REPOSE

"Renewed perspectives on research use in education (REPOSE)" er et stort forskningsprosjekt som tar sikte på å gi nye analytiske og metodiske perspektiver til forskere og praktikere i møte med utfordringen det er å føre produktiv bruk av forskning i utdanning. Prosjektet REPOSE vil utføre en filosofisk undersøkelse av i hvilken grad lærernes profesjonelle kunnskapsgrunnlag og handliger kan og bør baseres på forskningsbevis. Dette innebærer en historisk analyse av utviklingen av det norske samfunnets forventninger til den praktiske relevansen av 'pedagogisk forskning' fra 1930-tallet og fremover. Prosjektet vil også gjennomføre empiriske analyser av moderne strukturer og praksis for forskningsbruk. Disse vil finne sted i Norge, Sverige, Finland og Sveits, og det vil bli anvendt forskjellige forskningsmetoder.

 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Prosjektsammendrag

   Renewed perspectives on research use in education (REPOSE) er et forskningsprosjekt der vi har som mål å identifisere nye analytiske og metodiske perspektiver på bruk av forskning i utdanningsfeltet. Prosjektet har også som mål å bidra til og støtte praktikere i møtet med å ta i bruk forskning på en hensiktsmessig måte. REPOSE er et tverrfaglig prosjekt og kombinerer en filosofisk undersøkelse av i hvilken grad lærernes kunnskapsbase og valg kan og bør informeres av forskning, en historisk analyse av utviklingen av det norske samfunnets forventninger til den praktiske relevansen av ‘pedagogisk forskning’ fra 1930-tallet og fremover, og en rekke empiriske analyser av dagens praksiser for bruk av forskning.

   REPOSE er et viktig prosjekt fordi det vil ta for seg et tema som er omstridt og omdiskutert i utdanningsfeltet, og der motstridende syn på kunnskap har en tendens til å gjøre mer grunnleggende spørsmål om kunnskapsgrunnlaget i skolen utydelig, inkludert spørsmål om hvordan og i hvilken grad forskning kan og bør informere lærernes praksis for at den skal dekke studentenes behov og rettigheter. Et tilbakevendende problem i forskningen er for eksempel at mange studier ikke anerkjenner både hvordan læreres bruk av forskning ofte er implisitt og hvordan de typisk vil integrere forskjellige kunnskapskilder i praksis og i beslutninger de tar. Ikke minst er forskning et tvetydig begrep som er vanskelig å operasjonalisere for forskere. Det er ofte en lite gjensidig forståelse av hva bruk av forskning ‘er’ blant forskjellige aktører i sektoren. I REPOSE stiller vi derfor spørsmål som: Hva slags kunnskap kan og bør lærere bruke i arbeidet sitt? Hvilken rolle spiller forskning i kombinasjon med andre kunnskapskilder, og hvordan varierer dette i forskjellige nasjonale og lokale konteksten? Hva med aktører som skoleledere og kommunale ledere? Hvordan har politiske initiativer og etablerte strukturer påvirket bruken av forskning over tid?

  Kontakt

  Laster inn ...