English version
Nina Rossholt

Nina Rossholt

Kort om

Jeg er utdannet sosiolog, og har arbeidet med kjønnstematikk i barnehagen gjennom flere år. De siste årene har jeg ledet masterkurset Politikk, profesjon og barnehagepedagogikk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kvinne- og kjønnsstudier   Sosiologi

Emner

Profesjonsutdanning   Kjønn og kjønnsforskning

Vitenskapelige publikasjoner

Rossholt, Nina (2018). En kartografisk tilnærming til steders sanselige og bevegelige kvaliteter i to parker i Oslo. Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (Red.). Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.. Kapittel 4. s. 59-74. Cappelen Damm Akademisk.

Rossholt, Nina (2018). Thinking in/through movements; Working with/in affect within the context of Norwegian early years education and practice. Educational Philosophy and Theory . Vol. 50.

Odegard, Nina; Rossholt, Nina (2016). “In-Betweens Spaces”: Tales from a Remida. Reinertsen, Anne Beate (Red.). Becoming earth: A post human turn in educational discourse collapsing nature/culture divides. Chapter 6. s. 53-65. Brill|Sense.
http://download.springer.com/static/pdf/871/chp%25...

Jones, Liz; Rossholt, Nina; Anastasiou, Thekla; Holmes, Rachel (2016). Masticating ‘quality’ and spitting the bits out. Contemporary Issues in Early Childhood . Vol. 17.

Reinertsen, Anne Beate; Rossholt, Nina (2016). Po/etisk pedagogisk ledelse for kvalitet gjennom skriving mot immanente vurderingspraksiser og tvilens og kroppens vitenskap og metoder. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) . Vol. 7.
https://journals.hioa.no/index.php/rerm/article/vi...

Rossholt, Nina (2015). Å tenke med Deleuze og Guattari; Hva kan en posthuman kropp bli og gjøre i barnehagen?. Otterstad, Ann Merete; Reinertsen, Anne Beate (Red.). Metodefestival og øyeblikksrealisme: -eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer. 12. s. 214-226. Fagbokforlaget.

Rossholt, Nina (2014). Lekens tilblivelse i barnehagen. Hangaard Rasmussen, Torben (Red.). På spor etter lek. 10. s. 176-190. Fagbokforlaget.

Otterstad, Ann Merete; Rossholt, Nina (2014). Affektive tilstander; bevegelser i kropp og boks. Pedagogisk Forskning i Sverige . Vol. 19.
http://hdl.handle.net/10642/2802

Rossholt, Nina (2013). Kroppslige/materielle tilblivelser:tempo, energi og affekt i barnehagen. Barn . Vol. 31.

Rossholt, Nina (2012). Children’s bodies in time and place; an onto- epistemological approach. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) .
http://journals.hioa.no/index.php/rerm/article/vie...

Otterstad, Ann Merete; Rossholt, Nina (2012). Barnehagelærerutdanningens kompleksitet. Bevegelser i faglige perspektiver. ISBN: 9788215019413. 352 s. Universitetsforlaget.
http://www.universitetsforlaget.no/boker/pedagogik...

Rossholt, Nina (2012). Food as touch/touching the food: the body in-place and out-of-place in preschool. Educational Philosophy and Theory . Vol. 44.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-...

Rossholt, Nina (2010). Gråtens mange ansikter - Toner og tempo i barnehagen. Nordic Studies in Education . Vol. 30.
http://www.idunn.no/ts/np/2010/02/art03

Rossholt, Nina (2009). Veiledning i lek med fokus på likeverdige relasjoner og posisjoner. Askland, Leif; Rossholt, Nina (Red.). Kjønnsdiskurser i barnehagen : mening, makt, medvirkning. Bokkapittel. s. 169-174. Fagbokforlaget.

Rossholt, Nina (2009). Hvordan læres sosiale praksiser? : : Analytiske redskaper. Askland, Leif; Rossholt, Nina (Red.). Kjønnsdiskurser i barnehagen : mening, makt, medvirkning. Bokkapittel. s. 91-102. Fagbokforlaget.

Rossholt, Nina (2009). Fra biologisk til sosial kropp. Askland, Leif; Rossholt, Nina (Red.). Kjønnsdiskurser i barnehagen : mening, makt, medvirkning. Bokkapittel. s. 81-85. Fagbokforlaget.

Rossholt, Nina (2009). Hva med personalet?. Askland, Leif; Rossholt, Nina (Red.). Kjønnsdiskurser i barnehagen : mening, makt, medvirkning. Bokkapittel. s. 123-126. Fagbokforlaget.

Rossholt, Nina; Askland, Leif (2009). Teoretiske tilnærminger - fra rolle til diskursiv praksis. Askland, Leif; Rossholt, Nina (Red.). Kjønnsdiskurser i barnehagen : mening, makt, medvirkning. Bokkapittel. s. 43-63. Fagbokforlaget.

Rossholt, Nina (2009). En dag i barnehagen kommer ikke ordnet til oss. Askland, Leif; Rossholt, Nina (Red.). Kjønnsdiskurser i barnehagen : mening, makt, medvirkning. Bokkapittel. s. 15-18. Fagbokforlaget.

Rossholt, Nina (2009). Likestilling og likeverd - begreper som forplikter! : Barnehagens samfunnsmandat. Askland, Leif; Rossholt, Nina (Red.). Kjønnsdiskurser i barnehagen : mening, makt, medvirkning. Bokkapittel. s. 19-31. Fagbokforlaget.

Rossholt, Nina (2009). Begrepene omsorg, lek og læring. Askland, Leif; Rossholt, Nina (Red.). Kjønnsdiskurser i barnehagen : mening, makt, medvirkning. Bokkapittel. s. 71-79. Fagbokforlaget.

Askland, Leif; Rossholt, Nina (2009). Kjønnsdiskurser i barnehagen : mening, makt, medvirkning. ISBN: 978-82-450-0750-3. 198 s. Fagbokforlaget.
http://www.fagbokforlaget.no/?isbn=978-82-450-0750...

Rossholt, Nina (2009). The Complexity of Bodily Events through an Ethnographer's Gaze: focusing on the youngest children in preschool. Contemporary Issues in Early Childhood . Vol. 10.

Odegard, Nina; Rossholt, Nina (2008). "Barna i byen - former i Brevik" I En verden av muligheter - fagområdene i barnehagen. ISBN: 9788215012735. 18 s. Universitetsforlaget.

Rossholt, Nina (2008). Sweethearts : the body as a learning subject. Schilhab, Theresa S. S.; Juelskjær, Malou; Moser, Thomas (Red.). Learning Bodies. Chapter_4. s. 95-109. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Odegard, Nina; Rossholt, Nina (2008). Barna i byen - former i Brevik : nærmiljø og samfunn. En Verden av muligheter : fagområdene i barnehagen. s. 137-154. Universitetsforlaget.

Rossholt, Nina (2007). Krop og bevægelse, hvad har det med køn at gøre? : en poststrukturalistisk tilgang til børnehavefeltet. Børns kropslighed og sociale relationer. s. 41-56. Billesø & Baltzer.

Rossholt, Nina (2006). A Research Project aiming to develop a research culture around matters og Gender, Complexity and Diversity. Australian Research in Early Childhood Education . Vol. 13.

Rossholt, Nina (2006). Inscribing the body; "black", "white" and gender in early childhood education and complexity. Australian Research in Early Childhood Education . Vol. 13.

Rhedding-Jones, Jeanette; Rossholt, Nina; Dingstad, Pål E. (2006). A research project aiming to develop a research culture around matters of gender, complexity and diversity. Australian Research in Early Childhood Education . Vol. 13. a project funded by Norges forskningsråd

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig