English version
Mette Vaagan Slåtten

Mette Vaagan Slåtten

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Organisasjon og ledelse

Vitenskapelige publikasjoner

Slåtten, Mette Vaagan (2023). Identitet, lojalitet og profesjonalitet. Barnehagemyndighetens syn på konkurranse i barnehagefeltet. Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. Kapittel 9. s. 161-181. Fagbokforlaget.

Johannessen, Charlotte; Lundestad, Magritt; Slåtten, Mette Vaagan; Thun, Cecilie (2023). Dilemmaer og muligheter ved ny organisering og arbeidsdeling. Konsekvenser for profesjonalitet. Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. Kapittel 8. s. 151-160. Fagbokforlaget.

Lundestad, Magritt; Slåtten, Mette Vaagan (2023). Prosjektet og prosessen. Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. Kapittel 3. s. 45-63. Fagbokforlaget.

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2020). Styrerblikk på foreldreundersøkelser i barnehagen. Utbildning & lärande . Vol. 14.
http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1472719/...

Slåtten, Mette Vaagan (2019). Förskolechefens ansvar och roll - från en bland likar till en tydlig och kompetent ledare. Malmberg, Kristina; Arnqvist, Anders (Red.). Ledning i förskola: Villkor och uttryck. 3. s. 47-68. Gleerups Utbildning AB.

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2017). Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 14(8).
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/vie...

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan; Lundestad, Magritt; Kise, Marianne (2015). Municipal regulation of early childhood education and care institutions. Pulkkinen, Seppo; Kanervio, Pekka; Risku, Mika (Red.). More trust, less control - less work? : culture of trust as a basis of educational leadership and school improvement. nr 2.

Kasin, Olav; Slåtten, Mette Vaagan (2015). Likestilt og forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 9.
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/dow...

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2014). Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet?. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 7.
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/vie...

Slåtten, Mette Vaagan (2013). Administrativ ledelse i en pedagogisk sammenheng. Skogen, Eva (Red.). Å være leder i barnehagen (2. utgave). Kapittel 10. s. 263-285. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig