English version

Utredning om muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier

Prosjektet skal samle og systematisere kunnskap om følgene av å vokse opp i en familie ved svak økonomi.

Gjennom litteraturstudier skal prosjektet produsere en kunnskapsoppsummering som, på tvers av fagdisipliner, skal samle kunnskap om i hvilken grad og på hvilken måte lavinntekt og dårlige levekår påvirker barns utviklingsmuligheter.

For å sikre at oppsummeringen dekker barns utvikling over tid – gjennom tidlige barneår, skolegang, ungdomstid og overgang til arbeidsliv og voksentilværelse anlegges det et livsløpsperspektiv i prosjektet. Livsløpsperspektivet sikrer et spesielt fokus på betydningen av tidspunkt for og varighet av eksponering for fattigdom og lavinntekt i ulike livsfaser gjennom oppvekst og ungdomstid på felt som forhold og samspill i familien, helse, lokalmiljø og boforhold, sosial deltagelse, utdanning og overgang til arbeidsliv.

Prosjektet ledes av Christer Hyggen fra NOVA ved OsloMet, og er et samarbeidsprosjekt med SIFO og AFI også ved OsloMet.

Aktuelt fra prosjektet

Ung trist jente sitter og tenker.
– Må gjøre mer for ungdom i fattige familier

Ungdom som vokser opp i lavinntektsfamilier, er en oversett gruppe som bør følges opp bedre, ifølge ny rapport.