English version
Nina Rossholt

Nina Rossholt

Kort om

Jeg er utdannet sosiolog, og har arbeidet med kjønnstematikk i barnehagen gjennom flere år. De siste årene har jeg ledet masterkurset Politikk, profesjon og barnehagepedagogikk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kvinne- og kjønnsstudier   Sosiologi

Emner

Profesjonsutdanning   Kjønn og kjønnsforskning

Vitenskapelige publikasjoner

Rossholt, Nina (2018). En kartografisk tilnærming til steders sanselige og bevegelige kvaliteter i to parker i Oslo. Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (Red.). Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.. Kapittel 4. s. 59-74. Cappelen Damm Akademisk.

Rossholt, Nina (2018). Thinking in/through movements; Working with/in affect within the context of Norwegian early years education and practice. Educational Philosophy and Theory . Vol. 50.

Odegard, Nina; Rossholt, Nina (2016). “In-Betweens Spaces”: Tales from a Remida. Reinertsen, Anne Beate (Red.). Becoming earth: A post human turn in educational discourse collapsing nature/culture divides. Chapter 6. s. 53-65. Brill|Sense.
http://download.springer.com/static/pdf/871/chp%25...

Jones, Liz; Rossholt, Nina; Anastasiou, Thekla; Holmes, Rachel (2016). Masticating ‘quality’ and spitting the bits out. Contemporary Issues in Early Childhood . Vol. 17.

Reinertsen, Anne Beate; Rossholt, Nina (2016). Po/etisk pedagogisk ledelse for kvalitet gjennom skriving mot immanente vurderingspraksiser og tvilens og kroppens vitenskap og metoder. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) . Vol. 7.
https://journals.hioa.no/index.php/rerm/article/vi...

Rossholt, Nina (2015). Å tenke med Deleuze og Guattari; Hva kan en posthuman kropp bli og gjøre i barnehagen?. Otterstad, Ann Merete; Reinertsen, Anne Beate (Red.). Metodefestival og øyeblikksrealisme: -eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer. 12. s. 214-226. Fagbokforlaget.

Rossholt, Nina (2014). Lekens tilblivelse i barnehagen. Hangaard Rasmussen, Torben (Red.). På spor etter lek. 10. s. 176-190. Fagbokforlaget.

Otterstad, Ann Merete; Rossholt, Nina (2014). Affektive tilstander; bevegelser i kropp og boks. Pedagogisk Forskning i Sverige . Vol. 19.
http://hdl.handle.net/10642/2802

Rossholt, Nina (2013). Kroppslige/materielle tilblivelser:tempo, energi og affekt i barnehagen. Barn – forskning om barn og barndom i Norden . Vol. 31.

Rossholt, Nina (2012). Children’s bodies in time and place; an onto- epistemological approach. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) .
http://journals.hioa.no/index.php/rerm/article/vie...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig