English version
Ann Kristin Larsen

Ann Kristin Larsen

Vitenskapelige publikasjoner

Larsen, Ann Kristin; Krieken Laski, Alona (2023). Ledelse, demokrati og psykologisk trygghet. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Red.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. s. 129-149. Fagbokforlaget.

Ivarson, Kristina Axelsen; Larsen, Ann Kristin (2023). En styrket profesjonsrolle? Endringer i profesjonsrollen i lys av prosjektet. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Red.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. s. 65-80. Fagbokforlaget.

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2020). Styrerblikk på foreldreundersøkelser i barnehagen. Utbildning & lärande. Vol. 14.
http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1472719/...

Larsen, Ann Kristin (2019). Tid och rum för pedagogisk ledning - förskolechefers utövande av pedagogisk ledning i förskolan. Malmberg, Kristina; Arnqvist, Anders (Red.). s. 87-104. Gleerups Utbildning AB.

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2017). Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk. Nordisk Barnehageforskning. Vol. 14(8).
https://doi.org/10.7577/nbf.1811

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan; Lundestad, Magritt; Kise, Marianne (2015). Municipal regulation of early childhood education and care institutions. Pulkkinen, Seppo; Kanervio, Pekka; Risku, Mika (Red.). More trust, less control - less work? : culture of trust as a basis of educational leadership and school improvement. University of Jyväskylä.

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2014). Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet?. 1 s. Nordisk Barnehageforskning. Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/nbf.541

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2013). Fra tradisjonell organisasjonsmodell til resultatenhetsmodell – hvordan opplever tilsatte i barnehagen den nye organisasjonsmodellen?. Pareliussen, Ingar; Moen, Bente Bolme; Reinertsen, Anne Beate; Solhaug, Trond (Red.). Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. s. 145-154. Akademika forlag.
http://hdl.handle.net/10642/2006

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2010). En bok om oppvekst. Samfunnsfag for førskolelærere. Slåtten, Mette Vaagan (Red.). Larsen, Ann Kristin og Slåtten, Mette Vaagan: En bok om oppvekst. Samfunnsfag for førskolelærere. 3 utgave. Fagbokforlaget, Bergen. s. 11-206. Fagbokforlaget.

Larsen, Ann Kristin (2009). Tverrkulturell kompetanse i barnehagen. Fajersson, Karin Elise; Karlsson, Eivind; Becher, Aslaug Andreassen; Otterstad, Ann Merete (Red.). Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. s. 36-42. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig