Norwegian version
Ann Kristin Larsen

Ann Kristin Larsen

Scientific publications

Larsen, Ann Kristin; Krieken Laski, Alona (2023). Ledelse, demokrati og psykologisk trygghet. Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. Kapittel 7. p. 129-149. Fagbokforlaget.

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2020). Styrerblikk på foreldreundersøkelser i barnehagen. Utbildning & lärande . Vol. 14.
http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1472719/...

Larsen, Ann Kristin (2019). Tid och rum för pedagogisk ledning - förskolechefers utövande av pedagogisk ledning i förskolan. Malmberg, Kristina; Arnqvist, Anders (Ed.). Ledning i förskola: Villkor och uttryck. 5. p. 87-104. Gleerups Utbildning AB.

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2017). Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 14(8).
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/vie...

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan; Lundestad, Magritt; Kise, Marianne (2015). Municipal regulation of early childhood education and care institutions. Pulkkinen, Seppo; Kanervio, Pekka; Risku, Mika (Ed.). More trust, less control - less work? : culture of trust as a basis of educational leadership and school improvement. nr 2.

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2014). Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet?. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 7.
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/vie...

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2013). Fra tradisjonell organisasjonsmodell til resultatenhetsmodell – hvordan opplever tilsatte i barnehagen den nye organisasjonsmodellen?. Pareliussen, Ingar; Moen, Bente Bolme; Reinertsen, Anne Beate; Solhaug, Trond (Ed.). Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. kapittel 18. p. 145-154. Akademika forlag.
http://tapironline.no/fil/vis/1140

Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (2010). En bok om oppvekst. Samfunnsfag for førskolelærere. Larsen, Ann Kristin og Slåtten, Mette Vaagan: En bok om oppvekst. Samfunnsfag for førskolelærere. 3 utgave. Fagbokforlaget, Bergen. Kap 1-12. p. 11-206. Fagbokforlaget.

Larsen, Ann Kristin (2009). Tverrkulturell kompetanse i barnehagen. Fajersson, Karin Elise; Karlsson, Eivind; Becher, Aslaug Andreassen; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. Kapittel. p. 36-42. Cappelen Damm Akademisk.

Larsen, Ann Kristin (2006). Barn og unges læringsmiljø 2. -med vekt på sosialisering, lek og tospråklighet. Haugen, Richard (Ed.). Barn og unges læringsmiljø 2. kap 1,3,4. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete