Norwegian version
Ann Kristin Larsen

Ann Kristin Larsen

Scientific publications

Ivarson, Kristina Axelsen; Larsen, Ann Kristin (2023). En styrket profesjonsrolle? Endringer i profesjonsrollen i lys av prosjektet. Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. Kapittel 4. p. 65-80. Fagbokforlaget.

Larsen, Ann Kristin; Krieken Laski, Alona (2023). Ledelse, demokrati og psykologisk trygghet. Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. Kapittel 7. p. 129-149. Fagbokforlaget.

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2020). Styrerblikk på foreldreundersøkelser i barnehagen. Utbildning & lärande . Vol. 14.
http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1472719/...

Larsen, Ann Kristin (2019). Tid och rum för pedagogisk ledning - förskolechefers utövande av pedagogisk ledning i förskolan. Malmberg, Kristina; Arnqvist, Anders (Ed.). Ledning i förskola: Villkor och uttryck. 5. p. 87-104. Gleerups Utbildning AB.

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2017). Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 14(8).
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/vie...

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan; Lundestad, Magritt; Kise, Marianne (2015). Municipal regulation of early childhood education and care institutions. Pulkkinen, Seppo; Kanervio, Pekka; Risku, Mika (Ed.). More trust, less control - less work? : culture of trust as a basis of educational leadership and school improvement. nr 2.

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2014). Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet?. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 7.
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/vie...

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2013). Fra tradisjonell organisasjonsmodell til resultatenhetsmodell – hvordan opplever tilsatte i barnehagen den nye organisasjonsmodellen?. Pareliussen, Ingar; Moen, Bente Bolme; Reinertsen, Anne Beate; Solhaug, Trond (Ed.). Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. kapittel 18. p. 145-154. Akademika forlag.
http://tapironline.no/fil/vis/1140

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2010). En bok om oppvekst. Samfunnsfag for førskolelærere. Larsen, Ann Kristin og Slåtten, Mette Vaagan: En bok om oppvekst. Samfunnsfag for førskolelærere. 3 utgave. Fagbokforlaget, Bergen. Kap 1-12. p. 11-206. Fagbokforlaget.

Larsen, Ann Kristin (2009). Tverrkulturell kompetanse i barnehagen. Fajersson, Karin Elise; Karlsson, Eivind; Becher, Aslaug Andreassen; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. Kapittel. p. 36-42. Cappelen Damm Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete