Norwegian version
Mette Vaagan Slåtten

Mette Vaagan Slåtten

Fields of study

Academic disciplines

Sociology

Subject areas

Leadership and organizational theory

Scientific publications

Slåtten, Mette Vaagan (2023). Identitet, lojalitet og profesjonalitet. Barnehagemyndighetens syn på konkurranse i barnehagefeltet. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Ed.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. p. 161-181. Fagbokforlaget.

Lundestad, Magritt ; Slåtten, Mette Vaagan (2023). Prosjektet og prosessen. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Ed.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. p. 45-63. Fagbokforlaget.

Johannessen, Charlotte; Lundestad, Magritt ; Slåtten, Mette Vaagan ; Thun, Cecilie (2023). Dilemmaer og muligheter ved ny organisering og arbeidsdeling. Konsekvenser for profesjonalitet. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Ed.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. p. 151-160. Fagbokforlaget.

Larsen, Ann Kristin ; Slåtten, Mette Vaagan (2020). Styrerblikk på foreldreundersøkelser i barnehagen. Utbildning & lärande. Vol. 14.
http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1472719/

Slåtten, Mette Vaagan (2019). Förskolechefens ansvar och roll - från en bland likar till en tydlig och kompetent ledare. Malmberg, Kristina; Arnqvist, Anders (Ed.). p. 47-68. Gleerups Utbildning AB.

Larsen, Ann Kristin ; Slåtten, Mette Vaagan (2017). Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk. Nordisk barnehageforskning. Vol. 14(8).
https://doi.org/10.7577/nbf.1811

Kasin, Olav ; Slåtten, Mette Vaagan (2015). Likestilt og forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen. Nordisk barnehageforskning. Vol. 9.
https://doi.org/10.7577/nbf.1212

Larsen, Ann Kristin ; Slåtten, Mette Vaagan ; Lundestad, Magritt ; Kise, Marianne (2015). Municipal regulation of early childhood education and care institutions. Pulkkinen, Seppo; Kanervio, Pekka; Risku, Mika (Ed.). More trust, less control - less work? : culture of trust as a basis of educational leadership and school improvement. University of Jyväskylä.

Larsen, Ann Kristin ; Slåtten, Mette Vaagan (2014). Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet?. 1 p. Nordisk barnehageforskning. Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/nbf.541

Slåtten, Mette Vaagan (2013). Å lede en organisasjon med skjev kjønnssammensetning blant personalet. Skogen, Eva (Ed.). Å være leder i barnehagen (2. utgave). p. 55-70. Fagbokforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete