English version
Mette Vaagan Slåtten

Mette Vaagan Slåtten

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Organisasjon og ledelse

Vitenskapelige publikasjoner

Johannessen, Charlotte; Lundestad, Magritt ; Slåtten, Mette Vaagan ; Thun, Cecilie (2023). Dilemmaer og muligheter ved ny organisering og arbeidsdeling. Konsekvenser for profesjonalitet. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Red.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. s. 151-160. Fagbokforlaget.

Slåtten, Mette Vaagan (2023). Identitet, lojalitet og profesjonalitet. Barnehagemyndighetens syn på konkurranse i barnehagefeltet. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Red.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. s. 161-181. Fagbokforlaget.

Lundestad, Magritt ; Slåtten, Mette Vaagan (2023). Prosjektet og prosessen. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Red.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. s. 45-63. Fagbokforlaget.

Larsen, Ann Kristin ; Slåtten, Mette Vaagan (2020). Styrerblikk på foreldreundersøkelser i barnehagen. Utbildning & lärande. Vol. 14.
http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1472719/

Slåtten, Mette Vaagan (2019). Förskolechefens ansvar och roll - från en bland likar till en tydlig och kompetent ledare. Malmberg, Kristina; Arnqvist, Anders (Red.). s. 47-68. Gleerups Utbildning AB.

Larsen, Ann Kristin ; Slåtten, Mette Vaagan (2017). Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk. Nordisk barnehageforskning. Vol. 14(8).
https://doi.org/10.7577/nbf.1811

Kasin, Olav ; Slåtten, Mette Vaagan (2015). Likestilt og forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen. Nordisk barnehageforskning. Vol. 9.
https://doi.org/10.7577/nbf.1212

Larsen, Ann Kristin ; Slåtten, Mette Vaagan ; Lundestad, Magritt ; Kise, Marianne (2015). Municipal regulation of early childhood education and care institutions. Pulkkinen, Seppo; Kanervio, Pekka; Risku, Mika (Red.). More trust, less control - less work? : culture of trust as a basis of educational leadership and school improvement. University of Jyväskylä.

Larsen, Ann Kristin ; Slåtten, Mette Vaagan (2014). Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet?. 1 s. Nordisk barnehageforskning. Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/nbf.541

Larsen, Ann Kristin ; Slåtten, Mette Vaagan (2013). Fra tradisjonell organisasjonsmodell til resultatenhetsmodell – hvordan opplever tilsatte i barnehagen den nye organisasjonsmodellen?. Pareliussen, Ingar; Moen, Bente Bolme; Reinertsen, Anne Beate; Solhaug, Trond (Red.). Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. s. 145-154. Akademika forlag.
http://hdl.handle.net/10642/2006

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig