English version
Alicja Olkowska

Alicja Olkowska

Kort om

Alicja Olkowska er utdannet barnevernspedagog (1992) med videreutdanning i Familieterapi fra RBUP (1999), Master i familiebehandling fra OsloMet (2012) og DBT utdanning (2009). Hun er godkjent veileder (FO), og klinisk barnevernspedagog (2002). Hun har arbeidet som miljøterapeut på en ungdomsinstitusjon i BUP, systemisk familieterapeut i to ulike familie- og nettverksteam (BUP) og som systemisk veileder. Undervisnings- og forskningsområder er blant annet systemisk familiebehandling, systemisk veiledning, personlig og profesjonell kompetanse, miljøterapi, brukermedvirkning og ulike temaer knyttet til familiearbeid og profesjonell praksis og utvikling.

Undervising i:
Tilnærminger i systemisk familieterapi, veiledning, terapeut og profesjonstrening, integrering av det personlige og det profesjonelle, familieperespektiv i barnevernskontekst.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre psykologiske fag   Samfunnsvitenskap

Emner

Barnevern   Familieterapi   Brukermedvirkning   Miljøterapi   Tilbakemeldingssystemer

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2024). Emosjonell omsorg i sosialfaglig praksis – eksemplifisert gjennom mødres fortellinger om omsorgsovertakelser. Fokus på familien. Vol. 52.
https://doi.org/10.18261/fokus.52.1.3

Olkowska, Alicja (2024). Relasjonell støtte gjennom veiledning. Lindeman, Sari Kaarina; Lorås, Lennart (Red.). Håndbok i relasjonelt arbeid. s. 69-83. Fagbokforlaget.

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2024). Konflikt som kommunikasjon. Et eksempel fra barnevernet. Syrstad, Ellen; Flacke, Astrid Kleppe (Red.). Konflikt forståelse og håndtering i møte med familier. s. 147-156. Fagbokforlaget.

Olkowska, Alicja (2024). Relasjonelt orientert miljøterapi. Lindeman, Sari Kaarina; Lorås, Lennart (Red.). Håndbok i relasjonelt arbeid. s. 193-205. Fagbokforlaget.

Geirdal, Amy Østertun ; Nerdrum, Per; Olkowska, Alicja (2024). Mental health and quality of life among Norwegian child welfare service workers. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2024.2317907

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2023). "Og husk at vi ikke har mistet omsorgen for våre barn. Den er blitt tatt fra oss" - Om hvordan foreldre som har blitt fratatt omsorgen inkluderes og ekskluderes i samfunnet. 32 s. Dansk Sociologi. Vol. 1/23.

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2023). The practice of zero tolerance: emergency placement by child welfare services in Norway. Critical and Radical Social Work.
https://doi.org/10.1332/204986023X16830337365821

Olkowska, Alicja ; Aamodt, Hilde Anette (2022). Om sorg ved omsorgsovertakelser. Sorgteori som en forståelsesramme for foreldrenes følelsesmessige reaksjoner etter å ha blitt fratatt omsorgen for sitt barn. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 99.
https://doi.org/10.18261/tnb.99.1.2

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2022). «Det er som om det er naboens barn som er på besøk» – en diskursiv analyse av mødres følelsesmessige erfaringer med tilbakeføring etter en omsorgsovertakelse. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 19.
https://doi.org/10.18261/tph.19.4.2

Olkowska, Alicja ; Pacuka, Amela ; Jevne, Kari Sjøhelle (2020). «Å gå i spagaten». Familieveilederes erfaringer og utfordringer i arbeid med foreldrekonflikter i barnevernstjenesten. Fokus på familien. Vol. 48.
https://doi.org/10.18261/issn.0807-7487

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig