Norwegian version
Mette Vaagan Slåtten

Mette Vaagan Slåtten

Scientific publications

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2020). Styrerblikk på foreldreundersøkelser i barnehagen. Utbildning & lärande . Vol. 14.
http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1472719/...

Slåtten, Mette Vaagan (2019). Förskolechefens ansvar och roll - från en bland likar till en tydlig och kompetent ledare. Malmberg, Kristina; Arnqvist, Anders (Ed.). Ledning i förskola: Villkor och uttryck. 3. p. 47-68. Gleerups Utbildning AB.

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2017). Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 14(8).
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/vie...

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan; Lundestad, Magritt; Kise, Marianne (2015). Municipal regulation of early childhood education and care institutions. Pulkkinen, Seppo; Kanervio, Pekka; Risku, Mika (Ed.). More trust, less control - less work? : culture of trust as a basis of educational leadership and school improvement. nr 2.

Kasin, Olav; Slåtten, Mette Vaagan (2015). Likestilt og forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 9.
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/dow...

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2014). Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet?. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 7.
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/vie...

Slåtten, Mette Vaagan (2013). Administrativ ledelse i en pedagogisk sammenheng. Skogen, Eva (Ed.). Å være leder i barnehagen (2. utgave). Kapittel 10. p. 263-285. Fagbokforlaget.

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2013). Fra tradisjonell organisasjonsmodell til resultatenhetsmodell – hvordan opplever tilsatte i barnehagen den nye organisasjonsmodellen?. Pareliussen, Ingar; Moen, Bente Bolme; Reinertsen, Anne Beate; Solhaug, Trond (Ed.). Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. kapittel 18. p. 145-154. Akademika forlag.
http://tapironline.no/fil/vis/1140

Slåtten, Mette Vaagan (2013). Å lede en organisasjon med skjev kjønnssammensetning blant personalet. Skogen, Eva (Ed.). Å være leder i barnehagen (2. utgave). Kapittel 2. p. 55-70. Fagbokforlaget.

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2010). En bok om oppvekst. Samfunnsfag for førskolelærere. Larsen, Ann Kristin og Slåtten, Mette Vaagan: En bok om oppvekst. Samfunnsfag for førskolelærere. 3 utgave. Fagbokforlaget, Bergen. Kap 1-12. p. 11-206. Fagbokforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete