English version
Olav Kasin

Olav Kasin

Fagområder

Emner

Barn i barnehage/førskole   Flerkulturelle samfunn   Likestilling   Utdanning for bærekraftig utvikling   Profesjonsretning i barnehagelærerutdanning

Vitenskapelige publikasjoner

Kasin, Olav (2022). Friluftsliv, naturforståelse og bærekraftig utvikling. Neegaard, Henrik; Krempig, Inger Wallem (Red.). Barnehagens friluftsliv. Kapittel 11. s. 182-201. Cappelen Damm Akademisk.

Kasin, Olav; Slåtten, Mette Vaagan (2015). Likestilt og forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 9.
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/dow...

Kasin, Olav (2012). Kultur som mangfold og problem i barnehagen. Båtnes, Per Inge; Egden, Sissel (Red.). Flerkulturell forståelse i praksis. Kapittel 5. s. 129-139. Gyldendal Akademisk.

Kasin, Olav (2010). Kultur som mangfold og enfold i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 3.

Kasin, Olav (2008). Flerkulturell - hva er det og hvem er de?. Otterstad, Ann Merete (Red.). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold: fra utsikt til innsikt. Del I: Begrepskonstruksjoner og forskning om forskjeller og fellesskap. s. 55-77. Universitetsforlaget.

Thomassen, Arild; Kasin, Olav (2001). Endring gjennom ritualer: om produksjon av tro på individuell endring i et terapeutisk samfunn for stoffmisbrukere : en kultursosiologisk fortolkning av betingelser for radikalt individuelt endringsarbeid og sosial mobilitet gjennom behandlingsapparatet. ISBN: 8299592313. 205 s.

Kasin, Olav (1997). Forståelse av en nødvendig forandring - noen miljøsosiologiske grunnlagsproblemer. 26 s. Sosiologi i dag .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig