English version
Nina Rossholt

Nina Rossholt

Kort om

Jeg er utdannet sosiolog, og har arbeidet med kjønnstematikk i barnehagen gjennom flere år. De siste årene har jeg ledet masterkurset Politikk, profesjon og barnehagepedagogikk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kvinne- og kjønnsstudier   Sosiologi

Emner

Profesjonsutdanning   Kjønn og kjønnsforskning

Vitenskapelige publikasjoner

Rossholt, Nina (2018). En kartografisk tilnærming til steders sanselige og bevegelige kvaliteter i to parker i Oslo. Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (Red.). Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.. s. 59-74. Cappelen Damm Akademisk.

Rossholt, Nina (2018). Thinking in/through movements; Working with/in affect within the context of Norwegian early years education and practice. Educational Philosophy and Theory. Vol. 50.
https://doi.org/10.1080/00131857.2017.1315801

Odegard, Nina ; Rossholt, Nina (2016). “In-Betweens Spaces”: Tales from a Remida. Reinertsen, Anne Beate (Red.). Becoming earth: A post human turn in educational discourse collapsing nature/culture divides. s. 53-65. Brill|Sense.
https://doi.org/10.1007/978-94-6300-429-9_6

Jones, Liz; Rossholt, Nina ; Anastasiou, Thekla; Holmes, Rachel (2016). Masticating ‘quality’ and spitting the bits out. Contemporary Issues in Early Childhood. Vol. 17.
https://doi.org/10.1177/1463949115627897

Reinertsen, Anne Beate; Rossholt, Nina (2016). Po/etisk pedagogisk ledelse for kvalitet gjennom skriving mot immanente vurderingspraksiser og tvilens og kroppens vitenskap og metoder. 10 s. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM). Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/rerm.1843

Rossholt, Nina (2015). Å tenke med Deleuze og Guattari; Hva kan en posthuman kropp bli og gjøre i barnehagen?. Otterstad, Ann Merete; Reinertsen, Anne Beate (Red.). Metodefestival og øyeblikksrealisme: -eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer. s. 214-226. Fagbokforlaget.

Rossholt, Nina (2014). Lekens tilblivelse i barnehagen. Hangaard Rasmussen, Torben (Red.). På spor etter lek. s. 176-190. Fagbokforlaget.

Otterstad, Ann Merete ; Rossholt, Nina (2014). Affektive tilstander; bevegelser i kropp og boks. Pedagogisk Forskning i Sverige. Vol. 19.
http://hdl.handle.net/10642/2802

Rossholt, Nina (2013). Kroppslige/materielle tilblivelser:tempo, energi og affekt i barnehagen. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. Vol. 31.
https://doi.org/10.5324/barn.v31i3.3738

Otterstad, Ann Merete ; Rossholt, Nina (2012). Barnehagelærerutdanningens kompleksitet. Bevegelser i faglige perspektiver. ISBN: 9788215019413. 352 s. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig