English version
Olav Kasin

Olav Kasin

Fagområder

Emner

Barn i barnehage/førskole   Flerkulturelle samfunn   Likestilling   Utdanning for bærekraftig utvikling   Profesjonsretning i barnehagelærerutdanning

Vitenskapelige publikasjoner

Kasin, Olav ; Østrem, Solveig (2023). Masterutdannede barnehagelæreres vilkår i barnehagen. Pettersvold, Mari; Rothuizen, Jan Jaap; Østrem, Solveig (Red.). Akademisk kunnskap og pedagogisk faglighet i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.55.ch5

Kasin, Olav (2023). Masterutdannede i barnehagens profesjonsutøvelse – om utdanning, kunnskap og profesjonell praksis. Pettersvold, Mari; Rothuizen, Jan Jaap; Østrem, Solveig (Red.). Akademisk kunnskap og pedagogisk faglighet i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.55.ch4

Kasin, Olav (2022). Friluftsliv, naturforståelse og bærekraftig utvikling. Neegaard, Henrik; Krempig, Inger Wallem (Red.). Barnehagens friluftsliv. s. 182-201. Cappelen Damm Akademisk.

Kasin, Olav ; Slåtten, Mette Vaagan (2015). Likestilt og forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen. Nordisk barnehageforskning. Vol. 9.
https://doi.org/10.7577/nbf.1212

Kasin, Olav (2012). Kultur som mangfold og problem i barnehagen. Båtnes, Per Inge; Egden, Sissel (Red.). Flerkulturell forståelse i praksis. s. 129-139. Gyldendal Akademisk.
https://doi.org/10.7577/nbf.258

Kasin, Olav (2010). Kultur som mangfold og enfold i barnehagen. 13 s. Nordisk barnehageforskning. Vol. 3.

Kasin, Olav (2008). Flerkulturell - hva er det og hvem er de?. Otterstad, Ann Merete (Red.). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold: fra utsikt til innsikt. s. 55-77. Universitetsforlaget.

Thomassen, Arild; Kasin, Olav (2001). Endring gjennom ritualer: om produksjon av tro på individuell endring i et terapeutisk samfunn for stoffmisbrukere : en kultursosiologisk fortolkning av betingelser for radikalt individuelt endringsarbeid og sosial mobilitet gjennom behandlingsapparatet. ISBN: 8299592313. 205 s. Novus Forlag.

Kasin, Olav (1997). Forståelse av en nødvendig forandring - noen miljøsosiologiske grunnlagsproblemer. 26 s. Sosiologi i dag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig