REPOSE

"Renewed perspectives on research use in education (RE-POSE)" er et stort, tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet (2020-2024).

Hensikten med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om bruk av forskning i utdanningsfeltet. Hvilken rolle spiller forskning i kombinasjon med andre kunnskapskilder? Hvordan kan lærerutdanninger og skoler ta i bruk forskning på en hensiktsmessig måte? Hva innebærer egentlig et begrep som forskningsbasert, og hva kan ulike tilnærminger til det være? Kan vi komme oss "forbi konfliktene" i feltet, som for eksempel for og imot forskning og forskning og praksis som motsetninger, og mot mer nyanserte forståelser?

Spørreundersøkelse til alle som underviser i grunnskolelærerutdanningene

Våren 2021 gjennomfører Senter for profesjonsstudier en spørreskjemaundersøkelse til alle faglig tilsatte som underviser ved en grunnskolelærerutdanning i Norge. Resultatene skal kunne brukes som en ressurs i utviklingen av grunnskolelærerutdanningene. 

 • Prosjektsammendrag

  Renewed perspectives on research use in education (REPOSE) er et forskningsprosjekt der vi har som mål å identifisere nye analytiske og metodiske perspektiver på bruk av forskning i utdanningsfeltet. Prosjektet har også som mål å bidra til og støtte praktikere i møtet med å ta i bruk forskning på en hensiktsmessig måte.

  REPOSE er et tverrfaglig prosjekt og kombinerer en filosofisk undersøkelse av i hvilken grad lærernes kunnskapsbase og valg kan og bør informeres av forskning, en historisk analyse av utviklingen av det norske samfunnets forventninger til den praktiske relevansen av "pedagogisk forskning" fra 1930-tallet og fremover, og en rekke empiriske analyser av dagens praksiser for bruk av forskning.

  REPOSE er et viktig prosjekt fordi det vil ta for seg et tema som er omstridt og omdiskutert i utdanningsfeltet, og der motstridende syn på kunnskap har en tendens til å gjøre mer grunnleggende spørsmål om kunnskapsgrunnlaget i skolen utydelig, inkludert spørsmål om hvordan og i hvilken grad forskning kan og bør informere lærernes praksis for at den skal dekke studentenes behov og rettigheter.

  Et tilbakevendende problem i forskningen er for eksempel at mange studier ikke anerkjenner både hvordan læreres bruk av forskning ofte er implisitt og hvordan de typisk vil integrere forskjellige kunnskapskilder i praksis og i beslutninger de tar. Ikke minst er forskning et tvetydig begrep som er vanskelig å operasjonalisere for forskere. Det er ofte en lite gjensidig forståelse av hva bruk av forskning "er" blant forskjellige aktører i sektoren.

  I REPOSE stiller vi derfor spørsmål som:

  • Hva slags kunnskap kan og bør lærere bruke i arbeidet sitt?
  • Hvilken rolle spiller forskning i kombinasjon med andre kunnskapskilder, og hvordan varierer dette i forskjellige nasjonale og lokale konteksten?
  • Hva med aktører som skoleledere og kommunale ledere?
  • Hvordan har politiske initiativer og etablerte strukturer påvirket bruken av forskning over tid?
 • Medlemmer

   Laster inn ...

  Kontakt

  Laster inn ...