hjemme på kjøkkenet.
Hvordan påvirker koronakrisen folks arbeidsliv og helse?

Mange unge permitterte vurderer nye karrierer, mens lavtlønnete og arbeidstakere med kort utdanning har større vansker med å etterfølge alle myndighetens råd, og kan være mer sårbare for sykdom.

Et maleri av et virus, framstilt i grønt, mot rød bakgrunn
Skal finne ut hvem som har størst sannsynlighet for å dø av influensa

Verdens helseorganisasjon har en ny influensapandemi på sin ti på topp liste over de mest alvorlige truslene for global helse. Et nytt prosjekt ved Arbeidsforskningsinstituttet skal kartlegge de mest sårbare gruppene i Norge.