Tillitsmodell i hjemmebaserte tjenester for eldre

Demografiske endringer og økende andel eldre krever omstilling i helse- og omsorgstjenestene i Norge. Tillitsmodellen handler om tjenestetildeling der målet er at den enkelte skal involveres med utgangspunkt i hva som er viktig for dem.

Bakgrunn

Politiske føringer vektlegger muligheter og utviklingspotensialer skissert i Stortingsmeldingen "Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre" (Helse- og omsorgsdepartementet, 2017), hvor noen av målene er:

Tillitsmodellen er, slik det eksempelvis skisseres i Oslo kommune, en strategi og arbeidsform med formål om å skape bedre tjenester til innbyggerne, mer samhandling mellom kommunen og innbyggerne, og innad i kommunen på ulike nivå. 

Om prosjektet

I prosjektets første fase (høst 2019-vår 2020), gjennomførte vi behovsidentifisering som gikk ut på å involvere tjenestemottakere, pårørende, og ansatte i hjemmebaserte tjenester til å utarbeide og prioritere forskningsområder og forskningsspørsmål som de opplever som viktige og relevante for dem. 

Topp 10-liste over deltakernes prioriterte forskningsspørsmål er utviklet gjennom deres deltakelse i idé-dugnad og spørreskjema. Dette resulterte i at vi i dette prosjektet skal undersøke hvordan tillitsmodellens organisering bidrar til fleksible og individuelt tilrettelagte tjenester for brukerne av tjenestene.

I forskningsprosjektet vil vi gjennom observasjoner, fokusgruppeintervjuer og dybdeintervjuer se nærmere på hvordan dette utøves i praksis, og hvordan det forstås og erfares av ansatte, brukere og pårørende.

Prosjektet har som mål å skape kunnskap om hvordan hjemmebaserte helsetjenester «skreddersys», med nasjonale helsepolitiske føringer og tillitsmodellen som kontekst.

Studien vil vare frem til sommeren 2024 og det legges til rette for brukerinvolvering igjennom prosjektets periode.

Vilkår og rettigheter for deltakere i forskningsstudier og pasienter i praksisklinikker.

Kontakt

Laster inn ...

Ruth-Ellen er utdannet ergoterapeut og har lang erfaring innen kommunehelsetjenesten og hjemmebaserte tjenester. Hun har videreutdanning i Ergoterapi innen allmennfag, og en mastergrad i Helsefagvitenskap. Fag- og tjenesteutvikling, brukermedvirkning og gode pasientforløp er områder hun har stor interesse for. 

Laster inn ...

Anne Lund er hovedveileder.

Laster inn ...

Liv Halvorsrud er veileder.

Torunn Wibe (Sykehjemsetaten) er veileder

Fakta om Brobyggerprosjektet

Forskningsstudien er en del av Brobyggerprosjektet ved Fakultet for helsevitenskap, der åtte ph.d.-stipendiater skal finne sine forskningsspørsmål gjennom behovsidentifisert forskning.

Brobyggerprosjektet i helsevitenskap